Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0089-C0001
Номер на проект: 13-13-90
Наименование: Устойчиво развитие и прилагане на ефективни механизми през периода 2014-2020г.
Бенефициент: Община Руен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 28.10.2013
Дата на приключване: 28.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване на ефективността на процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво в община Руен в сътрудничество със заинтересованите страни.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление Определен екип от експерти, които отговарят за подготовката на предложението и впоследствие ще са пряко ангажирани в управлението на проекта. Екипът се състои от трима членове: ръководител на проекта, координатор по проекта и счетоводител. Ще бъдат организирани въвеждаща и регулярни междинни срещи на екипа, при които ще се съблюдава напредъка по проекта. Ще се прецизира плана за изпълнение на конкретните дейности и ще се предприемат корективни мерки при необходимост. В рамките на дейност 1 ще бъдат подготвени и проведени процедурите за избор на външен изпълнител. Екипът ще носи отговорността за техническото и финансово отчитане на проекта и предаване на необходимите отчети в срок.
Дейност 2 Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики и провеждане на съпътстващо обучение по разработените правила Основната цел на дейността е постигане на ефективност, целенасоченост и публичност при изпълнение на политиките на община Руен. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъдат изготвени под формата на „рамков” документ, който съдържа приложения за мониторинг, контрол и оценка на следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. Ще бъдат разработени указания и процедури за въвеждане на правилата за мониторинг, контрол и оценка на политиките изпълнявани от общинската администрация. Разработените и въведени правила и методики задължително ще бъдат използвани при мониторинга и контрола на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики ще бъдат използвани от общинските администрации в процеса на последващо стратегическо планиране/ оценка на изпълнението на стратегически документи и политики. След разработване на Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъде проведено еднодневно обучение на служители на Общината за прилагането на механизмите.
Дейност 3 Разработване на Общинския план за развитие на община Руен в периода 2014 – 2020 г. Дейността включва разработването на Общинския план за развитие на община Руен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на ОПР за периода 2014-2020 г. Отделните етапи, които ще бъдат изпълнени за разработването на ОПР са както следва: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 2. определяне на целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. определяне на индикатори за наблюдение и оценка на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. Представяне на анализа на дискусионен форум Предварителната оценка ще бъде извършена от независим консултант, успоредно с подготовката на проекта на общинския план за развитие, като няма да бъде част от настоящата дейност.
Дейност 4 Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 353 BGN
Общ бюджет: 70 103 BGN
БФП: 70 103 BGN
Общо изплатени средства: 70 103 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 671 BGN
2014 13 868 BGN
2015 41 564 BGN
70 103 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 470 BGN
2014 11 788 BGN
2015 35 329 BGN
59 587 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 201 BGN
2014 2 080 BGN
2015 6 235 BGN
10 515 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оцена при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1 Организация и управление Сключени договори с екипа,
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 Организация и управление Проведени работни срещи на екипа.
Индикатор 4 (Д) Дейност 1 Организация и управление: Проведени работни срещи на екипа.
Индикатор 5 (Д) Дейност 1 Организация и управление :Представени в УО технически и финансови доклади.
Индикатор 6 (Д) Дейност 1 Организация и управление :Процедура за избор на изпълнител по проекта
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оцена при изпълнението на конкретни политики и провеждане на съпътстващо обучение по разработените правила :Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оцена пр
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оцена при изпълнението на конкретни политики и провеждане на съпътстващо обучение по разработените правила : Проведено еднодневно обучение за общински служители
Индикатор 9 (Д) Дейност 2 Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оцена при изпълнението на конкретни политики и провеждане на съпътстващо обучение по разработените правила : Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) Дейност 3 Разработване на Общинския план за развитие на община Руен в периода 2014 – 2020 г.
Индикатор 11 (Д) Дейност 5: Информация и публичност :Осъществени пресконференции
Индикатор 12 (Д) Дейност 5: Информация и публичност :Изработен банер.
Индикатор 13 (Д) Дейност 5: Информация и публичност :Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: Информация и публичност :Изработени . Листовки
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Информация и публичност :публикации на интернет-страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз