Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1107-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "С внимание към персонала"
Бенефициент: "МЕГА СИЛУЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 25.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в предприятието и реализиране на съвкупност от действия за интегриране на системата по безопасност и здраве при работа в цялостната система за управление на предприятието при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на дейностите по проекта Сформиране на екип и подписване на договори с екипа. Ясен план за реализация на проекта. Екипа по проекта ще изгради система на отчитане с вътрешни месечни отчети. Обсъждане на методите за управление на проекта - провеждани ежемесечни срещи на екипа включително и през интернет. Контрол на отчетните документи на принципа на “четирите очи”. Преди всяка изпълнителска процедура и финансова транзакция, членът от екипа, натоварен със задачата ще бъде контролиран от друг член Взаимопомощ между членовете на екипа по проекта и екипната работа ще гарантират успешното управление на проекта. Това ще донесе яснота и прозрачност на начина на извършване на дейностите и ясни и конкретни задачи на всеки член от екипа.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители за дейностите, които ще се възлагат по реда на ПМС 69/2013г. и последващите му изменения С постановление ПМС 69/11.03.2013г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за Трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (изм. ДВ, бр. 93 от 26.11.2010г.) се уреждат условията и редът за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския инструмент за добро-съседство и партньорство, и от Финан-совия механизъм на Европейското иконо-мическо пространство. ПМС 69/2013се прилага от бенефициенти, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2005 г., бр. 53 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г., бр. 3 и 34 от 2009 г. и бр. 86 от 2010 г.), или които за извършването на определени дейности в рамките на проекта не попадат в обхвата на ЗОП/НВМОП.
Дейност 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Цел на анализа е да се направи оценка на организацията на трудовата дейност и работната среда, с оглед на създаване по-добри условия на труд и по ефикасно използване на материалните ресурси. С изготвяне на анализ на състоянието на дейността се цели постигане на високи резултати в управлението на безопасността и здравето при работа.С реализирането му ще бъдат набелязани мерки за намаляване на заболеваемостта и травматизма. Анализът ще съдържа: Въведение: – Ще се опишат изходните данни, които ще се вземат в превид при по-натъшното анализиране на дейността. Осигуряването на здравословни и безопасни условия изисква координирани действия на всички функции и нива в управлението на фирмата. С въведението ще се направи преглед на управленската структура по отношение на осигуряване и безопасност при работа. Тук ще се включат сведения относно сегашната организация на дейността в предприятието, в т.ч. съществуващите помещения, използваните материали, използвани технологии. Ще се включат сведения относно сегашното състояние на дейността по управление на здравословни и безиопасни условия на труд. Ще се включат данни относно факторите на работната среда в предприятието, като за това ще се приложат протоколи от измервания. Ще се направи инвентаризация на използваните лични предпазни средства и средства за колективна защита. На основата на актуалната за дейността на предприятието нормативна уредба и изисквания ще се опише съществуващия модел за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Във въведението ще се включат данни относно организацията на трудовия процес, вт.ч. работно време, , рискови групи персонал, заболеваемост, работещи с експертни решения на ТЕЛК, професионални заболявания, трудоустроени. Изложение и анализ: В този раздел ще се анализира подробно организацията по управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Ще се направи оценка на степента на осигуряване на защита на всички работещи. В хода на изготвяне на изложението и анализа ще се оцени спазването на изискванията нанормативната уредба, както и на доброволно приетите в предприятието програми и други ангажименти в областта на осигуряване на безопасност и здраве при работа. Анализът ще направи оценка на дейностите по консултиране с персонала и неговите представители. Ще се оцени ефективността на провежданите обучения. Въз основа на нализа ще се оцени, кои аспекти на дейността трябва да се поддържат и развиват. Какви иновативни методи да се приложат. Ще се направи оценка, какви нови мерки ще трябва да се предприемат за да се повиши производителността на труда, като същевременно непрекъснато се повишава нивото на здравословни и безопасни условия на труд в дружеството. Целта е да се получи ясна перспектива къде и в какъв обхват да се насочат усилията за решаване на проблемите по безопасност и здраве при работа. С анализа ще се установи реалното състояние на условията на труд и функциониране на системата по управление на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност: Ще се обоснове необходимостта от усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и по специално тази по отношение дейността по управление на организацията за осигуряване ма здравословни безопасни условия на труд. Ще се изберат принципи и цели на политиката по безопасност и здраве, на основата на внимателно преценен подбор от възможни варианти, съобразен с общата визия и стратегия ма менинджмънта на предприятието и разполагаемите ресурси. Какви методи ще бъдат използвани за повишане на ефективност, като се подобряват условията на труд и се използват ефективно средствата по проекта. Ще се конкретизират целите на политиката по безопасност и здраве. Тук ще се набележат технически и организационни мерки за овладяване на риска. Заключение: Тук ще се представи документираната политика за безопасност и здраве. Ще се направят изводите за състоянието на предприятието, наличието на добри практики. Ще се определят приоритетите и незабавните, действия, които трябва да се предприемат за да се намалят рисковете, което ще доведе до повишаване на производителността на труда.
Дейност 4. Закупуване на ергономични столове С проекта се цели факторите на работната среда, като осветеноет да се приведат към изискванията на стандартите. Относно работната поза има сериозно натоварване на цялото тяло. Сега помещенията на дружеството нямат единна систеама за регулиране на параметрите на осветеност . Производствения процес изискава седяща поза - физическо състояние на работника през 8 часовия работен ден , което се характеризира и е предпоставка за заболявание на опорно двигателната система , обездвижване което може да доведе до затлъстяване и заболявания като диабет , високо кръвно налягане и заболявания на сърдечно-съдовата система ,развирени вени и изкривяване на гръбначен стълб. Нарушава се обмяната на веществата, настъпват изменения в сърдечно-съдовата система. Това има голямо значение за здравето, работоспособността и комфорта на работещия и нормално протичане на работните процес. С реализирането на проеката се цели, чрез закупуване на ергономияните столове. .
Дейност 5. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Личните предпазни средства са абсолютно необходими при извършване на работа. В дружеството е утвърден списък на личните предпазни средства по длъжности и в зависимост от идентифицираните рискове. Списъка е съставен по длъжности. На 10 от служителите се предвижда закупуване на метални ръкавици които предпазват от пробождане и порязване. Към момента дружеството не е изписвало подобен тип ЛПС. Сега закупените РАБОТНИ ОБЛЕКЛА отговарят на минималните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Нови лични предпазни средства ще повишат нивото на защита на тялото срещу неблагоприятнот въздействие на параметрите на микроклимата, от които най- важен е температурата и влаьността. Ще се регулира водно-солевия баланс на организма. Ще се повиш комфорта на организма и от там ще се повиши производителността. С реализиране на проекта се цели да се запази качеството на работната сила, като ще се намалят простудните заболявания. Това ще се отрази благоприятно на резултатите на дружеството. Към този момент дружеството не е закупувало специални ергономични обувки. Предвижда се да се закупят ергономични чехли от кожа. С тези лични предпазни средства ще се повиши нивото на защита на долните крайници. Ще се сведе до минимум риска до натоварване на долните крайници, защото за шевното производство долните крайници са в неперекъснато напрежение.
Дейност 6. Разработване на процедури и документи, избор на консултанти относно системата за управление на дейностите при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и подготовка на дейностите за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-200 OHSAS 18001 e най-разпространеният международен стандарт (спецификация) за система за управление на безопасните условия на труд. Стандартът се основава на механизма на анализ и оценка на риска и поставя изисквания за управлението на процесите в организациите, които ще осигурят поддържането му в приемливи и ниски граници. Чрез регламентиране на процесите рисковете се свеждат до приемливо ниво, съответстващо на националните и европейски изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Системният подход, регламентиран в OHSAS 18001 създава връзка между всички изисквания и поставя процесите в контролирани условия. Чрез ясно изразената и прилагана политика за безопасен труд и синхронизация на правилата за безопасна работа с производствения процес се постига намаляване на производствените загуби и увеличаване на производителността. Този стандарт е синхронизиран с изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 14001, което го прави подходящ за интеграция в Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд. С такава интеграция се постига едновременно удовлетворяване на потребностите на Работдателя, Обществото и Работещите във фирмата. Въвеждането на стандарта ще пренмине през няколко етапа: Етап “Планиране”, който включва: идентификация на опасности за здравето и безопасността, оценка и контрол на риска, идентификация на приложими правни или други изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата. Целта на резултатите от тези дейности е да послужат за основа на СУЗБУТ; дефиниране на политика и цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на СУЗБУТ с определени срокове и отговорности за постигане на общите цели и политиката по ЗБУТ. Етап “Изпълнение”, който включва: изготвяне на организационна структура със задължения и отговорности по ЗБУТ; определяне на квалификацията и необходимостта от подходящо обучение за изпълнение на съответните отговорности и задължения по ЗБУТ; осигуряване на средства за осведомяване, комуникация и консултация на персонала с информация за СУЗБУТ, която се отнася до него; поддържане на определена документация на СУЗБУТ; правила за управлението й; въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове; програми за поддържане на готовност за действие при аварии и извънредни ситуации. Етап “Проверка”, който включва: измерване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ; разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия; поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ; управление на записите; провеждане на вътрешни одити; извършване на преглед от ръководството. Етап “Действие” който включва: Етапът обхваща горните елементи по отношение на действия, които се предприемат за тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното подобряване на СУЗБУТ
Дейност 7. Сертифициране на фирмата за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001-2007 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти. Ще бъде избрана организация, която да сертифицира дружеството за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 .
Дейност 8.Информиране и публичност Методите за информираност и публич-ност, заложени в настоящия проект са в изпълнение на Ръководството за изпъл-нение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР чл.2-10 и Приложение І на Регламент № 1828/2006 и гарантират изпълнението на мерките за публичност, с оглед акцентиране върху комуникацията, прозрачността и визуа-лизацията. Целта на тази дейност е да се информира обществото и целевите групи за проекта и резултатите от него
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 810 BGN
Общ бюджет: 18 743 BGN
БФП: 18 743 BGN
Общо изплатени средства: 18 743 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 18 743 BGN
18 743 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 15 931 BGN
15 931 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 811 BGN
2 811 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз