Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0063-C0001
Номер на проект: 13-13-64
Наименование: Община Каолиново – към по-добро управление и ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи
Бенефициент: Община Каолиново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 29.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството, ефективността и съгласуваността на политиките за местно развитие на община Каолиново.
Дейности: Дейност 1: Управление, наблюдение и отчетност на проекта В рамките на дейността ще бъде изготвен и следен подробен график на дейностите по проекта и в случай на отклонения от него ще се прилагат мерки за наваксване на заложените междинни резултати. Екипът по проекта ще организира цялостното изпълнение, включително подготовка на техническо задание за избор на външен изпълнител, който да подготви тръжните документации за възлагане на дейности 2, 3, 4 и 5 и на дейностите по информация и публичност, организиране на оценителна комисия и избор на изпълнители, проследяване на индикаторите по отделните дейности и тяхното изпълнение, координиране на дейностите по проекта, които са собствено изпълнение на общината, изготвяне, предаване и архивиране на междинните, годишния и окончателния доклади по проекта, както и цялостната документация по проекта, координация и комуникация с УО на ОПАК. Екипът по проекта ще отговаря за комуникацията с избраните изпълнители и ще следи за качественото, количествено и навременно изпълнение на заложените в договорите резултати. В бюджета на проекта са заложени разходи за две командировки на екипа до София, вкл. във връзка с комуникация и координация с УО на ОПАК.
Дейност 2: Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката в областта на околната среда и енергийната ефективност от общинската администрация на Каолиново За да функционира една ефективна система за мониторинг, контрол и оценка, е необходимо на първо място да се повиши ефективността на системата за събиране на информация и наблюдение на напредъка. Поради това настоящата дейност предвижда разработването на надеждни количествени и качествени индикатори; създаване на постоянно действаща работна група, която текущо да наблюдава и отчита напредъка в изпълнението на стратегическите планове и политики в областта на околната среда и енергийната ефективност по заложените индикатори, своевременно да реагира на настъпилите промени и да предлага нови решения, с цел своевременно и максимално усвояване на възможните ресурси за тяхната реализация, независимо от източника; използване в по-голяма степен възможностите, които предоставят оперативните и други донорски програми. Дейността предвижда разработване и въвеждане на смесена система за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политиките в областта на околната среда и енергийната ефективност – съдържаща елементи на вътрешен и външен мониторинг, поради възможностите за комбинация на предимствата от двете системи и за проверка на резултатите, които едната система демонстрира, с тези, осигурени от другата система. Вътрешният мониторинг представлява ежедневна дейност на експертите, определени от компетентния орган да следят за политиките в областта на околната среда и енергийната ефективност, изпълнение на конкретните задачи, спазване на поставените срокове, предлагането на уместни промени, внасянето на корекции при необходимост, установяване на постигнатия напредък, в съответствие с утвърдените планове и стратегии в областта на околната среда и енергийната ефективност. В изпълнение на дейностите по мониторинг ще бъде направен анализ на наличния инструментариум и методи за осъществяването му от общинската администрация. Фокусът на дейността ще бъде насочен към разработване на ефективни и подходящи за община Каолиново техники и инструменти за наблюдение на осъществяваните политики в областта на околната среда и енергийната ефективност, основните сред които са:  Използването на релевантни основни индикатори – базови (определящи изходната ситуация), продуктови, за резултат и въздействие – за които да бъдат дефинирани реалистични и измерими целеви стойности.  Дизайн на необходимите бази данни за осъществяване на мониторинг на определена политика или дейност. Точно определяне на информацията, която трябва да бъде налична, честотата и времевия период, в който е необходимо да разполага с нея, както и вида и формата, в която вземащите решения трябва да разполагат с информационния ресурс.  Определяне на комуникационните канали за събиране на информацията за нуждите на мониторинга и оценката.  Задаване на ясни правила и определяне на процедури, които да гарантират не само навременното получаване и събиране на информацията, но и нейната надеждност, обективност и проверимост.  Използване на независмо експертно мнение чрез външни за съответната администрация експерти.  Формиране на комитети/ експертни групи/ консултативни органи за извършване на регулярно наблюдение, отчитане на резултаите, предлагане и вземане на решения за корективни действия при необходимост. В допълнение дейността включва интегрирането на системата за мониторинг на община Каолиново със съответните системи за наблюдение и оценка на оперативните програми поради наличието на съгласуваност и споделени приоритети между различните териториални нива.
Дейност 3: Разработване на анализи и провеждане на проучвания, необходими за разработване на Общински план за развитие на община Каолиново за 2014-2020 г. Дейността включва набирането на необходимите статистически данни, извършване на социологически проучвания и изследвания на база на събраната информация. Този корпус с информация е особено важен за изработване на общинските стратегически планови и програмни документи, така че те да се базират на конкретни актуални данни и реалистични прогнози. Дейността включва разработване на анализ на икономическото и социалното развитие на общината във връзка с изготвяне на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г., като анализът обхваща 16 населени места на община Каолиново с общо население 21 379 души. Освен за целите на общината тази информация впоследствие ще бъде доставена и до всички останали целеви групи и заинтересовани страни по подходящ и разбираем начин. В рамките на тази дейност е необходимо да се извършат следните поддейности: - Набиране и анализиране на информация, статистически данни за приоритетните отрасли в местната икономика, включително и потенциал за развитието им; социални и демографски показатели, тенденциите и възможностите на развитие на общината. Дейността обхваща анализи, организирани в следните направления: Оценка и анализ на географско положение на общината, Природно-ресурсен потенциал, Демографска характеристика, Икономика, Социална сфера, Инфраструктура, Териториална структура и устройство на територията, Околна среда. Предвидените анализи ще включват: преглед на политиките, осъществявани до момента, конструиране на системата от индикатори по съответните тематични направления, изводи и SWOT-анализи по тематични направления. Анализите също така следва да отразят и препоръките и коментарите от обществените обсъждания (дискусионния форум) със заинтересованите страни. При разработването на анализа ще се следват Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на РБългария (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 ), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), където е указана структурата на анализа. - Представяне на анализа на дискусионен форум - Провеждане на проучване за обществената нагласа относно визията, целите и приоритетите на община Каолиново за периода 2014-2020 с цел установяване на конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност и формулирането на новите приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г. Изготвяне на доклад с резултатите от анкетното проучване, съдържащ задълбочен анализ на анкетните резултати, изводи и препоръки.
Дейност 4: Оценка на Общинския план за развитие 2007-2013 г. с оглед разработване на общински план за развитие на община Каолиново в периода 2014-2020 г. Предмет на анализ и оценка ще е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в Общински план за развитие 2007- 2013 г. на община Каолиново. По своята същност оценката на ниво стратегия може да бъде определена като систематична и аналитична преценка, насочена към изследване на съществените аспекти на стратегията и средствата, вложени за нейното реализиране. Същевременно при оценката се цели като краен продукт да бъдат предоставени надеждни и приложими препоръки за подобряване на качеството, ефективността и съгласуваността на планирането и управлението на стратегическо ниво. Дейността предвижда извършването на независима междинна външна оценка на изпълнявания общински план за развитие 2007 - 2013 г. на община Каолиново Междинната оценка на действащия ОПР ще включва: • Оценка на степента на постигане на поставените цели и на първоначалните резултати от изпълнението; • Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; • Изводи и препоръки за разработване на ОПР за следващ планов период 2014-2020 г.; • Необходимите действия на административните структури и общинския съвет във връзка с по- нататъшното изпълнение на ОПР; • Подобряване на системата за управление и контрол, мерки за консултиране на партньорите и мерки за информация и публичност на ОПР; • Актуализиране на индикатори за мониторинг, контрол и оценка на Общинския план за развитие. Основните резултати и препоръки от междинната оценка на ОПР ще бъдат обобщени в доклад. Той ще бъде публично представен на организиран дискусионен форум, на който ще бъдат поканени всички заинтересовани страни.
Дейност 5: Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. Чрез изготвения по дейност 3 анализ на икономическите и социални характеристики, както и на SWOT анализа община Каолиново ще разполага с резултатите относно основните тенденции, които се очертават в социално-икономическото развитие на общината. На тази основа в рамките на настоящата дейност ще бъде разработен ОПР на община Каолиново за периода 2014-2020 г. Ще се подготвят конкретни предложения за стратегията и съдържанието на плана в контекста на новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика, включително като се има предвид европейска стратегия „Европа 2020" и Национална концепция за програмиране на развитието през следващия програмен период 2014-2020 г. ОПР на община Каолиново и неговата стратегическата част следва да съдържат цели, приоритети и мерки за развитие, формулирани на базата на заявените нужди и очаквания, осигурени с необходимата ясна, конкретна и реалистична информация за територията, нейните природни, икономически и социални атрибути, обективните географски предимства и наличните ресурси. Водещите принципи, върху които ще се основава новият планов документ трябва да маркират основните моменти и да осигуряват необходимия контекст за изпълнението на общинският план, като същевременно оформят и насочват процеса на формулиране на неговата политическа рамка и свързаните с това визия, стратегически цели, приоритети и мерки. Като основен принцип при планирането се налага желанието за устойчив просперитет на местните общности в рамките на общинската територия. Водещ принцип при разработване на плана ще бъде партньорството, разбирано като работа в условията на тясно сътрудничество и координация с партньорите от централната и областната власт, бизнеса и местните общности за просперитета на общината. Важни елементи при разработването на ОПР ще бъдат: • Посочване на сравнителните предимства на общината като цяло и отделните вътрешнообщински териториални образувания; • Извършването на цялостна оценка на силните и слабите страни на територията (като цяло и покомпонентно); • Формулирането на реалистични цели и конкретни, пространствено обусловени мерки (на възможно най-ниско териториално ниво); • Дефинирането на адекватни устройствени режими; • Осигуряването на механизми за постигане на пространствена интегрираност на градската територия- вътрешна и с външната за общината среда; • Разработването на стратегически проекти за общинско развитие.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност По време на изпълнението на всички дейности, заложени в проекта, бенефициентът ще осигури информираност, че те се осъществяват съгласно изискванията на ОПАК от Европейския социален фонд и в съответствие с Регламент (ЕО) 1828/2006. Целта е да бъде осигурена широка публичност и популяризация на дейностите по проекта и факта, че те се осъществяват с финансовата подкрепа от ЕСФ чрез ОПАК. Същевременно изпълнението на мерки за визуализация и публичност ще допринесе за подобряване на информираността сред гражданите за дейността на община Каолиново, за целите и финансовия принос на ЕС, както и за популяризиране на приложения метод и натрупания опит от изпълнението на проекта. По този начин ще бъдат създадени условия за обмяна на опит, сътрудничество и мултиплициране на постигнатите резултати от проекта. Дейността ще бъде извършвана по време на цялата продължителност на проекта. За нейната реализация ще бъдат приложени следните информационни и комуникационни способи: • Медийно представяне - проектът ще бъде представен в медиите, като за цялата му продължителност се предвиждат 2 платени публикации в местни вестници,. • Регулярно ще бъде публикувана информация относно напредъка по проекта и изпълнените дейности на интернет сайта на общината. • Изработване и разпространение на информационни брошури - 500 информационни брошури; изработване на 1 банер с информация за проекта. • Публични събития Пресконференция за оповестяване стартирането на проекта, за запознаване на обществеността с планираните дейности и цели на проекта. Предвиждат се най-малко 40 участници, вкл. представители на медиите, на които ще бъдат раздадени информационни брошури за представяне на проекта. Предвижда се поставяне на информационен банер съгласно Задълженията на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност на ОПАК. Заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проекта с минимум 40 участници, вкл. представители на медиите. Логото на ОПАК, ЕС и името на проекта ще бъдат поставяни на материалите и документите, изготвени в изпълнение на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 462 BGN
Общ бюджет: 71 764 BGN
БФП: 71 764 BGN
Общо изплатени средства: 71 764 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 71 764 BGN
2015 0 BGN
71 764 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 000 BGN
2015 0 BGN
61 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 765 BGN
2015 0 BGN
10 765 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Д1: Избрании изпълнители
Индикатор 3 (Д) По Д1: Изпълнени дейности по проекта
Индикатор 4 (Д) По Д1: Междинни , годишен, финален доклад
Индикатор 5 (Д) По Д2: Изготвен анализ Разработен набор правила и методики
Индикатор 6 (Д) По Д3: Разработен анализ на икономическото и социално развитие и SWOT анализ на община Каолиново Проведено анкетно проучване Проведен дискусионен форум
Индикатор 7 (Д) По Д4: Доклад от извършена междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2013 г. на община Каолиново Проведен дискусионен форум
Индикатор 8 (Д) По Д5: Разработен План за развитие на Каолиново за за периода 2014-2020 г. Проведени консултации и обществени обсъждания със заинтересованите страни.
Индикатор 9 (Д) По Д6: Проведени пресконференции; Публикувани материали в медии
Индикатор 10 (Д) По Д6: Изработени и отпечатани брошури
Индикатор 11 (Д) По Д6: Изработен банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз