Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0023-C0001
Номер на проект: 58231-С015
Наименование: Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящата проектна идея е повишаване капацитета на Община Ямбол и общините- партньори за справяне с проблема, свързан със създаване на интегрирано управление на отпадъците на регионален принцип. Депото, което в момента се експлоатира няма капацитет, който да позволи приемането на отпадъците от региона в дългосрочен аспект. С проекта ще се осигури планиране на развитието на екологичната инфраструктура в региона и последващо подобряване качеството на живот на населението.
Дейности: Анализ на съществуващата ситуация от общините в регион Ямбол и определяне на необходимостта от техническа помощ - Анализ на съществуващата ситуация от общините в регион Ямбол и определяне на необходимостта от техническа помощ; - Утвърждаване на предложението и сключване на договор с ОП “Околна Среда”.
Подготовка на задание за кандидатстване по процедура BG 161РО005/08/2.30/01/03 - Изготвяне на Формуляр за кандидатстване за финансиране на проект за техническа помощ за подготовка на проект “Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол ( общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г.” - Процедура: BG161РО005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, приоритетна ОС 2: „Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци” - Изготвяне на технически спецификации за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за всички дейности, за които се предвижда изпълнителят да е различен от бенефициента.
Мобилизация и администриране на проекта 1. Мобилизация на екипа по проекта - Провеждане на срещи на членовете на ЗИП - първоначална при стартирането на проекта, и последващи срещи до приключването на проекта. - Създаване на звено за изпълнение на проекта (ЗИП). - Разписване на структурата му, както и задълженията и отговорностите, за които всеки член от ЗИП ще отговаря/контролира; - Всяка Община се ангажира да определи от своя страна координатор за изпълнение на проекта, който ще носи отговорност за своевременното предоставяне на информация/данни и становищата, изискващи се в хода на реализация на проекта. 2. Aдминистриране на проекта, включващо всички дейности по провеждане на административните процедури по време на целия период на реализацията му. - Подготовка на тръжни досиета за възлагане на услуги по ЗОП, вкл:  контрол и координация, юридически услуги и реализация на мерки за информация и публичност на проекта;  изготвяне на прединвестиционно проучване, задание за ПУП, идеен проект, формуляр за кандидатстване пред ОП ОС, технически проекти за инсталациите/ съоръженията, включени в Регионалния център за управление на отпадъците; - Провеждане на процедури по избор на консултанти за посочените по- горе 2 услуги и сключване на договори; - Провеждане на процедури по избор на консултанти и сключване на договори за:  изготвяне на ПУП;  изготвяне на екологични оценки, ОВОС, КПКЗ, ЗБР и др. дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство;  оценка на съответствието на изготвените Технически проекти;  одит; - Администриране на процедури по ЗУТ, ЗООС, ЗОЗЗ и др. закони и подзаконови нормативни актове, свързани с дейностите по Регионалния център за управление на отпадъците;  Избор на общинска площадка за разполагане на съоръжението;  Внасяне на писмено искане за получаване на становище за необходимостта от изработване на екологична оценка;  Издаване на становище по екологичната оценка на предварителния проект на ПУП;  Съобщаване, обявяване и получаване на възражения по проекта на ПУП;  Одобряване на ПУП и приемане на проекта на ПУП от общинския експертен съвет;  Придобиване на документи за собственост, промяна начина на трайно ползване на земята и издаване на виза за проектиране;  Издаване на решение за утвърждаване на площадката за третиране на отпадъци при условията и по реда на глава пета на ЗОЗЗ;  Съгласуване на предварителния проект на ПУП от органите на държавния санитарен контрол и другите компетентни органи, определени със закон;  Одобряване и влизане в сила на ПУП на площадката;  Получаване на съгласувателни писма от експлоатационните дружества;  Сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;  Одобряване на инвестиционния проект;  Получаване на разрешение за строеж от главния архитект на общината. - Обезпечаване на парични средства, необходими за изпълнение на допустимите разходи:  Собствени;  заеми от банки;  авансови и междинни плащания от МОСВ;  от Фонд "ФЛАГ";  други.
Контрол и координация, юридически услуги и реализация на мерки за информация и публичност на проекта 1. Координация и оперативен контрол по изпълнението на договора с ОП ОС. - Основните задачи, които трябва да се изпълнят по тази дейност са:  гарантиране на качествен и бърз комуникационен процес между отделните лица, ангажирани в проекта;  координация и контрол по всички договори и дейности, свързани с успешното реализиране на проекта;  поддържане на постоянна връзка между водещата община, общините партнори и ангажираните по проекта страни;  контрол на времето за изпълнение и обхват на отделните задачи;  осигуряване на изпълнение на ангажиментите, произтичащи от договора между Общината и УО;  подготовка на проекто- документи, свързани с реализацията на административните и съгласувателните процедури по проекта, с оглед подпомагане на общините по проекта. - Подготовка и предоставяне на Община Ямбол на тръжни досиета за възлагане на услуги по ЗОП за:  изготвяне на екологични оценки, ОВОС, КПКЗ, ЗБР и др. дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство;  оценка на съответствието на изготвените Технически проекти;  одит. Подготовката на тръжни досиета, при които трябва да се изготвят тръжните документи, формиращи изискванията към конкретните изпълнители, критерии за избор и оценка на постъпилите предложения ще подпомогне значително работата по проекта. Цялостната документация, свързана с тази дейност трябва бъде съобразена с изискванията на ЗОП, съгласувана по съответния ред и предоставена на Община Ямбол за обявяване на тръжните процедури. 2. Предоставяне на юридически услуги Юридическите консултации целят да бъде подпомoгната Община Ямбол и общините- партньори по време на цялостната реализация и изпълнение на проекта. Задачите, които трябва да изпълнят в тази насока са: - изготвяне на становища по всички дейности с оглед на тяхната законосъобразност; - съгласуване на всички договори, дейности, свързани с проекта и тяхното съотвествие на нормативните актове на РБългария 3. Реализация на мерки за информация и публичност на проекта Дейността свързана с провеждането на информационна кампания включва следните задачи: - провеждане на информационни кампании; - организиране на събития, с участието на НПО и други граждански организации за популяризиране на проекта; - изработване на билбордове, дипляни, флайери и стикери; - предоставяне на информация в on-line пространството, като в рамките на съществуващия сайт на Община Ямбол ще бъде създадена специална секция; - печат, радио- и телевизионни реклами; - журналистически материали в печатните и електронните медии: актуални новини, репортажи, интервюта, анкети, аналитични статии и коментари; - други инициативи, покриващи съдържателно мерките по проекта; - провеждане на мониторинг, в хода на осъществяване на проекта, в отговор на насрещните очаквания на местната общественост.
Изпълнение на договора за одит на проекта Съобразно действащото законодателство на РБ тази дейност се осъществява от лицензиран одитор, който извършва финансов одит с цел верификация на направените разходи. Одитът по този проект съпътства цялостно изпълнение на дейностите, като изпълнява следните задачи: - Проверка на редовността и съгласуване на разходването на средствата в съотвествие с Международните стандарти, Договора с УО на ОПОС и другите сключени договори в рамките на този проект, Закон за счетоводството и други свързани нормативни актове; - Проверка на редовността на разходно-оправдателните документи; - Преценка на верността и отчетността на направените разходи.
Прединвестиционно проучване, задание за ПУП, идеен проект, технически проекти за съоръжения/инсталация предвидени в Регионалния център за управление на отпадъците, подготовка на заявление за финансиране на инвестиционни проекти от ОП "Околна среда" Специфични дейности Задача 1: Анализ и оценка на съществуващата ситуация по управление на отпадъците за регион Ямбол (Община Ямбол, Община Сливен, Община Нова Загора, Община Тунджа и Община Стралджа) 1.1. Събиране на наличната информация и прогнози за разработване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол - варианти на решения. 1.2. Инвентаризация на съществуващите депа в региона и оценка на риска за околната среда 1.3. Морфологичен анализ на количестовто и вида на генерираните отпадъци. 1.4. Инвентаризация на съществуващите депа в региона и оценка на риска за околната среда. 1.5. Финансов и Икономически анализ за цялата бъдеща система за управление на отпадъците. Анализ на Разходите и Ползите (АРП). 1.5. Разработване на дългосрочен план за интегрирано управление на отпадъците в регион „Ямбол” в т.ч. дългосрочен инвестиционен план. Задача 2: Изработване на проучване по чл. 4, т. 1 от Наредба No 7 за всяка една от предлаганите площадки Ще бъдат извършени инженерно-геоложки/ хидрогеоложки/ топографски и др. проучвания за различните площадки, съгласно специфичните потребности и ще бъде подготвен доклад от проучването на обектите. Задача 3: Изготвяне на Идейни Проекти и Остойностяване 3.1. Идейни проекти за всички инсталации/ съоръжения, предвидени предвидени в Регионалния център за управление на отпадъците ( при условията на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ). 3.2.Остойностяване Задача 4: Изготвяне на технически проекти за Регионалния център за управление на отпадъците - инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци; - инсталация за рециклиране на строителни отпадъци; - разширение на регионално депо за неопасни отпадъци – II- ри етап, предвиждащо също и клетки за обезвреждане на остатъците от строителните отпадъци; - площадка за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, като част от инфраструктурата на депото. Задача 5: Изготвяне на Технически Спесификации за възлагане на строителството Задача 6: Подготовка на Апликационна Форма (заявление) за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013г.” приоритетна ОС 2: „Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци” с Проект “Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол ( общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа)”. Задача 7: Изготвяне на тръжни досиета за възлагане на строителство на съоръженията/ инсталациите, включени в Регионалния център за управление на отпадъците
Изготвяне на ПУП Изготвяне на ПУП за площадката, на която ще бъдат разположени съоръженията/ инсталациите, предвидени в Регионалния център за управление на отпадъците Влезлите в сила парцеларни планове са основание за отчуждителни процедури и за смяна на предназначението на земята (където е необходимо).
Изготвяне на екологични оценки, ОВОС, КРКЗ, ЗБР и др. дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство Изготвяне на екологични оценки за разработените ПУП, изготвяне на ОВОС за инвестиционното намерение, а така също и оценка на съвместимостта на ПП и П; - Преценка на необходимостта от ОВОС на инвестиционния проект чрез заявление до РИОСВ; - Преценка на необходимостта от ЕО на инвестиционния проект и на ПУП, чрез уведомяване до РИОСВ; - Изготвяне на ЕО в случай, че се изисква; - Подпомагане на Община Ямбол при определянето на заданието за обхват на ОВОС; - Изготвяне на доклади за ОВОС (2 бр.) отчитайки изискванията на глава шеста от ЗООС, Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и чл.31 от ЗБР, респ. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за двете инвестиционни предложения; - Изготвяне и реализиране на Стратегия за обществено обсъждане на доклада за ОВОС; - Изготвяне на заявление за изменение и допълнение на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа”; Всички останали процедури, които налагат администрирането на процеса от страна на Община Ямбол и подаване на съответните документи, по време на реализация на проекта, пред компетентните органи (на регионално/ национално ниво) или издаването на съгласвателни документи от страна на общинската администрация или експлоатационните дружества са включени в Дейност 3.
0ценка съответствието на инвестиционния проект с нормативните изисквания Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на изготвения Технически проект
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 252 080 BGN
Общ бюджет: 367 418 BGN
БФП: 367 418 BGN
Общо изплатени средства: 367 418 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 367 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 368 436 BGN
2011 - 1 018 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
367 418 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 312 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 313 171 BGN
2011 - 865 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
312 305 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 55 265 BGN
2011 - 153 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 113 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз