Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0282-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11025
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Балканкар -Рекорд" АД"
Бенефициент: "БАЛКАНКАР - РЕКОРД" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 25.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „Балканкар - Рекорд” АД при спазване на Българското и Европейско законодателство по безопасност и здраве при работа
Дейности: Дейност 1 „Организация и управление на проекта. Вътрешен контрол върху изпълнението” За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси – човешки и материални. Сформирания екип за управление на проекта се състои от ръководител и счетоводител. Всеки един от тях, като доказан специалист в своята сфера, ще допринесе за успешното му изпълнение в съответствие с описание на задълженията по проекта (ІІ. EКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА). През периода на изпълнение на проекта се предвижда да бъде извършвано ежемесечно наблюдение и вътрешна оценка на напредъка му. Екипът ще оценява текущото техническо и финансово изпълнение на дейностите. В началото на всеки месец екипът ще се събира на оперативна среща, на която ще се прави преглед на плана за изпълнение на проекта, на извършените и предстоящи дейности. Срещите ще бъдат протоколирани, като протоколите ще се прибавят към оперативната документация на проекта (проектното досие), за да послужат при необходимост на мониториращите експерти. Редовната вътрешна оценка ще осигури постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ своевременното и качествено изпълнение на дейностите на проекта.
Дейност 2 „Информиране и публичност” В рамките на дейностите по информиране и публичност „Балканкар - Рекорд” АД ще приложи подходящи мерки за това, спазвайки изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР. През периода на изпълнение на проекта Бенефициентът ще постави две информационни табели на видно място върху или до сградите на дружеството, където ще се изпълняват дейностите. Табелите ще указват вида и името на операцията, както и следната информация: • логото на Европейския съюз, логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. Освен това, всички печатни материали и документи, разработени в рамките на проекта, също ще съдържат логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, който се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.
Дейност 3 „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” В съответствие с идентифицираните нужди и проблеми на целевата група е планирано извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на цялостната трудова дейност. Анализът на трудовата дейност в „Балканкар - Рекорд” АД ще бъде част от новия подход на дружеството в областта на безопасните и здравословни условия на труд. Анализът ще съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”.
Дейност 4 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло” Технологичните процеси, протичащи в "Балканкар - Рекорд" АД, са свързани с отделянето на топлина, влага, прах, аерозоли и други. Обединяването на механични, леярни, ковашко-пресови, термични, заваръчни и бояджийски цехове в структурата на предприятието предопределя разнообразието на протичащите технологични процеси, както и съпътстващите ги рискове и повишена опасност за работещите. По данни на различни национални и чужди източници (НОИ, Европейската агенция за безопасност на труда и здраве и други), секторът машиностроене като цяло се характеризира с най-много произшествия на работното място. В тази връзка, основните нужди и проблеми на целевата група на проекта са свързани най-напред с осигуряване и подобряване на здравословни и безопасни условия на труд в "Балканкар - Рекорд" АД. Всичките планирани за закупуване лични предпазни средства, специално работно облекло, работни обувки и работни ръкавици за служителите на предприятието са избрани въз основа на оценката на риска на работните им места в различни производствени и административни сгради. Те ще бъдат по-качествени, с повишена здравина, топло и студоустойчивост, по-модерни и по-удобни от използваните досега. Също така те ще бъдат с по-добра ергономична кройка, по-добра защита от производствени замърсявания и механични въздействия.
Дейност 5 „Закупуване на Изсмукваща вентилационна система” В рамките на тази дейност ще бъде закупен актив Изсмукваща вентилационна система, който се отнася към средствата за защита от биологични агенти в работната среда. Системата е пряко свързана с подобряване условията на труд в „Балканкар - Рекорд” АД и отговарят на препоръките за управление на риска. Дейността е насочена и към решаване на проблемите, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в цех „Монтаж и сервиз на кари”, където се извършва боядисване на шасита за мотокари. Към момента процесът на боядисване се извършва посредством ръчния пистолет за нанасяне на боя. По време на работа в участъка се натрупва голямо количество бояджийска мъгла, която затруднява дишането и зрението на работещия, дори и през защитната маска. Съществуващите два смукателни взривозащитни вентилатора с филтри, през които се изсмуква бояджийската мъгла, не са достатъчно мощни за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в този участък. Закупената в рамките на проекта Изсмукваща вентилационна система ще работи заедно със съществуващата. По този начин ще бъде осигурено по-ефективното отвеждане на вредните вещества с цел недопускане влошените параметри на микроклимата да застрашат здравето на хората, работещи в този участък. Тази дейност е в пълно съответствие с Програма за намаляване или предотвратяване на риска в „Балканкар - Рекорд” АД по отношение на идентифицираните опасности от токсико-химични вещества и препоръките за необходимите мерки за тяхното предотвратяване..
Дейност 6 „Одит на проекта” След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, вписан в Публичния регистър на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). Одитът ще бъде извършен в съответствие с установените и общоприетите одитни стандарти, спазвайки етичните правила и разпоредби на договора за безвъзмездна помощ и неговите приложения. Ще бъде извършена проверка на финансовите отчети за дейността на Бенефициента, както и на необходимата придружаваща документация и счетоводни данни. Одиторът ще изготви доклад за одит, който ще бъде приложен към финалния отчет на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 567 BGN
Общ бюджет: 197 148 BGN
БФП: 197 148 BGN
Общо изплатени средства: 197 148 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 197 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 197 148 BGN
2015 0 BGN
197 148 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 167 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 167 576 BGN
2015 0 BGN
167 576 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 572 BGN
2015 0 BGN
29 572 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз