Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1137-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-09006
Наименование: "Инвестиция за безопасен труд"
Бенефициент: "Атес" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 25.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: 1. Подобряване на условията на труда и повишаване на производителността на заетите в Дружеството при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. 2. Подобряване на управленските процеси в Дружеството.
Дейности: Дейност 1: Проекто-управление • Екипът за управление на проекта включва: Ръководител на проекта, счетоводител и координатор. Екипът ще се запознае с проекта и със своите задължения и отговорности по него. • Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; • Изготвяне на стандартни документи на всеки член на екипа; • Изготвяне график за оперативни срещи на екипа; • Подготовка на тръжни документи за избор на доставчици на услуги. • Преглед и оценка на реализирането на проекта и при необходимост взимане на корективни мерки
Дейност 2: Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност Подготовка и провеждане на PR-кампания за популяризиране на Проекта и неговите цели, включваща изпращане на две прес- съобщения и провеждането на презентация, на която ще бъдат поканени представители на ДРСЗ и ДБТ, както и на местните и централни медии. По време на кампанията ще бъде представен Проектът, основните идеи и предвидените дейности, както и резултатите. При необходимост ще бъдат организирани и други брифинги, изпращането на съобщения и даване на интервюта от Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация. Предвижда се изготвяне на презентационни брошури с цел популяризирането на Проекта и ползата от него за Дружеството и заетите лица. Предвижда се изработване и поставяне на подходящо място пред официалния вход на Водещата организация информационна табела за Проекта, поставяне на стикери/надписи на придобитото по проект, използване на визуализационните символи на всички документи по проекта.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Провеждане на процедури за възлагане с предмет: 1. Консултантска услуга за „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” 2. Консултантска услуга за „Внедряване на система OHSAS 18001” 3. Сертификационна услуга “Сертифициране на система OHSAS 18001” 4. Закупуване на специализирано работно облекло и ЛПС 5. Инвестиция с предмет „Охладителна система” 6. Дейности по визуализация- изготвяне на 1 бр. табела и изготвяне на промоционални брошури 7. Одит по проекта
Дейност 4: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание: Анализът на условията на труд и организацията на трудовата дейност в производствена база в Сливен ще съдържа следните раздели: Раздел „Въведение” - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т. ч. : състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др. ; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др. , процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази част Дружеството описва силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие; Определят се елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част, Дружеството ще обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите, Дружеството: - ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Обосновка: Необходимостта от непрекъснатото прилагане на фирмената политика по ЗБУТ /система от методи и средства/ за подобряване на условията на работа в предприятието, оптимизиране на организацията на труда, работните места и трудовата задача, обучение на работещите за идентифицираните рискове при работа, използването на ЛПС, осъществяването на непрекъснат здравен мониторинг за запазване на висока и трайна работоспособност, качество на извършваната дейност и опазване здравето и работоспособността на работещите и т. н. , поради хуманния, социален и икономически ефект.
Дейност 5: Внедряване на система OHSAS18001 Внедряването на системата OHSAS18001 включва следните етапи: Първи етап: 1 Провеждане на предварителна среща с Ръководството на Организацията. 2. Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на одит за оценка на съществуващото състояние на Системата за управление на организацията в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 3. Анкетиране на Ръководителите на структурни единици за определяне на управляваните от тях процеси и документи. 4. Извършване на консултации по въпроси повдигнати като несъответствия по време на одита. 5. Внасяне на необходимите корекции и предоставяне на окончателен вариант на документи липсващи в системата за управление. Втори етап: 1. Методическа помощ при пробно внедряване, в т. ч. тестване на документите. 2. Провеждане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Вътрешен одит за оценка степента на съответствие на СУК спрямо определените в документите изисквания. 3. Консултиране по изпълнение на изискванията на OHSAS 18001за провеждане на Преглед от ръководството. 4. Отстраняване на несъответствията, констатирани в резултат на проведения вътрешен одит. 5 Предоставяне на клиента материали, улесняващи провеждането на бъдещи вътрешни одити към системата
Дейност 6: Сертифициране на система OHSAS 18001 Първоначалната оценка на системата за управление се извършва на два етапа: Първи етап: Преглед на документите на системата за управление за оценка на съответствието с избрания стандарт за сертификация, Втори етап: Последван от оценка на място на системата за управление. Всички записи, които са част от системата за управление, трябва да бъдат на разположение за прегледа.
Дейност 7: Придобиване на работно облекло и ЛПС Описание: Обект на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат дейностите по проекта, свързани с придобиването на ЛПС и специализирано работно облекло, и съобразени с чл. 17 (1), (2), (3) от Наредба # 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място и чл. 247 (1) и (2) от Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използването на работно оборудване. Обосновка: С оценката на риска за здравето и безопасността на работещите са определени работните места и работните дейности, на които съществуват рискове за безопасността и здравето на работещите, които не могат да бъдат избегнати чрез колективни средства за защита или други мерки. Изготвен е изчерпателен списък на личните предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло по работни места/видове работа и длъжности. Поради наличие на множество рискови фактори с комбинирано въздействие е необходимо осигуряване на оптимален баланс между защита и комфорт при работа, водещ до повишена продуктивност и безопасност. Изборът на ЛПС се основава на спазени принципи на ергономия - ЛПС трябва да бъдат разработени и произведени така, че при предвидимите условия на употреба, за които са предназначени, потребителят да може нормално да изпълнява свързаната с риск дейност при подходяща защита на възможно най-високо ниво в специфичната работна среда в предприятието и според заеманите длъжности на лицата. Бюджетираните бройки на ЛПС и СРО съответства изцяло на точната брой на заемащите съответните длъжности, за които се предвиждат конкретни ЛПС и СРО, планирани са съобразно срока на проекта – 12 месеца като се има предвид срока на износване. Не са планирани резервни бройки.
Дейност 8: Извършване на инвестиционната дейност по проекта – доставка и монтаж на охладителна система Инвестицията по проекта представлява инсталация за охлаждане на производствен от помещение. В момента помещенията отговарят на всички изисквания за работа, но през летния сезон покачването на температурите и задържането им на значително по-високи нива за продължителен период от време създават неблагоприятна работна среда. Предвидената по проект инвестиция ще подобрят работната среда чрез намаляване на температурата, регулиране на влагата и пречистването на въздуха в помещения. Освен подобрените условия на труд, инвестицията ще повиши производителността на заетите лица във фирмата и ще позволи рационално използване на трудовите, материални и финансови ресурси.
Дейност 9: Извършване на одит по проекта Предвид това, че стойността на проекта е над 200 хил. лева се предвижда извършване на одитр по проект. Искането за плащания от страна на Дружеството ще бъде придружено от Доклад за проверка на разходите по проекта, изготвен от регистриран одитор (регистриран експерт-счетоводител), член на международно признат контролен орган за законен одит. Одиторът проверява дали декларираните от Бенефициента разходи са действително направени и платени, точни и допустими в съответствие с договора, и изготвя доклад за заверка на разходите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 468 BGN
Общ бюджет: 154 228 BGN
БФП: 122 318 BGN
Общо изплатени средства: 122 268 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 122 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 094 BGN
2015 97 174 BGN
122 268 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 330 BGN
2015 82 598 BGN
103 928 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 764 BGN
2015 14 576 BGN
18 340 BGN
Финансиране от бенефициента 32 731 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз