Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0051-C0001
Номер на проект: 58231-С017
Наименование: Изграждане на регионален център за управление на отпадъци – Кочериново
Бенефициент: Община Кочериново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.10.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кочериново
Описание
Описание на проекта: С проектно предложение Община Кочериново кандидатства за техническа помощ за подготовката на инвестиционен проект за изграждане и развитие на екологичната инфраструктура за управление на отпадъците. Инвестиционният проект се отнася до проектиране и/или нови проектни решения за изграждане на регионален център за управление на отпадъци, включващ изграждане на ново регионално депо за битови отпадъци, съоръжения и инсталации за компостиране, площи за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради, съоръжения за оползотворяване на материали, изграждане на системи за вентилация и събиране и оползотворяване на газовете, претоварни станции и затваряване на стари общински депа.
Дейности: Актуализиране на идейна фаза и изготвяне на работен проект за ”Регионален център за управление на отпадъци – Кочериново” Преглед на съществуващата документация и ревизия на изготвеното прединвестиционно проучване. Актуализиране на съществуващата документация, според Наредба 4 на ЗУТ.
Експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга техническа документация След оценка на съществуващото състояние на проекта, се извършва експертен анализ. Извършват се подробни геоложки и хидроложки проучвания и се изготвя съответния подробен хидроложки доклад за всички площадки- на регионалното депо и трите претоварни станции. Вземат се необходимите проби и се прилагат всички мерки за успешното осъществяване на изготвянето на проекта
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в инвестиционния проект Изготвя се необходимата документация за възлагане на следните обществени поръчки за услуги по ЗОП за:  Избор на Изпълнител за актуализиране на идейна фаза и изготвяне на работен проект  Избор на Изпълнител за експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга техническа документация  Избор на одитор.  Избор на изпълнители за подготовка, изработване и разпространение на печатни материали във връзка с мерките за информация и публичност  Избор на изпълнител за юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за устройство на територията  Избор на изпълнител за извършване на дейности за издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма,раздел ІІ от ЗООС и/или разрешения по чл.37 от ЗУО, процедурите за ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни по ЗООС и Закона за биологичното разнообразие  Избор на изпълнител за изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ на ползите и разходите на бъдещия инвестиционен проект  Избор на изпълнител за попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект  Избор на изпълнител за Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите включени в инвестиционния проект
Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Кандидатстване на община Кочериново по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Околна среда 2007-2013”- BG161PO005/ 08/2.30/01/03
Изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ на ползите и разходите на бъдещия инвестиционен проект В случай, че проектът е на обща стойност над 5 млн. евро без ДДС, за него ще се изготвя и анализ за ползи и разходи, който е част от икономическия анализ.
Юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за устройство на територията Юридическо представителство при възникнали спорове, съобразяване на проекта с действащото национално законодателство,участие в комисиите за оценка и подбор на изпълнители
Дейности във връзка с процедурите за издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма,раздел ІІ от ЗООС и/или разрешения по чл.37 от ЗУО, процедурите за ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни по ЗООС и Закона Издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма,раздел ІІ от ЗООС и/или разрешения по чл.37 от ЗУО, процедурите за ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни по ЗООС и Закона за биологичното разнообразие
Одит на проекта 1.Операциите са в съответствие със критериите за избор и оценка на изпълнители, заложени в техническите спесификации; 2. Декларираните разходи отговарят на счетоводните записи и съпровождащата документация;3.Декларираните разходи са в съответстние с Договора за безвъзмездна помощ по проекта 4. Гарантиране на правилното функциониране на създадената система за управление и контрол по проекта 5. Изготвяне на доклад за извършен одит на изпълнението на проекта във връзка с окончателното плащане по договора за техническа помощ
Мерки за информация и публичност, включително подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на ЕС Дейността включва провеждането на : 1. Конференции - – начална ;след подписване на договора за техническа помощ за оповестяване на целите и очакваните резултати на проекта и заключителна –за отчитане на постигнатие резултати и ползите за обществото- еднодневни 2.Работен семинар – еднодневен, в хода на проекта ; за докладване на напредъка по проекта и обсъждане на евентуални рискове 3.Изработване и разпространение на информационни материали- Дипляни,флаери,брошури, плакати
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 490 160 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 518 812 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 407 902 BGN
2010 0 BGN
2011 110 910 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
518 812 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 346 717 BGN
2010 0 BGN
2011 94 274 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
440 990 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 61 185 BGN
2010 0 BGN
2011 16 637 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 822 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз