Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0030-C0001
Номер на проект: 58231-С002
Наименование: Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 16.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Конкретна цел на проекта е да подпомогне общинската администраця на община Разград да подготви качествени и пълни инвестиционни проектни предложения за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.
Дейности: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор «Управление на отпадъците» на регион Разград, със следните дейности Дейност 1.1 – Мобилизация и изготвяне на встъпителен доклад; Дейност 1.2 - Преглед на съществуващата система за управление на отпадъците и наличната документация; Дейност 1.3 – Прогноза за количествата и състава на генерираните отпадъци в региона; Дейност 1.4 – Подготовка на пред - инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОПОС; Дейност 1.5 – Подготовка на идеен проект на избраната алтернатива; Дейност 1.6 – Подготовка на Формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП “Околна среда 2007 - 2013” и изготви всички съпътстващи документи, които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически анализи, план (стратегия) за провеждане на обществените поръчки и други; Дейност 1.7 – Подготовка на технически проект; Дейност 1.8 – Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване;
Техническа помощ за организация и управление на договорите по проекта Подпомагане в цялостното управление и изпълнение на договорите по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор “Управление на отпадъците” в регион Разград. Оказване на съдействие на Възложителя и експертите от ЗУП по време на изпълнение на целия проект чрез даване на официални становища, предложения за подобряване качеството на документите и коментари .
Организация и изпълнение на мерки за публичност по проекта Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Възложителя, предоставени на Р България от Структурните фондове на Европейския съюз. Кампании и публикации в печатни медии, печатни материали, информационни събития– работни срещи, конференции и пресконференции и др.
Изготвяне на Формуляр за кандидатстване “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект в сектор “Управление на отпадъците”на регион Разград Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/2.30/01/03
Одит на проекта Осигуряване на лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма. Преди подаването на окончателния доклад по проекта ще да бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма.
Изготвяне на документация съгласно изискванията на екологичното законодателство Изготвяне на екологични оценки, ОВОС, ОС и др.
Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗБР,ЗУТ и други Такси за издаване на необходимите документи
Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта Закупуване на материали и технически средства
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 547 880 BGN
Общ бюджет: 1 185 204 BGN
БФП: 1 185 204 BGN
Общо изплатени средства: 1 336 104 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 185 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 309 576 BGN
2010 0 BGN
2011 269 176 BGN
2012 757 351 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 336 104 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 007 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 263 140 BGN
2010 0 BGN
2011 228 800 BGN
2012 643 749 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 135 688 BGN
В т.ч. Национално финансиране 177 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 46 436 BGN
2010 0 BGN
2011 40 376 BGN
2012 113 603 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
200 416 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз