Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0109-C0001
Номер на проект: ESF-1113-06-11001
Наименование: "Нова възможности за заетост в "АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪГЛАРИЯ" ЕООД"
Бенефициент: "АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 29.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: 1. Да се създадат условия на 31 безработни младежи до 29 години да развият личностните си и професионалните си знания, умения и способности за успешно включване на пазара на труда и подобряване на собственото им благосъстояние. 2. Да се създадат 31 нови работни места за безработни младежи до 29 години в „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД.
Дейности: 5. Професионално обучение на 20 безработни младежи по специалност „Промишлена електроника” с код 5230401 Повишаването на качеството на работната сила чрез професионално обучение улеснява адаптирането й към променящите се изисквания на пазара на труда и работодателите. Осигуряването на съответствие между наличните и необходимите компетенции на безработните е от съществено значение с оглед протичащите икономически процеси в страната и сектора. Курсът ще бъде с продължителност 300 учебни часа, тъй като е за част от професия по втора квалификационна степен. Програмата ще отговаря най-точно на идентифицираните потребностите от професионална квалификация на служителите на „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД. Програмата на обучението ще отговаря на държавните образователни изисквания и цялата нормативна уредба в областта на професионалното обучение. Обучението обхваща: I. Обща професионална подготовка II. Отраслова професионална подготовка III. Специфична професионална подготовка Цели на обучението: Основна цел на обучението е усвояване на теоретични знания и формиране на практически умения, гарантиращи професионални компетенции на обучаемите (извършване на монтажни и ремонтни дейности, поддръжка и експлоатация на електронни изделия в сферата на промишлената електроника, микропроцесорните системи и електронното уредостроене) по професията "Монтьор на електронна техника", както и придобиване на професионално-личностни качества за реализация по придобитата специалност във фирмата. 1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления. След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: - не замърсява околната среда и да знае и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд, характерни за упражняването на професията на конкретно работно място, както и да използва необходимите лични предпазни средства за дадено работно място; - има изградени умения за работа в екип и нагласа за осъществяване на ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност; - умее да планира изпълнението на трудовите дейности и при необходимост да задава въпроси и да формулира проблеми; - умее да разбира точно трудовите задачи и да прави отчет за извършената работа; - изпълнява с чувство на отговорност възложените трудови задачи, да съдейства и да търси помощ от членовете на работния екип; - знае мястото и ролята на отделните лица в йерархията на фирмата, където осъществява трудовата си дейност; - разбира своята роля в производството на фирмата и да има нагласа за повишаване на квалификацията си; - знае правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да знае и да разбира клаузите от договорните отношения между работодател и работник; - познава пазарните отношения, фирмите и държавните институции; - познава конвейерната организация на производството и складовите съвременни производствени процеси; - познава и да умее да използва компютърни информационни технологии, необходими за изпълнение на технически задачи от професионалната област; - умее да използва чужд език по професията за извършване на рутинни действия при работа с техническа литература и да осъществява кратка комуникация на чужд език. 2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Електроника и автоматизация". След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: - познава основните закони и процеси в електротехниката и тяхното приложение в електротехническия анализ на електрически схеми; - познава основните материали, градивни елементи и тяхното приложение в електронните схеми; - познава процесите в електрониката; - познава принципите на действие и функционалните възможности на приложните електронни схеми в аналоговата и цифровата техника; - изработва и да използва структурни, функционални, принципни и монтажни схеми при изпълнение на конкретни задачи; - знае и да прилага правилата за електрически и механичен монтаж на електронни елементи, възли и компоненти на електронните изделия; - организира правилно работното си място и да спазва технологична последователност на извършване на различни видове операции при изпълнение на задачите; - умее да измерва основните електрически величини и параметрите на възли и устройства в електрониката; - оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания. 3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Монтьор на електронна техника" задължителна професионална подготовка по специалност 5230401 "Промишлена електроника". След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност дейностите по специфичната професионална подготовка за специалност "Промишлена електроника", като: - познава видовете материали и градивните елементи в електрониката и тяхното приложение при изграждане на електронни изделия; - познава устройството и принципа на действие на различните електронни устройства: генератори, усилватели, регулатори, стабилизатори, филтри, токозахранващи устройства и др.; - познава основните експлоатационни параметри и характеристики на промишлените електронни устройства и прилага методи за тяхното измерване; - монтира, експлоатира и отстранява повреди в компоненти, възли и устройства от промишлени електронни изделия; - документира текущата информация за функциониране на промишлени електронни устройства; - познава методиката за търсене на информация в справочна, каталожна литература и чрез ресурсите на интернет; - оценява качеството на извършената работа на базата на предварително зададени критерии и взема решение за корекция. Срокът на обучение е 2 месеца и половина, 50 учебни дни всеки по 6 учебни часа, общ брой часове - 300 учебни часа, от които теоретичното обучение е 120 часа, а практическото обучение е 180 часа. Входящото образователно равнище е след завършен 10-ти клас, а формата на обучение – дневна. Всеки един от предметите е отделен учебен блок, завършващ с изпит. Изпитите се определят от обучаващата институция. Обучението е за част от професия по втора степен на професионална квалификация. Завършеното професионално обучение по част от професия се удостоверява с „Удостоверение за професионално обучение" съгласно чл.44 от Наредба № 4 от 2005г. за документите за системата на народната просвета. Удостоверението за професионално обучение е с номенклатурен номер 3-37.
13. Одит След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Извършването на одит е необходимо за да се гарантира коректно и прозрачно разходване на средствата.
6. Професионално обучение на 8 безработни младежи по специалност „Машини и съоръжения за заваряване” с код 5210303 Повишаването на качеството на работната сила чрез професионално обучение улеснява адаптирането й към променящите се изисквания на пазара на труда и работодателите. Осигуряването на съответствие между наличните и необходимите компетенции на безработните е от съществено значение с оглед протичащите икономически процеси в страната и сектора. Курсът ще бъде с продължителност 300 учебни часа, тъй като е за част от професия по втора квалификационна степен. Програмата ще отговаря най-точно на идентифицираните потребностите от професионална квалификация на служителите на „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД. Програмата на обучението ще отговаря на държавните образователни изисквания и цялата нормативна уредба в областта на професионалното обучение. Обучението обхваща: I. Обща професионална подготовка II. Отраслова професионална подготовка III. Специфична професионална подготовка Цели на обучението: Основна цел на обучението е подготовка на обучаваните за изпълнение на машинна обработка на конструкционни материали в машиностроителното производство. 1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални Направления. След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: • знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда; • осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа; • познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях; • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник; • участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена; • разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си; • знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти, ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област; • се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения. 2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от направление "Металообработване и машиностроене"). След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: • познава основните машиностроителни материали, начина на маркиране и приложението им; • умее да разчита конструктивна и технологична документация – работни чертежи, технологични карти и схеми; • познава и спазва технологии за изработване на машиностроителна продукция; • владее устройството и управлението на металообработващите машини; • умее да измерва и контролира точността и качеството на произвежданата продукция; • разбира организацията на машиностроителното производство, взаимоотношенията, отговорностите и задълженията на различните управленски нива. 3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка по специалност 5210303 "Машини и съоръжения за заваряване". След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да познава и владее теорията, техниката и технологията на заваряване, като: • познава предназначението и функциите на използвания инструментариум при упражняване на дейността по заваряване; • разбира и обяснява заваръчния процес и факторите, влияещи върху правилното му осъществяване; • свободно оперира с използваната техника и материали (основни и допълнителни); • прилага техники на заваряване и упражнява заваръчната техника; • познава и спазва правилата за безопасна работа и изискванията на Наредба № 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи; • проявява творчество като комбинира последващи операции при заваряване; • упражнява свободно заваръчна дейност, съобразена с параметрите на обучение (заваръчен процес, позиция на заваряване, основни и допълнителни материали); • прихваща и заварява ъглов шев на лист към лист на неотговорни съоръжения (възли, елементи), в различни пространствени положения като долно (РА), хоризонтално във вертикална равнина (РВ), хоризонтално в таванно положение (PD) и вертикално отдолу нагоре (PF); също така може да прихваща и заварява ъглов шев на лист към тръба на неотговорни съоръжения (възли, елементи), в различни пространствени положения, като тръба, закрепена неподвижно с хоризонтална ос, и заваръчният шев се нанася вертикално отдолу нагоре (PF); тръба, закрепена неподвижно с вертикална ос, и заваръчният шев се нанася хоризонтално в таванно положение (PD); заваръчните шевове подлежат само на визуален контрол; • умее да оценява дейността си и качеството на продукта. Срокът на обучение е 2 месеца и половина, 50 учебни дни всеки по 6 учебни часа, общ брой часове - 300, от които теоретичното обучение е 120 часа, а практическото обучение е 180 часа. Входящото образователно равнище е след завършено основно образование, а формата на обучение – дневна. Всеки един от предметите е отделен учебен блок, завършващ с изпит. Изпитите се определят от обучаващата институция. Обучението е за част от професия по втора степен на професионална квалификация. Завършеното професионално обучение по част от професия се удостоверява с „Удостоверение за професионално обучение" съгласно чл.44 от Наредба № 4 от 2005г. за документите за системата на народната просвета. Удостоверението за професионално обучение е с номенклатурен номер 3-37.
7. Професионално обучение на 1 безработен младежи по специалност „Административно обслужване” с код 3460201 Повишаването на качеството на работната сила чрез професионално обучение улеснява адаптирането й към променящите се изисквания на пазара на труда и работодателите. Осигуряването на съответствие между наличните и необходимите компетенции на безработните е от съществено значение с оглед протичащите икономически процеси в страната и сектора. Курсът ще бъде с продължителност 300 учебни часа, тъй като е за част от професия по втора квалификационна степен. Програмата ще отговаря най-точно на идентифицираните потребностите от професионална квалификация на служителите на „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД. Програмата на обучението ще отговаря на държавните образователни изисквания и цялата нормативна уредба в областта на професионалното обучение. Цели на обучението по професия „Офис секретар” с код 346020, специалност „Административно обслужване” с код 3460201 Основна цел на обучението по професия "Офис секретар" е подготвянето на обучаваните за реализацията им по придобитата специалност в областта на административните и офис дейности. 1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления. След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: - познава и използва личните предпазни средства (защитни екрани), знае и прилага основните правила за безопасна работа с оборудването и офис техниката на работното място, не замърсява с работата си околната среда; - умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения; - познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат; - познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник; - умее да работи в екипа, съдейства на членовете от екипа за изпълнение на конкретни задачи и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена; - разбира собствената си роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си; - познава основните правила за работа с компютър, ползва програмни продукти; 2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от професионално направление "Секретарски и офис дейности"). След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: - знае правилата за поддържане на безопасни условия на труд и техника; - познава нормативните изисквания на длъжността и необходимите компетенции; - познава офисните административни процедури; - изпълнява административни дейности, свързани с деловодство и архиви, писмени комуникации, работа с пишеща, съобщителна и друга офис-техника; отчетност и контрол; работа с компютри и Интернет; - притежава знания и умения за планиране и отчетност; за създаване на работни приоритети; - разпределя работата към помощния офис-персонал и осигурява помощ и контрол на същия; подсигурява своевременното приключване на ангажименти на офиса; - познава фирмената организация и длъжностните характеристики на служителите. 3. Специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка. След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да работи и да изпълнява всички видове офисни административни дейности, като същевременно осигурява прецизност, ред, спазване на сроковете и добри взаимоотношения на работното място, да умее да извършва административни и офис дейности, като: - знае предназначението, функциите, начините на безопасна работа с офис техника, консумативи и материали, помощен инвентар; - анализира условията за работа и съобразно тях извършва необходимите трудови дейности; - прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място; - прилага усвоените теоретични и практически знания, умения и опит в конкретни условия, като се отнася отговорно към всяка дейност, работи за просперитета на фирмата, зачита фирмената тайна; - оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността - точност, целесъобразност, функционалност, прецизност в изпълнението, качество и обем на работата. ПРОФЕСИОНАЛНО-ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Офис секретарят трабва да притежава следните качества: комуникативност, мотивация за работа, мобилност, трудова и лична дисциплина, организираност, деловитост, лоялност и дискретност, инициативност, съобразителност, етичност, отговорност, умения за работа в екип. Срокът на обучение е 2 месеца и половина, 50 учебни дни всеки по 6 учебни часа, общ брой часове - 300, от които теоретичното обучение е 120 часа, а практическото обучение е 180 часа. Входящото образователно равнище е след завършено средно образование или клас от средното образование, а формата на обучение – дневна. Всеки един от предметите е отделен учебен блок, завършващ с изпит. Изпитите се определят от обучаващата институция. Обучението е за част от професия по втора степен на професионална квалификация. Завършеното професионално обучение по част от професия се удостоверява с „Удостоверение за професионално обучение" съгласно чл.44 от Наредба № 4 от 2005г. за документите за системата на народната просвета. Удостоверението за професионално обучение е с номенклатурен номер 3-37.
11. Оборудване на 31 нови работни места В съответствие с изискванията на длъжностите, на които ще бъдат назначени обучените младежи е планирано закупуването на оборудване, необходимо за създаването на 31 нови работни места. Успешно завършилите професионално обучение по специалност „Промишлена електроника” с код 5230401 и ключови компетенции 20 младежи ще бъдат назначени като Монтьор електронно производствено оборудване, Код по НКПД 7421 2009. Категория по НКПД: клас 7 - Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, Единична група 7421 Механици и сервизни техници на електронни съоръжения". За създаването и оборудването на 20 работни места за монтьори електронно оборудване е необходимо закупуването на: • Клещи резачки - 14 броя • Клещи островърхи - 14 броя • Отверка - 14 броя • Отверка кръстата- 14 броя • Пинцети- 14 броя • Макетен нож- 14 броя • Комплект имбусни ключове - 14 броя • Комплект звездогаечни ключове - 14 броя • Работни столове - 14 броя • Работни маси - 14 броя • Работни колички - 14 броя • Луминисцентна лампа с увеличителна лупа - 14 броя Успешно завършилите професионално обучение по специалност „Машини и съоръжения за заваряване” с код 5210303 и ключови компетенции 8 младежи ще бъдат назначени като Електрозаварчик, код по НКПД 7212 2003. Категория по НКПД: клас 7 - Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Единична група 7212 - Заварчици и резачи на метал. За създаването и оборудването на 8 работни места за електрозаварчици е необходимо закупуването на: • Шублер дигитален - 4 броя • Заваръчен апарат - 4 броя • Микрометър - 2 броя • Микрометър - 2 броя • Генератор за заваръчен апарат - 1 брой • Контролер за заваръчен апарат - 1 брой • Станция за горещ въздух - 3 броя • Предпазни маски за заварка - 8 броя Успешно завършилите професионално обучение по специалностите „Административно обслужване” с код 3460201 и „Бизнес - услуги” с код 3450401, както и обучението за ключови компетенции, 2-ма младежи ще бъдат назначени като Технически организатор - код по НКПД 4110 2007, Категория по НКПД: Клас 4 - Помощен административен персонал, Подклас 41 - Общи административни служители и оператори на организационна техника, Единична група 4110 Общи административни служители. Успешно завършилият професионално обучение по специалност „Финансова отчетност” с код 3430201 и ключови компетенции – 1 младеж, ще бъде назначен като Специалист контрол разходи, код по НКПД 4311 3006. Категория по НКПД: Клас 4 - Помощен административен персонал, Подклас 43 - Административен персонал, водещ счетоводни и стокови документи, Единична група 4311 - Служители, водещи счетоводни сметки и документи. За създаването и оборудването на 3 работни места за помощен административен персонал е необходимо закупуването на: • Преносим компютър – 3 броя; • Офис бюро – 3 броя; • Офис стол – 3 броя • Принтер – 2 броя • Мултифункционално устройство – 1 брой Планираното за закупуване оборудване е в съотвествие с изискванията на работодателя за длъжносттите и дейностите, които ще изпълняват новите служители и е изцяло съобразено с техния брой.
Избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 69/11.03.2013 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 69/11.03.2013 г. и неговите изменения и допълнения, както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. Дейността гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Дейността обхваща изготвянето и съгласуването с ДО на график за тръжните процедури, подготовката на тръжната документация, провеждането на процедури, оценяване на получените оферти и подписването на договор с избраните изпълнители. В едномесечен срок след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ фирмата ще представи на ДО за одобрение график на планираните обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта. За всяка промяна в план-графика на планираните обществени поръчки, „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД ще информира ДО до 5 работни дни от настъпване на промяната, и същата ще бъде предмет на предварително одобрение от ДО. На основание чл. 11, ал. 2, т. 2 от ПМС 55 и ПМС 70 от 03.04.2012 г. за изменение и допълнение на ПМС 55, тъй като предвидената стойност за доставката, без данък върху добавената стойност е 90 114,20 лева, ще се проведе процедура по чл.10, т.3 Договаряне без публикуване на пояснителен документ за избор на изпълнител за: 1. Доставка на оборудване за създаване на 31 нови работни места. Провеждането на процедурата включва следните действия: 1. Изготвяне на покана за участие в процедура по договаряне без пояснителен документ, съгласно чл.59 на ПМС 69/11.03.2013 г. и изпращането й до избраните кандидати. 2. Назначаване на Оценителна комисия; 3. Информиране на ДО за датите на сесията за отваряне на предложенията в срок не по-късно от 5 дни преди това; 4. Провеждане на договаряне с поканените кандидати, при условие, че са постъпили оферти от минимум 2 кандидати. Комисията изготвя протоколи за преговорите, водени с всеки отделен кандидат. Данните от протоколите се обобщават в заключителен протокол, съдържащ класиране на кандидатите и предложение за сключване на договор с класирания на първо място кандидат. 5. Изпращане на Протокола и Решението/ Заповедта за определяне на изпълнител до ДО за одобрение, заедно с копия на цялата документация по договарянето, в това число поканата заедно с прилежащите й документи на всяка една оферта, попълнен проект на договор с определения изпълнител. 6. След одобрение на проведената процедура от страна на ДО, изпращане на решението за избор на изпълнител на всички кандидати в 3-дневен срок от одобряването му от страна на ДО, като на първия класиран кандидат едновременно се изпраща и покана за сключване на договор. 7. Подписване на договор. Договорът следва да е придружен от документи издадени от съответните компетентни органи за доказване липсата на обстоятелства по чл. 31 от 69/11.03.2013 г. Всеки от поканените кандидати трябва да представи попълнена техническа и финансова оферта като база за договаряне. Фирмата ще събере и оцени най-малко 2 оферти със съпоставими параметри. Ако Бенефициентът не получи поне две отговарящи на изискванията оферти, процедурата ще бъде прекратена и стартирана отново. На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 55 и ПМС 70 от 03.04.2012 г. за изменение и допълнение на ПМС 69, тъй като предвидената стойност за услугата или доставката, без данък върху добавената стойност е от 15 000 до 60 000 лв. включително, ще се съберат по три оферти за избор на изпълнител за: 1. Провеждане на обучения за професионална квалификация и ключови компетенции. След като събере посочения брой оферти, бенефициентът ще ги оцени за съответствие с поставените от него изисквания и ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен писмен договор. За разходването на средствата по бюджетните пера, които не изискват провеждането на процедури и събирането на 3 оферти „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Наръчника на ДО.
8. Професионално обучение на 1 безработен младеж по специалност „Бизнес - услуги” с код 3450401 Повишаването на качеството на работната сила чрез професионално обучение улеснява адаптирането й към променящите се изисквания на пазара на труда и работодателите. Осигуряването на съответствие между наличните и необходимите компетенции на безработните е от съществено значение с оглед протичащите икономически процеси в страната и сектора. Курсът ще бъде с продължителност 300 учебни часа, тъй като е за част от професия по втора квалификационна степен. Програмата ще отговаря най-точно на идентифицираните потребностите от професионална квалификация на служителите на „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД. Програмата на обучението ще отговаря на държавните образователни изисквания и цялата нормативна уредба в областта на професионалното обучение. Обучението обхваща: I. Обща професионална подготовка II. Отраслова професионална подготовка III. Специфична професионална подготовка Цели на обучението 1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления. След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: • изброява правилата за здравословни и безопасни условия на труд; • прилага изискванията за опазване на околната среда; • търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник; • формулира коректно и точно проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения с клиенти и доставчици; • познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат; • разбира своята роля в дейността на фирмата, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си; • въвежда, създава, обработва и намира информация с помощта на компютър; • попълва бланки, съставя протоколи, изготвя справки, автобиографии, молба и др.; • умее да работи с офис техника, в т.ч.: телефон, телефонна централа, факс, компютър, скенер, копирна машина и др.; • умее да работи в екип; • справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език. 2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление „Администрация и управление". След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: • познава организационната структура на дружеството и дейността на своите колеги; • обработва работната счетоводна, статистическа и финансова документация; • умее да изготвя различни материали, необходими за предоставянето на бизнес услуги; • умее да представя количествени и качествени данни чрез графики, таблици и презентации; • притежава знания и умения за проучване на потребителското търсене чрез установяване на контакт с клиентите; • спазва етични норми на поведение при общуването си с колеги и с клиенти; • използва стандартизирани и унифицирани счетоводни и финансови документи; • познава формите, принципите и методите, свързани с правилното съставяне на първични счетоводни документи; • спазва принципите за попълване на платежните документи; • познава формите, свързани с преводи към различни клиенти и доставчици; • спазва изискванията за документиране на извършените стопански операции; • умее да изготвя справките и декларациите; • притежава знания и умения за планиране и отчетност на извършената работа, за създаване на работни приоритети; • изпълнява възложените от ръководителя задачи с изключение на тези, които противоречат на законодателството. 3. Цели на обучението по специфичната за професията „Сътрудник в бизнес услуги" задължителна професионална подготовка. След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: • познава и разбира процеса на делегиране на пълномощия и спазва правилата за работа в съответната организационна единица; • познава етапите на процеса на кредитиране на предприятията и видовете кредити; • умее да различава и разбира финансовите документи на предприятието - баланс, отчет на приходите и разходите; • познава и дефинира елементите на обкръжаващата бизнес среда на предприятието, както и взаимовръзката между бизнес средата и дейността на предприятието; • познава основните видове организационно-управленски структури; • разбира и прилага процесно-ориентирания подход в бизнеса; • разпознава етапите на процеса на бизнес комуникации; • работи с информационните системи, намиращи приложение в предоставянето на бизнес услуги; • прилага принципите за осъществяване на ефективна комуникация; • събира, обработва и съхранява информация за клиенти, доставчици и бизнес партньори; • събира и обобщава данни при проучване на потребностите от различни стоки и услуги на пазара; • разбира основните бизнес процеси (производство, логистика, продажби, сервизно обслужване и т.н.), както и спомагателните бизнес процеси (управление на инфраструктурата на предприятието, управление на човешките ресурси, управление на финансите, управление на технологиите, управление на собствеността, управление на организационното знание и промяната); • организира дейностите и бизнес процесите, свързани с основната дейност на фирмата, които са от неговата компетенция. Срокът на обучение е 2 месеца и половина, 50 учебни дни всеки по 6 учебни часа, общ брой часове - 300, от които теоретичното обучение е 120 часа, а практическото обучение е 180 часа. Входящото образователно равнище е след завършено средно образование или клас от средното образование, а формата на обучение – дневна. Всеки един от предметите е отделен учебен блок, завършващ с изпит. Изпитите се определят от обучаващата институция. Обучението е за част от професия по втора степен на професионална квалификация. Завършеното професионално обучение по част от професия се удостоверява с „Удостоверение за професионално обучение" съгласно чл.44 от Наредба № 4 от 2005г. за документите за системата на народната просвета. Удостоверението за професионално обучение е с номенклатурен номер 3-37.
1. Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението. За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. С изпълнението на проекта ще се ангажира екип от висококвалифицирани специалисти. Екипът ще включва ръководител проект, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Основна задача на екипа ще е да осигури коректното изпълнение на предвидените дейности, постигането на целите на проекта и отчитането пред Договарящия орган. Съобразно план-графика на проекта ще се провеждат ежемесечни съвещания за отразяване на напредъка и при необходимост предприемане на мерки за коригиране на отклоненията. Всички предвидени дейности, произтичащи от договора с ДО ще се изпълняват коректно и в предвидените срокове. Счетоводителят ще води редовна и прецизна финансово-счетоводна отчетност за изпълнение на проекта. Всички доклади и действия по проекта ще са съобразени и стриктно ще се придържат към договора. Пълната документация по проекта ще се съхранява от „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД за срока, упоменат в договора. Всички документи ще подлежат на проверка от Възложителя или други одиторски органи на Европейския съюз. „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Фирмата ще предоставя на Договарящия орган и/или упълномощените от него лица, цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта. Ще се изготвят доклади, съгласно образец на Договарящия орган. Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към всеки доклад ще се приложи опис на разходооправдателните документи, придружен с копия от същите за всички разходи, направени по проекта през периода, за който се отнася докладът. Копията на разходооправдателните документи ще бъдат заверени от „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД и към тях ще се прилагат копия на документите, доказващи извършеното плащане. Съгласно член 2 от Общите условия, договарящата институция ще получава всяка допълнително поискана информация, свързана с изпълнението на проекта. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят и лични месечни отчети от ръководителя на проекта, координатора, счетоводителя и техническия сътрудник. Счетоводителят ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Координаторът ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати. В началото на всеки месец ще се провеждат работни срещи за контрол на напредъка по проекта. Ще се изготвят протоколи от работните срещи.
10. Обучение за придобиване на ключови компетенции КК 5. Умение за учене – „Умения за работа в екип” на 31 безработни младежи. Ключовите компетентности са важeн фактор за усъвършенстване на личностното развитие, активното гражданство и социалното включване на всеки, както и повишаване на неговата мобилност и мотивация. Наред със знанията и уменията, които водят до национално признати професионални квалификации, ключовите компетентности могат да бъдат разглеждани като степен на адаптивност на индивида спрямо потребностите на пазара на труда. Необходимостта от усъвършенстване на компетенциите на безработните именно в областта на уменията за работа в екип е идентифицирана от работодателя - „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД” и обусловена от професията, която ще упражняват. Ще се проведат 2 курса за 31 безработни младежи до 29 години – един курс с 15 обучаеми и 1 курс с 16 обучаеми, всеки от курсовете с продължителност 30 учебни часа. Програмата ще се съгласува предварително с избраният изпълнител от екипа на проекта, така че да отговаря най-точно на идентифицираните потребностите на целевата група и работодателя.
3. Подбор на представителите на целевата група Дейността ще се извърши изцяло в съответствие с Процедура за подбор на представители на целевата група по Приоритетна ос 1 на ОП „РЧР”, Процедура BG051PO001-1.1.13 - «НОВО РАБОТНО МЯСТО», която е част от Ръководството на бенефициента. Технология за провеждане на подбора и Приложения към процедурата Процедурата за подбор на представители на целевата група за включване в конкретен проект започва при подаване на Заявка (Приложение № 2) от страна на Кандидатът до съответните ДБТ. С оглед осигуряване на оптимален брой лица от целевите групи за включване в конкретните проекти, Заявката ще бъде подадена непосредствено след подписване на договора или в най-кратки срокове преди старта на дейностите, в които ще бъдат ангажирани представителите на целевата група. Дирекции “Бюро по труда” изнасят на Информационното табло в ДБТ Съобщение до потенциалните кандидати (Приложение № 1) за старта на кампанията по подбор на представители на целевата група за включване в проектите, получили безвъзмездно финансиране по схеми на Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Всички трудови посредници задължително уведомяват потенциалните представители на целевата група за дадената възможност за включване в проекта, като отбелязват това в личните им досиета (картони). Безработните лица се подписват, че са запознати с тази възможност. За тази цел ДБТ създава и поддържа единен Регистър, в който представителите на целевите групи удостоверяват срещу подпис, че са информирани за стартирала процедура за подбор на представители на целевата група за включване в конкретни проекти, получили безвъзмездно финансиране по схемата (Приложение № 9). Желаещите да бъдат включени в обучение представители на целевата група, подават Заявление (Приложение №3) за включването им в проектните дейности. Със заявлението се изразява съгласие за ползване на личните им данни за целите на проекта. Трудовите посредници в ДБТ оказват на желаещите лица методическа помощ при попълване на Заявлението и въз основата на наличното в ДБТ индивидуално досие на регистрирания представител на целевата група, следят за верността на посочените в Заявлението данни. ДБТ изготвят “Дълъг списък” (Приложение №4) от подходящи за включване в обучение лица от целевата група, който се предоставя на съответния Кандидат, спечелил безвъзмездно финансиране. ДБТ и бенефициентът уговарят краен срок за съставянето на списъка, който съответства на заложените проектни дейности, но дава достатъчно време за уведомяване и набиране на заявления от безработните. Кандидатът, сключил договор за безвъзмездна финансова помощ, преглежда списъка и одобрява конкретен брой лица от целевата група, отговарящи на условията по сключения договор за безвъзмездна финансова помощ. На тази база, тя изготвя “Кратък списък” (Приложение №5) на лица от целевата група, с които ще се проведе индивидуално интервю за включване в проектните дейности по конкретния договор за безвъзмездна финансова помощ. По преценка на Кандидата, “Краткия списък може напълно да съвпада с “Дългия списък”. Комисията (Приложение №6) съставена и утвърдена със Заповед на Директора на ДБТ (Приложение №7) разглежда заявленията на заявилите участие представители на целевата група, провежда индивидуални интервюта и извършва окончателното класиране на подходящите за включване в проектните дейности по конкретния договор за безвъзмездна помощ представители на целевата група. След провеждането на подбора на представители на целевата група, ДБТ изготвя Протокол (Приложение №8), удостоверяващ решението на комисията. В протокола се записват имената на номинираните кандидати, както и на резервите, в случай че такива бъдат определени. Протоколът се подписва от всички страни, участващи в комисията по подбора. В случай, че към момента на стартиране на процедурата за подбор, след подадена заявка, в ДБТ няма достатъчен брой регистрирани и отговарящи на всички критерии, заложени по проекта, лица от целевата група, ДБТ издава писмо на Кандидата, с което удостоверява това (Приложение № 9 и 10). При липса на представители на целевата група, регистрирани на територията на дадена Дирекция „Бюро по труда”, които да отговарят на заложените от бенефициента изисквания е възможно да бъдат включени кандидати от Дирекция „Бюро по труда” в съседните общини, но в рамките на допустимите области. В този случай представителите на целевата група, които желаят да участват в проект извън собственото си населено място, ще бъдат информирани, дали разходите за транспорт по време на участието им в проекта са поети от бюджета на проекта или са за тяхна сметка. Отказът на представител на целевата група за участие в проекта се процедира съгласно чл. 20, ал.4, т.4 от Закона за насърчаване на заетостта. При отказ по уважителни причини, лицето следва да представи копие на официален документ удостоверяващ обстоятелството възпрепястващо участието му в проекта. Окончателният списък на одобрените кандидати се изнася на информационните табла в дирекциите “Бюро по труда”. Кандидатът по проекта подписва индивидуални споразумения/договори с избраните представители на целевата група за включване в конкретния проект, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в който ясно трябва да бъдат регламентирани правата и задълженията на страните по договора. Кандидатът ще инициира нова процедура за подбор на представители на целевата група, спазвайки последователно всички стъпки в случай, че по време на изпълнение на проекта представител на целевата група отпадне от обучение. Кандидатът ще осигури замяна на лицето, преди започването на обучението или на етап от обучението, в който е възможно да покрие минимално необходимия хорариум за вземане на документ за завършване на курса. В случай, че по време на изпълнение на проекта представител на целевата група отпадне от заетост, Кандидатът ще го замени с лице, притежаващо същата квалификация, която са получили останалите лица от целевата група. Ако замяната е невъзможна поради обективни причини ВО може да представи пред ДО Заявление за промяна в Договора, която да включва редукция на броя на лицата от целевата група и в съответствие с това пропорционално намаляване на преките и непреките разходи в бюджета за изпълнение на проекта. ДБТ предоставя на Водещата организация оригинали на всички документи от процедурата /Приложения № 1, 3 (и придружаващите ги документи), 4, 7, 8, 9 и 10 (ако е приложимо) с приемо-предавателен протокол. Копия на същите се съхраняват в ДБТ.
9. Професионално обучение на 1 безработен младеж по специалност „Финансова отчетност” с код 3430201 Повишаването на качеството на работната сила чрез професионално обучение улеснява адаптирането й към променящите се изисквания на пазара на труда и работодателите. Осигуряването на съответствие между наличните и необходимите компетенции на безработните е от съществено значение с оглед протичащите икономически процеси в страната и сектора. Курсът ще бъде с продължителност 300 учебни часа, тъй като е за част от професия по втора квалификационна степен. Програмата ще отговаря най-точно на идентифицираните потребностите от професионална квалификация на служителите на „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД. Програмата на обучението ще отговаря на държавните образователни изисквания и цялата нормативна уредба в областта на професионалното обучение. Обучението обхваща: I. Обща професионална подготовка II. Отраслова професионална подготовка III. Специфична професионална подготовка Цели на обучението 1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления. След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: • познава и прилага правилата за безопасна работа и опазване на околната среда; • познава основните икономически понятия; • познава стопанското устройство на страната; • разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления; • търси правата и спазва задълженията си в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между работодател и работник; • работи в екип и прилага етични норми на поведение; • формулира проблеми и въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения; • работи с изчислителна и офис техника, съставя документи с помощта на компютър, ползва интернет; • разбира документи, написани на чужд език. 2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело". След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: • познава структурата и организацията на предприятието, правата и задълженията на длъжностните лица; • характеризира отчетните обекти в предприятията; • познава основите на счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство, свързани с изпълняваните от финансовия отчетник дейности; • познава и използва стандартизирани и унифицирани счетоводни и застрахователни документи; • спазва основните правила на документооборота в предприятията, застрахователните дружества и финансовите институции; • спазва правилата за водене на синтетичните счетоводни сметки; • разпознава формите за разплащания с контрагенти и попълване на платежни документи; • разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес; • използва основни статистически методи; • обработва счетоводна, статистическа и финансова информация в сферата, в която работи дружеството; • познава основните видове застраховки и правилата за уреждане на застрахователните полици; • спазва правилата за воденето на аналитична отчетност в предприятията, финансовите институции и застрахователните дружества; • притежава знания и умения за планиране, организиране и отчитане на извършената работа в съответствие с нормативните срокове. 3. Цели на обучението по специфичната за професията „Финансов отчетник" задължителна професионална подготовка. След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: • извършва парични и разплащателни операции; • съставя вярно и точно документи, свързани с отчетни обекти на предприятието; • съставя различните видове счетоводни, застрахователни и финансови документи; • изготвя калкулации на продукция и услуги; • води аналитични партиди към синтетични счетоводни сметки; • изготвя разчетно-платежни ведомости за заплати на работниците и служителите и справки към тях; •познава изискванията на финансовия и данъчния контрол в областта на отчетността; • работи със специализирани програмни продукти в областта на отчетността; • познава нормативните изисквания за съхранение и архивиране на счетоводната, статистическата и финансовата информация. Срокът на обучение е 2 месеца и половина, 50 учебни дни всеки по 6 учебни часа, общ брой часове - 300, от които теоретичното обучение е 120 часа, а практическото обучение е 180 часа. Входящото образователно равнище е след завършено средно образование или клас от средното образование, а формата на обучение – дневна. Всеки един от предметите е отделен учебен блок, завършващ с изпит. Изпитите се определят от обучаващата институция. Обучението е за част от професия по втора степен на професионална квалификация. Завършеното професионално обучение по част от професия се удостоверява с „Удостоверение за професионално обучение" съгласно чл.44 от Наредба № 4 от 2005г. за документите за системата на народната просвета. Удостоверението за професионално обучение е с номенклатурен номер 3-37.
4. Осигуряване на публичност за проекта. „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При изпълнение на проекта, съфинансиран от ОП РЧР, както и на мерките по информация и публичност задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Всички действия за информация и публичност ще включват следните елементи: а) емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европеиския съюз; б) позоваване на ЕСФ: „Европеиски социален фонд“; в) послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стоиност от интервенцията на Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”. За постигане на публичност и повишаване информираността, в съответствие с Комуникационната стратегия и план на ОП „РЧР” е планираното използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационна табела В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави информационна табела на офиса на фирмата. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на таблата: а) логото на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 500 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. 3. Публикации в регионален вестник Бенефициентът ще изготви две публикации, една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. 4. Стикери Закупеното по проекта оборудване за създаване на нови работни места ще бъде обозначено с 200 броя стикери, поставени на видими места.
12. Осигуряване на заетост на 31 безработни младежи до 29 години, успешно завършили обученията, за период от 12 месеца На новосъздадените и оборудвани по проекта работни места ще бъдат назначени 31 безработни младежи до 29 години, успешно завършили обученията за професионална квалификация и ключови компетенции, за 12 месеца. С тях ще бъдат сключени трудови договори. Изпълнението на проекта пряко ангажира целевата група и отговаря напълно на потребностите на младежите. Те ще имат шанс да работят в млад екип, в стабилно и модерно предприятие, отговарящо на всички европейски стандарти с утвърдена политика по отношение развитието на човешките ресурси. Ще получат сигурност и доходи, които ще допринесат за преодоляване на социалната и икономическата им изолация. Субсидираната заетост е една от двете активни мерки с най-голямо нетно въздействие върху безработните. Сключването на безсрочни трудови договори с бенефициентите след приключване на шестте месеца изпитателен срок гарантира високата ефективност на предложения проект и съответствие към нуждите на целевата група. Бенефициентите ще бъдат назначени на длъжност съответстваща на преминатото професионално обучение. Успешно завършилите професионално обучение по специалност „Промишлена електроника” с код 5230401 и ключови компетенции 20 младежи ще бъдат назначени като Монтьор електронно производствено оборудване, Код по НКПД 7421 2009. Категория по НКПД: клас 7 - Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, Единична група 7421 Механици и сервизни техници на електронни съоръжения". Успешно завършилите професионално обучение по специалност „Машини и съоръжения за заваряване” с код 5210303 и ключови компетенции 8 младежи ще бъдат назначени като Електрозаварчик, код по НКПД 7212 2003. Категория по НКПД: клас 7 - Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Единична група 7212 - Заварчици и резачи на метал. Успешно завършилите професионално обучение по специалностите „Административно обслужване” с код 3460201 и „Бизнес - услуги” с код 3450401, както и обучението за ключови компетенции, 2-ма младежи ще бъдат назначени като Технически организатор - код по НКПД 4110 2007, Категория по НКПД: Клас 4 - Помощен административен персонал, Подклас 41 - Общи административни служители и оператори на организационна техника, Единична група 4110 Общи административни служители. Успешно завършилият професионално обучение по специалност „Финансова отчетност” с код 3430201 и ключови компетенции – 1 младеж, ще бъде назначен като Специалист контрол разходи, код по НКПД 4311 3006. Категория по НКПД: Клас 4 - Помощен административен персонал, Подклас 43 - Административен персонал, водещ счетоводни и стокови документи, Единична група 4311 - Служители, водещи счетоводни сметки и документи. Съгласно кода и наименованието на основната икономическа дейност на „Ай Ти Дабълю Испраконтролс България” EООД: C26.12 - Производство на монтирани печатни платки, МОД за длъжностите от клас 7 е 430 лева, а МОД за длъжностите от клас 4 е 330 лева.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 345 155 BGN
Общ бюджет: 233 449 BGN
БФП: 233 449 BGN
Общо изплатени средства: 233 449 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 233 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 233 449 BGN
233 449 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 198 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 198 431 BGN
198 431 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 35 017 BGN
35 017 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз