Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0016-C0001
Номер на проект: ESF-1113-08-01004
Наименование: "Създаване на нови работни места в "Гама-Комерс" ООД
Бенефициент: "ГАМА - КОМЕРС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се стимулира интеграцията и по-лесна адаптация към пазара на труда на 10 лица от една от най-уязвимите групи безработни лица – тези до 29 годишна възраст, чрез включването им в обучение по професионална квалификация и осигуряване на последваща заетост в предприятието.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екипа по проекта и дейности, свързани с организацията и управлението След като проектното предложение бъде одобрено и се подпише договор с Агенция по заетостта, Гама-Комерс ще стартира изпълнението на проекта с внасяне на актуален график за планираните тръжни процедури и подписване на допълнителни споразумения към трудовите договори с ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя, с конкретно описание на задълженията и отговорностите в приложена длъжностна характеристика. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното управление и отчет на проекта, изпълнението на всички дейности и управлението на екипа. Квалификацията и професионалният опит на избрания за ръководител на проекта експерт напълно отговарят на необходимите за реализиране на проекта. Основните му задачи включват: организиране и координиране на дейностите още по подготовка на проекта и проектната документация; организиране и координиране дейностите по изпълнение на проекта и организиране дейността на екипа; отчитане изпълнението на дейностите по всеки етап на проекта; наблюдаване дейностите по отношение на целите на проекта, поддържане връзката с Договарящия орган, подписване на договори. Ръководителят ще бъде отговорен за техническото, финансово и административно изпълнение на проекта и за спазване на правилата и процедурите при изпълнение на проекти, финансирани по програмата; законосъобразно изпълнение на процедурите за избор на подизпълнители; наблюдение и контрол на подписаните в рамките на проекта договори; контрол спазването на графика на проекта; подготовка на доклади и отчети по проекта. Координаторът на проекта ще бъде отговорен за организиране и контролиране на процедурите за избор на външни изпълнители по проекта съгласно разпоредбите на ПМС 69/11.03.2013 г.; ще извършва административната работа по проекта; ще събира и поддържа в изряден вид проектната документация; ще води комуникацията по проекта с външните изпълнители и останалите членове по управление на проекта. Подробно описание на задълженията и отговорностите на Ръководителя и Координатора ще бъде включено в договорите им за възлагане управлението и координацията на проекта. Счетоводителят ще отговаря за счетоводството, финансовото управление, съхраняването на финансовата документация (съхранение на всички разхооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност поне три години след закриване на Оперативната програма), подготовка на искания за плащане, подготовка на финансови справки за разходване на средствата и финансови отчети. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схемата, както и според вътрешните правила и процедури на организацията и държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. До 2 месеца след приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен заключителен доклад – технически и финансов, попълнен по образец на Договарящия орган. Той ще съдържа:  Описание и оценка на дейностите по договора – до каква степен са постигнати конкретната цел и общите цели на проекта;  Ефекта върху целевите групи;  Начин на осигуряване устойчивост на проекта;  Форми на сътрудничество, информиране и публичност. В доклада ще се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на индикаторите за успех, както и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението и начините за тяхното преодоляване.
Дейност 2: Набиране на представители на целевата група Подборът на представители на целевата група ще стартира непосредствени след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ с подаване на Заявка от страна на бенефициента. Трудовите посредници в ДБТ ще уведомят потенциалните представители на целевата група за дадената възможност за включване в проекта, като ще отбележат това в личните им досиета (картони). Желаещите да бъдат включени в обучение представители на целевата група ще трябва да подадат Заявление за включването им в проектните дейности. Със заявлението се изразява съгласие им за ползване на личните им данни за целите на проекта. Трудовите посредници в ДБТ ще оказват на желаещите лица методическа помощ при попълване на Заявлението и въз основата на наличното в ДБТ индивидуално досие на регистрирания представител на целевата група, ще следят за верността на посочените в Заявлението данни. ДБТ ще изготви “Дълъг списък” от подходящи за включване в обучение лица от целевата група, като бенефициентът, съвместно с ДБТ ще прегледа списъка и ще одобри конкретен брой лица от целевата група, отговарящи на условията по сключения договор за безвъзмездна финансова помощ. На тази база ще се изготви “Кратък списък” на лица от целевата група, с които ще се проведе индивидуално интервю за включване в проектните дейности. Комисия, съставена и утвърдена със Заповед на Директора на ДБТ, ще разглежда заявленията на заявилите участие представители на целевата група, ще проведе индивидуални интервюта и ще извърши окончателното класиране на подходящите за включване в проектните дейности по конкретния договор за безвъзмездна помощ представители на целевата група. След провеждането на подбора на представители на целевата група, ДБТ ще изготви Протокол, удостоверяващ решението на комисията. Кандидатът по проекта - Гама-Комерс ще подпише индивидуални споразумения/договори с избраните представители на целевата група за включване в проекта, в който ясно ще бъдат регламентирани правата и задълженията на страните по договора. Документи, които подава бенефициента по проекта:  Заявка за извършване на процедура за подбор в ДБТ;  Документ, издаден от Работодателя, който да удостоверява легитимността на неговия представител (член на екипа на проекта), който ще участва в Комисията по подбор на подходящи за включване в дейностите по проекта представители на целевата група.
Дейност 3: Провеждане на процедури за избор на изпълнители съгласно изискванията на ПМС 69/11.03.2013 г. Координаторът на проекта ще подготви документацията за избор на изпълнители/доставчици и ще организира съответните процедури според изискванията на ПМС № 69:  Изборът на изпълнители за извършване на обученията по професионална квалификация, доставка на оборудване и обзавеждане ще се избират на базата „избор между 3 съпоставими оферти“, които съдържат техническо и финансово предложение. Координаторът ще изготви и изпрати покани до минимум трима кандидати за изпълнители. В поканата ще бъде посочена прогнозна стойност по бюджетното перо, място и краен срок за подаване на оферти. Назначена от бенефициента комисия ще разгледа и оцени офертите по критерия „най-ниска цена”.  Изборът на изпълнител на мерките за информиране и публичност ще е на база 1 оферта, съгласно изискванията на чл. 12, ал. 2 от ПМС №69 като избраната оферта ще отговаря на техническите изисквания заложени в договора за безвъзмездна финансова помощ. Избраните изпълнители/доставчици ще бъдат поканени за представяне на документи удостоверяващи, че не попадат в обстоятелства, които отнемат правото им да подпишат договор - удостоверение за статут, за отсъствие на задължение към държавата и общината и свидетелства за съдимост на представляващите фирмата. Едва след това ще бъдат подписани договори.
Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по професионална квалификация за част от професия по трета квалификационна степен Кандидатът по настоящата процедура – Гама-Комерс не разполага с вътрешен ресурс и достатъчен брой специалисти, които да извършват съответните обучения. В тази връзка, подготовката и провеждането на обученията по професионална квалификация ще бъдат възложени на външна фирма, с доказан капацитет и опит в изпълнението на сходни дейности, притежаваща лиценз от НАПОО за съответната професия. Фирмата изпълнител ще бъде избрана при спазване изискванията на ПМС 55/2007. Бенефициентът по проекта ще следи на всеки етап от обучението участниците ще бъдат текущо оценявани, а в края на обучението да положат съответните изпити по теория и практика. Успешно завършилите обученията ще получат документи за професионална квалификация за съответната степен и специалност и ще им бъде осигурена заетост в компанията за период от 12 месеца.
Дейност 5: Доставка на необходимото оборудване и обзавеждане Закупуването на оборудване и обзавеждане по проекта е необходимо за създаването на новите работни места за представителите на целевата група. Доставчиците на планираните за закупуване мебели и оборудване ще бъдат избрани съгласно изискванията на ПМС 60/2013г. като ще бъде обърнато специално внимание на екологичните и здравословни аспекти. Мебелите, закупени по проекта, трябва да бъдат безопасни за човешкото здраве, а офис техниката - с висок енергиен клас. С оглед обезпечаване на нормалното изпълнение на длъжностните задължения, е предвидено за новоназначените служители да бъде закупено следното: За тримата души в офис – един офис-мениджър и двама търговски представители: - Стационарни телефони – 2 бр.; - Компютри – 2 бр.; - Цветен принтер и мултифункционално устройство; - Бюра – 2 бр.; - Шкафове– 3 бр. Увеличаването на екипа ще увеличи капацитета на фирмата, а оттам обема на работата и респективно на документацията. Това изисква поставяне на допълнителни шкафове. Работата на тримата нови служители ще се осъществява изцяло на компютри и те са абсолютно задължителни за работата на новоназначените служители. За целта са нужни също така телефони и бюра. Предвид спецификата на работните позиции ще бъде закупен принтер и мултифункционално устройство. За петимата души в производство: - Маса за техник работна; - Шкаф за техник; Следните инструменти за производство: - Комплект Зегер Клещи – 3 бр.; - Комплект клещи; - Комплект шестограмни ключове; - Комплекта отверки - механични и електрически; - Хидравличен комплект за демонтаж на лагери; - Гидория. Посоченото оборудване и обзавеждане ще се използва под формата на споделено работно място, т.е. повече от 1 от назначените лица ще се възползва от него. Към настоящия момент, Гама-Комерс не разполага с налична допълнителна техника, която може да предостави на новите служители, а тя е належаща, за да могат лицата да се включат активно в работния процес.
Дейност 6: Осигуряване на заетост на представителите на целевата група Всички представители на целевата група, които се сертифицират успешно по определените професии ще бъдат поканени за започване на работа в дружеството за период от 12 месеца. Договорите с тези, които се справят успешно със своите задължения след приключване на този период ще бъдат автоматично подновени. Лицата от целевата група ще бъдат наети на трудов договор във фирмата на следните длъжности съгласно НКПД 2011:  1 Офис-мениджър (Бизнес администрация) – Код по НКПД 3431-3001;  2 Търговски представител (Търговия на едно и дребно) – Код по НКПД 3416-3001;  2 Електротехник (Електрически инсталации) – Код по НКПД 3113-3306;  5 Машинен техник (Машини и системи с ЦПУ) – Код по НКПД 3115-3053. Преди да бъдат назначени лицата от целевата група, ще бъдат доставени необходимите мебели, офис техника и оборудване, с цел обезпечаване нормалната им работа. Всички служители ще преминат въвеждащо обучение и ще бъдат запознати с организацията на работа във фирмата, с основните дейности и процеси, режима на работа, с отговорностите и задълженията им. Новите служителите ще бъдат информирани за правилата за здравословни и безопасни условия на труд във фирмата и прилаганите в предприятието условия за икономичност при използване на ресурсите за опазване на природата, околната среда и разделно събиране и рециклиране на отпадъците. Всички назначени по проекта лица ще бъдат напълно технически и ресурсно обезпечени, обучени от ръководителя на проекта и ще се ползват с всички права и задължения съгласно българското трудово законодателство.
Дейност 7: Популяризиране на дейностите по проекта Гама-Комерс ще предоставя активно информация за проекта, съгласно Екипът по проекта активно ще предоставят информация за дейностите и постигнатите резултати според изискванията на програмата и в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в Регламент на Съвета № 1083/2006, Регламент на Комисията № 1828/2006 и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На всички отпечатани документи и закупени по проекта активи (чрез поставяне на логото на ЕС и на ОП РЧР) ще бъде осигурена необходимата визуализация. Всяка публикация на Бенефициента, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Гама-Комерс ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта“. Ще бъде поставена табела относно финансирането на видно място в компанията (табелата ще съдържа информация, че проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, както и други задължителни елементи според изискванията на Договарящия орган). Ръководителят на проекта ще поддържа актуална информация за проекта и на интернет страницата и във фейсбук групата на фирмата, както и редовно ще информира местните медии и партньорските организации относно постигнатите резултати. Екипът на проекта ще гарантира прозрачност, достъп до информация и равни възможности за участие в проекта на всички служители.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 972 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз