Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0018-C0001
Номер на проект: 58231-С020
Наименование: Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Лом
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 16.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящата проектна идея е повишаване капацитета на Община Лом за справяне с проблема, свързан с управление на отпадъците, в т.ч. намаляване на техния обем, което ще рефлектира в оптимизиране на разходите за транспортирането им до регионалното депо за неопасни отпадъци – Монтана. С проекта ще се осигури планиране на развитието на екологичната инфраструктура в региона и последващо подобряване качеството на живот на населението.
Дейности: Мобилизация, оперативен контрол и координация по време на проекта. Публичност на проекта. 1.1. Мобилизация на екипа по проекта - Провеждане на срещи на членовете на ЗИП - първоначална при стартирането на проекта, и последващи срещи до приключването на проекта. - Създаване на звено за изпълнение на проекта (ЗИП) със заповед на кмета на Община Лом. - Разписване на структурата му, както и задълженията и отговорностите, за които всеки член от ЗИП ще отговаря/контролирa. 1.2. Оперативен контрол и координация на прилагането на проекта. - Подготовка на тръжни досиета за възлагане на услуги по ЗОП, вкл:  Одит във връзка с изпълнението на проекта;  Изготвяне на Технически проект за претоварна станция в община Лом;  Изготвяне на ПУП;  Оценка на съответствието на изготвените Технически проекти;  Изготвяне на екологични оценки, ЗБР и др. Дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство. - Провеждане на процедури по избор на консултанти за посочените по- горе услуги и сключване на договори; - Администриране на процедури по ЗУТ, ЗООС, ЗОЗЗ и др. закони и подзаконови нормативни актове, свързани с дейностите по извършване на предпроектните проучвания и изготвянето на проект на претоварната станция:  Избор на общинска площадка за разполагане на инсталацията;  Внасяне на писмено искане за получаване на становище за необходимостта от изработване на екологична оценка;  Издаване на становище по екологичната оценка на предварителния проект на ПУП;  Съобщаване, обявяване и получаване на възражения по проекта на ПУП;  Одобряване на ПУП и приемане на проекта на ПУП от общинския експертен съвет;  Придобиване на документи за собственост, промяна начина на трайно ползване на земята и издаване на виза за проектиране;  Издаване на решение за утвърждаване на площадката за третиране на отпадъци при условията и по реда на глава пета на ЗОЗЗ;  Съгласуване на предварителния проект на ПУП от органите на държавния санитарен контрол и другите компетентни органи, определени със закон;  Одобряване и влизане в сила на ПУП на площадката;  Получаване на съгласувателни писма от експлоатационните дружества;  Сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;  Одобряване на инвестиционния проект;  Получаване на разрешение за строеж от главния архитект на общината. - Обезпечаване на парични средства, необходими за изпълнение на допустимите разходи:  Собствени;  заеми от банки;  авансови и междинни плащания от МОСВ;  от Фонд "ФЛАГ";  други. 1.3. Публичност на проекта Дейността свързана с публичността на проекта включва следните задачи: - провеждане на информационни кампании; - организиране на събития, с участието на НПО и други граждански организации за популяризиране на проекта; - изработване на билбордове, дипляни, флайери и стикери; - предоставяне на информация в on-line пространството, като в рамките на съществуващия сайт на Община Лом ще бъде създадена специална секция; - печат, радио- и телевизионни реклами; - журналистически материали в печатните и електронните медии: актуални новини, репортажи, интервюта, анкети, аналитични статии и коментари; - други инициативи, покриващи съдържателно мерките по проекта; - провеждане на мониторинг, в хода на осъществяване на проекта, в отговор на насрещните очаквания на местната общественост.
Подготовка на задание за кандидатстване по процедура BG 161РО005/08/2.30/01/03 - Изготвяне на Формуляр за кандидатстване за финансиране на проект за техническа помощ за подготовка на проект за техническа помощ „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в Община Лом” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г.” - Процедура: BG161РО005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, приоритетна ОС 2: „Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци” - Изготвяне на технически спецификации за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки за всички дейности, за които се предвижда изпълнителят да е различен от бенефициента.
Одит във връзка с изпълнението на проекта Съобразно действащото законодателство на РБ тази дейност се осъществява от лицензиран одитор, който извършва финансов одит с цел верификация на направените разходи. Одитът по този проект съпътства цялостно изпълнение на дейностите, като изпълнява следните задачи: - Проверка на редовността и съгласуване на разходването на средствата в съотвествие с Международните стандарти, Договора с УО на ОПОС и другите сключени договори в рамките на този проект, Закон за счетоводството и други свързани нормативни актове; - Проверка на редовността на разходно-оправдателните документи; - Преценка на верността и отчетността на направените разходи.
Изготвяне на Технически проект за претоварна станция в община Лом Специфични дейности Задача 1: Проучване и обосновка на необходимостта от изграждане на претоварна станция 1.1. Проучване и обосновка на необходимостта от изграждане на претоварна станция 1.2. Финансов и Икономически анализ за цялата бъдеща система за управление на отпадъците. Анализ на Разходите и Ползите (АРП). Задача 2: Изработване на проучване по чл. 4, т. 1 от Наредба No 7 за всяка една от предлаганите площадки Ще бъдат извършени инженерно-геоложки/ хидрогеоложки/ топографски и др. проучвания за различните площадки, съгласно специфичните потребности и ще бъде подготвен доклад от проучването на обектите. Задача 3: Изготвяне на технически проекти 3.1. Претоварна станция за битови отпадъци на Община Лом. 3.2. Остойностяване Задача 5: Изготвяне на Технически Спесификации за възлагане на строителството Задача 6: Подготовка на Апликационна Форма (заявление) за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013г.” приоритетна ОС 2: „Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци” с проект за техническа помощ “Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в Община Лом”. Задача 7: Изготвяне на тръжни досиета за възлагане на строителство на претоварна станция на Община Лом
Изготвяне на ПУП Изготвяне на ПУП за площадката, на която ще бъде разположена претоварната станция.
Оценка на съответствието на изготвените Технически проекти Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието на изготвеният Технически проект на претоварна станция.
Изготвяне на екологични оценки, ЗБР и др. дейности, свързани с прилагане на екологичното законодателство - Изготвяне на екологични оценки за разработените ПУП; - Преценка на необходимостта от ЕО на инвестиционния проект и на ПУП, чрез уведомяване до РИОСВ; - Изготвяне на ЕО в случай, че се изисква; Всички останали процедури, които налагат администрирането на процеса от страна на Община Лом и подаване на съответните документи, по време на реализация на проекта, пред компетентните органи (на регионално/ национално ниво) или издаването на съгласвателни документи от страна на общинската администрация или експлоатационните дружества са включени в Дейност 1.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 305 400 BGN
Общ бюджет: 214 866 BGN
БФП: 214 866 BGN
Общо изплатени средства: 214 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 214 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 61 080 BGN
2010 66 800 BGN
2011 86 986 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
214 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 182 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 51 918 BGN
2010 56 780 BGN
2011 73 938 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
182 636 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 162 BGN
2010 10 020 BGN
2011 13 048 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 230 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз