Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0025-C0001
Номер на проект: 58231-С012
Наименование: Техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 08.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да бъде подготвен качествено и напълно окомплектован Инвестиционният Проект „Изграждане на Клетка 2 на Регионалното депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”, за кандидатстване по Приоритет 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, съгласно нейните изисквания.
Дейности: Сформиране на екипа за управление на проекта Сформиране на екипа за управление на проекта. Запознаване на всички членове със същността на проекта, техните задължения и отговорности, както и изискванията на Оперативна програма Околна среда за отчетност, мониторинг, верификация, постигнати цели и резултати и др.
Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на Морфологичен и количествен анализ на отпадъците за депониране на регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна генерирани в трите общини Финансови ресурси за публикуване на обявление и подготовка на тръжни досиета. Технически ресурси за работата на оценителна комисия за определяне на изпълнител
Извършване на Морфологичен и количествен анализ на отпадъците за депониране на регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна генерирани в трите общини Събиране на детайлни актуални данни за изхвърляните за депониране на регионалното депо отпадъци от общините Сандански, Струмяни и Кресна – в това количеството им за всяка една община поотделно. Анализиране на съставът им – биоразградими (влагосъдържание, калоричност и др.), на рециклируеми отпадъци, други отпадъци Разглеждане на сезонните зависимости в изхвърлянето на отпадъци, съобразно туристическите пикове в общините. Морфологията да се определи чрез метода на ръчното сортиране, подкрепен от пресяващо оборудване.
Изпълнение на независима външна оценка на съществуващият работен проект, съпоставен с първите междинни доклади за морфологичните и количествени анализи Изпълнение на независима външна оценка на съществуващият работен проект, съпоставен с първите междинни доклади за морфологичните и количествени анализи. В резултат на това, ще бъдат дадени становища и препоръки, дали е удачно да се извършат корекции и/или актуализации на изготвените части от работния проект до момента, както и да препоръча проектирането на нови части (съгласно морфологичния анализ) – система за оползотворяване на газови емисии или система за факелно изгаряне, система за вторично сепариране в депото, система за компостиране и др.
Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за обособени части от работен проект „Изграждане на втора клетка на регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни, Кресна” Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за обособени части от работен проект „Изграждане на втора клетка на регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни, Кресна”
Изготвяне на работни проекти за обособени части от работен проект „Изграждане на втора клетка на регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни, Кресна Изготвяне на работни проекти на обособени части от инвестиционният проект за Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна, съгласно направени препоръки и становища към Възложителя от независимите експерти, наети за процеса на оценка.
Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ ползи-разходи, към тях Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ ползи-разходи, към тях
Изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ ползи-разходи Ще бъдат изготвени Финасово-икономически анализи, включително анализ ползи-разходи за работният проект за Регионално депо за общините Сандански, Струмяни и Кресна. В прцеса на изпълнение, контракторът изготвя междинни доклади. Дейността приключва с изготвянето на окончателен доклад, и приемо-предавателен протокол за всички възложени части.
Дейности за осигуряване на публичност и информираност в проекта за техническа помощ. Изпълнение на комплекс от мерки за обезпечаване на публичност и нформираност по проекта
Сформиране на работна група за създаване на Сдружение на общини с което ще се кандидатства за изпълнение на инвестиционния проект Сформиране на работна група за създаване на Сдружение на общини с което ще се кандидатства за изпълнение на инвестиционния проект, съставена от представители на трите общини Сандански, Струмяни и Кресна.
Изработка на тръжна процедура за строителство клетка 2 – Регионално депо - Сандански и за строителен надзор на строителството на Регионалното депо Изработка на тръжна процедура за строителство и строителен надзор Тръжната процедура да включва тръжно задание, със съответните технически спецификации по отношение на строителството. Важна част да заемат критериите за оценка, системи за оценка и правилата за работа в процеса на оценяване. Също така е необходимо и изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор.
Одит Одитиране на проектното изпълнение
Отчитане на проекта по Оперативна програма Околна среда и публично представяне на постигнатите резултати. Приключване на всички дейности по проекта, и публично представяне на постигнатите резултати
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ"Борис Стойчев"
"БТ-Инженеринг" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 485 600 BGN
Общ бюджет: 152 944 BGN
БФП: 152 944 BGN
Общо изплатени средства: 152 944 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 97 120 BGN
2011 120 016 BGN
2012 - 64 192 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
152 944 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 82 552 BGN
2011 102 014 BGN
2012 - 54 564 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 002 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 568 BGN
2011 18 002 BGN
2012 - 9 629 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 942 BGN
Финансиране от бенефициента 13 000 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз