Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0167-C0001
Номер на проект: 13-13-21
Наименование: Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Роман
Бенефициент: Община Роман
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 29.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подобри процеса на разработване, прилагане и контрол на изпълнението на общински политики и подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Роман в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1 – Организация, управление и отчитане на проекта  Планиране изпълнението на дейностите по проекта и разработване на подробен план-график;  Определяне на длъжностни характеристики на членовете на екипа и съставяне на задачи и отговорности и срокове за изпълнение;  Комуникация, координация и администриране на задачите между членовете на екипа по проекта;  Подготовка, договаряне, управление и контрол на сключените по проекта договори за изпълнение;  Изготвяне на периодични доклади и отчети;  Планирани и свиквани работни срещи; Отчитането на проекта ще се извърши в съответствие с изискванията на Управляващия орган и ОП “Административен капацитет”.
Дейност 2 – Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители  Подготовка на документация за провеждане на конкурсите;  Обявяване и провеждане на конкурси за изпълнители;  Сключване на договори с изпълнителите
Дейност 3: Изготвяне на междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Роман 2007-2013г.; В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните под-дейности: 1.1. Оценка на съответствието на общинския план с областните, регионалните и националните стратегически документи. Първо ще се оцени процесът и подходът на разработване на ОПР. Ще се анализира структурата и ще се прецени доколко са спазени указанията на Министерството на регионално развитие и благоустройството за разработване на общински планове за развитие. Ще се установи съответствието на общинския план с националните стратегически приоритети, дефинирани за периода 2007-2013 г., степента му на обвързаност и логическата съгласуваност от гледна точка на спецификата на района за планиране. Оценката ще изследва взаимовръзките между общинския план за развитие и Националната стратегическа референтна рамка, Националната стратегия за регионално развитие, Регионалния план на Северозападния район за планиране и Областната стратегия за развитие. Накрая ще се оценят планираните действия от гледна точка на степента им на съответствие с мерките, които са заложени в съответствие с принципите и целите на европейската регионална политика, Структурните фондове и Кохезионния фонд. Анализът следва да отрази представените в европейските документи нови отправни моменти в рамката на кохезионната политика за периода 2007-2013 год., Стратегически насоки за развитие на Общността (2007-2013), целящи повишаване ефективността на политиката на сближаване, като и да се синхронизира с регионалните потребности. 1.2. Оценка на финансовото планиране и междинните резултати от изпълнението. Ще се изследва дали заложените инвестиционни проекти допринасят за желаното развитие на общината, като се оцени тяхното въздействие. Ще се оцени размерът на средствата и източниците на финансиране на проектите, като се анализира и разпределението на средствата по години. Ще се направи преглед на ефикасността, като се оценят вложените финансови ресурси с получените резултати. Резултатите от ефикасността ще помогнат да се прецени дали да се промени финансовата тежест на приоритетите въз основа на първите резултати и очаквани въздействия. Ще се извърши финансов анализ на бюджетните и извънбюджетните ресурси на общината, за да се изследва възможността общината да поеме нови разходи, свързани с участието в проекти и програми от Структурните фондове. Оценката на финансовото планиране е необходима от гледна точка на ефективното насочване на финансовия ресурс. На база оценките на социално-икономическия анализ и изпълнението на финансовия план ще се анализират резултатите от изпълнението на ОПР, като се изведат мерките от плана, които вече са осъществени. Ще се оцени степента до която се постигат приоритетите. Ще се прецени и до каква степен постигнатите резултати са устойчиви.
Дейност 4: Анализ и проучвания за икономическото и социално състояние на общината, във връзка с разработването на Общински план за развитие на община Роман за периода 2014 – 2020 г.; Дейността включва:  Анкетно проучване за насоките за развитие на общината;  Проучване и анализ на състоянието на Общината и набиране на данни;  Изготвяне на проучване на основните характеристики в отделните сфери на социално-икономическото развитие на община Роман – природни, човешки и териториални ресурси, икономическо, социално и инфраструктурно развитие и опазване на околната среда;  Изготвяне на SWOT анализ – анализ на оценката на силните страни, мерки за преодоляване на негативните процеси и преодоляване на разкритите слаби страни на развитието;  Представяне на основните тенденции в социално –икономическото развитие в Община Роман;  Набелязване на препоръки за реализация на желаните промени и предприемане на действия, при ефективно използване на наличните ресурси, които да бъдат включени в Общински план за развитие 2014-2020 на Община Роман.
Дейност 5: Разработване на Общински план за развитие на община Роман за периода 2014 – 2020 г.; С дейността ще се изготви общински план за развитие на община Роман и ще се изготвят всички необходими анализи. Ще се определят приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие. Един от принципите при разработване се формира от желанието, убежденията и стремежите на обществеността. При организиране на разработването на общинския план се ще се оформят няколко работни групи в направления: • Индустрия; • Техническа инфраструктура и екология; • Образование, култура, спорт и младежки дейности; • Социална политика и здравеопазване; • Туризъм, търговия и услуги; • Интеграция и социална адаптация на малцинств;а • Човешки ресурси; • Общински бюджет и общинска политика.
Дейност 6: Провеждане на обществени обсъждания и фокус групи, свързани с насоките за развитие на общината през следващия програмен период; Дейността вкл.:  Ще бъде проведена фокус група с представители на СГО – бизнеса и неправителствени организации и с експерти от общинската администрация.;  Ще бъде проведено обществено обсъждане с експерти на администрацията и представители на СГО за формирането на насоките на местните политики и на стратегическите документи за следващия програмен период 2014- 2020 г.
Дейност 7: Изготвяне на методология за мониторинг и контрол и на вътрешни правила и процедури, инструкции за изпълнението на местни политики и Общински план за развитие на община Роман 2014 г. – 2020 г.; Дейността вкл.:  Разработена Методология за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на община Роман 2014 г. – 2020 г.;  Изготвен пакет от вътрешни правила и процедури, наръчник за мониторинг контрол и изпълнение на местни политики и стратегически документи;  Наръчник на общинския служител за възможните правила, инструкции по формулиране на политики;  Процедура за процеса на разработване и актуализация на политики и стратегически документи;
Дейност 8: Организиране и провеждане на изнесено модулно обучение „Формиране на общински политики“; Избраният изпълнител ще подготви и проведе двудневно модулно обучение на тема „Формиране на общински политики” за 30 участници. В него ще бъдат включени три модула – „Стратегическо планиране”, „Анализ и проучвания” и „Оценка на въздействието”. Участниците ще бъдат разделени на две групи – първата група от 5 общински съветници и втора група от 15 общински служители и 10 представители на структури на гражданското общество. Ще бъдат разработени учебни материали за 3 – те модула, както и презентации и казуси.
Дейност 9 – Дейности за информираност и публичност по проекта. За да се изпълнят задължителните изисквания на Оперативна програма „Административен капацитет” за информация и публичност по време на проекта ще се извърши:  Пресконференции, които ще се проведат в началото и в края на проекта. Ще бъдат поканени медии, общински съветници. В залата ще се постави банер с информация за проекта според изискванията на Оперативна програма “Административен капацитет”.  Отпечатване на брошури в началото и в края на проекта – 300 бр. общо .  Изработване на банер с информация за ЕС, Програмата и настоящия проект;  Изработване на интернет сайт на проекта;  1 бр. банерът ще се поставя в залите за пресконференции, кръгли маси, фокус групи и при провеждане на всички събития, свързани с изпълнение на дейностите по проекта.  Публикации в местната преса и сайта на общината – 4 бр. Целта е да се информират гражданите за проведените дейности и постигнатите резултати, както и за предстоящи събития. На всички публикации ще присъстват задължителните атрибути на Програмата и ЕС и настоящия проект.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 421 BGN
Общ бюджет: 57 019 BGN
БФП: 57 019 BGN
Общо изплатени средства: 57 019 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 884 BGN
2014 44 135 BGN
2015 0 BGN
57 019 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 951 BGN
2014 37 514 BGN
2015 0 BGN
48 466 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 933 BGN
2014 6 620 BGN
2015 0 BGN
8 553 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Сформиран екип за управление на проекта, подписани договори с членовете на екипа, план-график
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Разработен пакет документи за избор на изпълнител за Дейност 2, проведена процедура за избор на изпълнител, подписан договор с избрания изпълнител
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Изготвено проектно досие, проведени работни срещи на екипа, тримесечни технически и финансови доклади, изготвен окончателен технически и финансов доклад
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Разработени пакети документи за избор на изпълнители ;
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Подписани договори с избраните изпълнители.
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Изготвена междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Роман за периода 2007-2013г..
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Анкетно проучване за насоките за развитие на общината, анализ на икономическите и социални характеристики на община Роман,SWOT анализ
Индикатор 12 (Д) По дейност 5 - Разработен и приет Общински план за развитие на община Роман за периода 2014-2020г.
Индикатор 13 (Д) По дейност 6 - Доклад с обобщени резултати от фокус групата и доклад с обобщени резултати от общественото обсъждане
Индикатор 14 (Д) По дейност 7 - Разработена и приета „Методология за мониторинг и контрол на прилаганите политики и стратегически документи от общинската администрация
Индикатор 15 (Д) По дейност 7 - Изготвен пакет от вътрешни правила и процедури
Индикатор 16 (Д) По дейност 8 - Проведени обучения, обучени служители от община Роман, вкл. Кмета и Общински съвет, обучени представители на СГО.
Индикатор 17 (Д) По дейност 9 - Проведени пресконференции публикации в местната преса и сайта на общината
Индикатор 18 (Д) По дейност 9 - Изработени брошури за началото и за края на проекта, банер и интернет сайт на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз