Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0183-C0001
Номер на проект: ESF-1113-07-13002
Наименование: "Осигуряване на устойчива заетост на безработни младежи до 29г. в шивашката индустрия"
Бенефициент: ЕТ "МАГИК-МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да подпомогне процеса на интеграция на пазара на труда на безработни лица до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ, чрез инвестиционна подкрепа и осигуряване на подходящо обучение в отговор на конкретните нужди на работодател от регион Русе.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. Предвижда се проектът да стартира с провеждане на работна среща между членовете на екипа за управление – ръководител, координатор и счетоводител. Целта на тази среща ще бъде да се определят начините за комуникация и да се разпределят задачите и отговорностите, с оглед ефективност на изпълнението на дейностите. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъде обсъден времевия график и съставен план за действие, съобразно ролята на всеки един от членовете. След първата среща екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Екипът по проекта ще инициира стартиране на процедура за подбор на представители на целевата група, подавайки в ДБТ-Русе Заявка за извършване на процедура за подбор през първия месец от изпълнението на проекта. Ще бъдат приложени правилата и спазени стъпките на Процедурата за подбор, разработена от Агенция по заетостта за нуждите на конкретната схема. След приключване на подбора, ЕТ „МАГИК – МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА“ ще подпише с одобрените кандидати индивидуални договори за включване в проектните дейности. Екипът по проекта ще избере изпълнители на външните услуги по проекта – провеждане на професионалното обучение и обучението по ключова компетентност; доставка на необходимото за разкриване на нови работни места оборудване; изработване на материали за публичност и визуализация. Екипът за управление ще отговаря за отчетността по проекта - организиране на документооборота и водене на счетоводната отчетност; изготвяне и предаване на ДО на междинни доклади; изготвяне и предаване на ДО на заключителен доклад по проекта.
Дейност 2. Провеждане на обучение по Професия Шивач, Специалност Шивачество и обучение по Ключова компетентност 5 Умение за учене. • Етап I – Избор на изпълнител/и за провеждане на професионално обучение и обучение по ключова компетентност на представителите на целевата група. Изборът на изпълнител/и ще се извърши при спазване разпоредбите на ПМС № 69 от 11 Март 2013 г. Предвидената стойност на услугата, без данък върху добавената стойност е под 20 000 лв., поради което кандидатът ще приложи разпоредбата на чл. 9, ал. 1 и 2 от ПМС 69. Кандидатът ще определи изпълнител/и, който да проведе професионално обучение и обучение по ключова компетентност на представителите на целевата група, при условията и начина описан по-долу /в Етап II и Етап III/, като има предвид: - Наличие на лицензия от НАПОО за провеждане на обучение по професия Шивач, специалност Шивачество; - Опит в провеждането на обучения по КК и по-конкретно мотивационни обучения, както и наличие на експерт/и с доказан опит; - Цена на услугите съобразно предвидения бюджет на проекта; С оглед спазване на принципите за добро финансово управление, бенефициентът ще сключи писмен договор/и с избрания/те изпълнител/и и ще докаже извършените разходи с първични платежни документи. • Етап II-Провеждане на професионално обучение Обучението по професия Шивач, Специалност Шивачество ще бъде с продължителност 300 учебни часа. След приключването му, обучаемите ще придобият първа степен на професионална квалификация и ще получат Свидетелство за професионална квалификация. Преди стартирането на курса ще бъде удостоверено тяхното входящо образователно равнище спрямо изискванията на ЗПОО и ДОИ. Предвижда се курсистите да преминат обучение в една група, като занятията ще бъдат проведени в рамките на 50 присъствени дни. По време на обучението ще се води присъствен списък за удостоверяване присъствието на курсистите и ще се прилагат методи за контрол на учебния процес. В края на всяка изучавана дисциплина ще се извършва проверка на знанията, удостоверявана с протокол. Предвижда се часовете по теория и практика да се проведат в учебни зали и бази за практика, осигурени от избраната обучителна организация. Ангажимент на обучаващата организация ще бъде да предостави учебници и помощни материали с оглед пълноценно усвояване на преподадения материал, както и да осигури всички материали и консумативи за нуждите на обучението. За срока на обучението са предвидени разходи за стипендии на всеки от курсистите в размер на 8 лв. за присъствен учебен ден. В резултат на обучението, бенефициентите ще придобият теоретични и практически знания относно шевните машини и съоръжения, технология и конструиране на облеклото, материалознание и др., които ще позволят тяхното конкурентно включване на пазара на труда. След приключване на обучението курсистите ще положат държавни изпити по теория и практика на професията пред назначена за целта изпитна комисия. На успешно издържалите ще бъдат издадени Свидетелства за придобита първа степен на професионална квалификация по професия Шивач, специалност Шивачество. В края на обучението бенефициентите ще бъдат помолени да попълнят въпросник за удовлетвореността си от курса за професионална квалификация. • Етап III – Провеждане на обучение по КК 5 - Умение за учене. Според заявените от кандидата нужди, безработните младежи, включени в мотивационно обучение по КК 5 – Умение за учене, следва да бъдат стимулирани за за активно поведение на пазара на труда, качествено и ефективно изпълнение на работните задачи и за постигане на добри резултати. В обучението ще бъдат засегнати следните основни теми, съгласно идентифицираните нужди от работодателя: Какво е значението на работата за благополучието на човека, какви потребности задоволява работата, развитие на трудовата кариера; Умения за изследване на собствените способности, знания, умения, опит, личностови черти, ограничения, трудови постижения, професионално и кариерно развитие; Умения за изследване на собствените житейски цели, ценности, желания, професионални предпочитания, интереси, потребности, актуални потребности; Характеристики на трудовата дейност: съдържание на труда, физически условия, организационни фактори; Изследване на мотивацията за труд и удовлетвореността от организацията на работа; Продължаващо обучение, форми на обучение, основни квалификации, необходимостта от обучение през целия живот; Умения за самооценка на перспективите за кариерно развитие, умения за планиране на процеса на кариерно развитие и продължаващо обучение; Умения за себепредставяне и себеутвърждаване; Обучаемите ще сформират една група и ще преминат обучение в рамките на 5 присъствени дни. Графикът на провеждане на обучението ще бъде изготвен след подписването на договор с избраната обучителна организация.
Дейност 3. Доставка на оборудване, необходимо за разкриването на нови работни места; Закупуването на оборудване се налага, за да се осигури разкриването на 15 нови устойчиви работни места за преминалите обучение по проекта младежи. Към момента капацитетът на наличното оборудване е напълно усвоен с наличните работници в компанията. Производственият процес във фирмата включва следните етапи: - Задаване на визия и дизайн на модела от възложител /вкл. избор и съчетание на материали и десен/; прошиване на моделни бройки; - Разпечатване на кройка и модел; - Градиране на кройките; - Кроене и подлепване; - Изработване на изделието в шевен участък; - Гладене; - Опаковка; - Експедиция; Предвиденото по проекта оборудване ще покрие две от основните стъпки в производствения процес – изработване на изделието в шевен участък и гладене. В рамките на дейността ще бъдат закупени: - 13 едноиглови прави машини - с автоматично отрязване на конците, автоматични програмируеми затяжки в началото и края на шева, изтегляч на горния конец след отрязването, бутон за реверс до иглата, автоматично повдигане на крачето, макс. обороти 5 000 об./мин., макс. стъпка на бода 4 мм, ход на игленика 30,7 мм; - 2 гладачни маси – с основен уред с вакуум и въздух 230 V/50 Hz, гладачна повърхност 110 х 32 см, отвеждащ комин, поставка и мачта за ютия, загряване на гладачната повърхност, регулиране силата на вакуум/издухване, мощност на мотора 0,65 kW, промяна на височината на масата на 6 степени, ютия с тефлонова подложка с клипс, комплект подвижно рамо; Предвидената стойност на разхода за посочените активи, без включен ДДС е над 20 000 лв., поради което ЕТ „МАГИК – МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА ще проведе процедура съгласно ПМС 69 - избор с публична покана. С избрания изпълнител/и ще бъде подписан договор/и за доставка. Изпълнението на дейността ще осигури доставката на необходимото за новите работни места оборудване – едноиглови прави машини и гладачни маси. Кандидатът ще запази предназначението на закупеното оборудване, за срок от минимум 5 години след приключване на проекта.
Дейност 4. Осигуряване на устойчива заетост на безработни младежи до 29 г. в ЕТ „МАГИК – МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА“. След успешното приключване на професионалното обучение и обучението по ключова компетентност и след доставката на планираното оборудване за новите работни места, ЕТ „МАГИК – МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА“ ще наеме 15-те младежи като шивачи. Компанията ще им осигури постоянен трудов договор на пълно работно време. В бюджета на проектното предложение са предвидени средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната длъжност, както и дължимите от работодателя осигурителни вноски за период от 12 месеца. Компанията ще изготви длъжностни характеристики на наетите лица и ще отразява явяването им на работа в присъствени форми.
Дейност 5. Информиране и публичност. Реализацията на дейността ще осигури съблюдаването на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Предвидени са следните мерки за визуализация и разпространяване на резултатите: • Организиране на две пресконференции за медиите в началото и в края на проектните дейности – в гр. Русе; • Провеждане на финална среща със заинтересовани страни /Браншови съюз на производителите от леката промишленост в Русе, ръководства на шивашки фирми, обучаващи организации и др./ за популяризиране на проектните резултати и добри практики; • Отпечатване на 10 бр. плакати, съдържащи информация за целите и дейностите по проекта. Плакатите ще бъдат поставени в офиса на ЕТ “МАГИК – МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА“ и в използваните обучителни зали. Те ще включват: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта; изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. • Отпечатване на 200 бр. брошури, съдържащи информация относно целите и конкретните резултати по проекта. Брошурите ще съдържат: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, които се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. • Една публикация в национален ежедневник. • Поставяне на стикери на закупеното оборудване за разкриване на нови работни места – 15 бр.; Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител. Изборът на изпълнител/и ще се извърши при спазване разпоредбите на ПМС № 69 от 11 Март 2013 г. Предвидената стойност на услугата, без данък върху добавената стойност е под 20 000 лв., поради което кандидатът ще приложи разпоредбата на чл. 9, ал. 1 и 2 от ПМС 69.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"И.Н.А. Трейдинг" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 379 BGN
Общ бюджет: 137 206 BGN
БФП: 137 206 BGN
Общо изплатени средства: 137 202 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 94 519 BGN
2015 42 684 BGN
137 202 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 116 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 80 341 BGN
2015 36 281 BGN
116 622 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 178 BGN
2015 6 403 BGN
20 580 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз