Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0067-C0001
Номер на проект: ESF-1113-05-10003
Наименование: "Нови перспективи за безработните младежи чрез откриване на нови работни места в "Монбат" АД
Бенефициент: Монбат АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Общите цели на проекта се изразяват в предоставяне на обучение и заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст, с цел намаляване на младежката безработица, принос в изграждането на икономика на знанието и повишаване на конкурентоспособността на предприятието и заетите в него лица. Също така, обща цел на проекта се явява и повишаването на трудовата мотивация сред безработните младежи чрез осигуряване на достъп до среда, способстваща за започването на активен трудов живот, както и чрез по-широко прилагане и възпитаване у младежите на принципите за учене през целия живот.
Дейности: Дейност 8. Анализ и оценяване на резултатите от изпълнение на дейностите по проекта Разработване на оценка на проведеното обучение и успешността на проекта за целевата група като цялостно се разгледа доколко кандидатите са усвоили, приложили и изпълнили знанията и задълженията си в организацията кандидат.
Дейност 5. Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност Предоставяне на обучение на заетите лица относно спецификата на работа във фирмата, фирмените правила и етика, но също така и фокус върху техниките за преодоляване на всякакъв вид стрес на работното място. Обучението е насочено към създаване на позитивна нагласа за повишаване на самочувствието и увереността на работниците, както с цел повишаване на ефективността чрез избягване и преодоляване на стресови ситуации по време на работа. Всички представители на целевата група ще преминат курса на обучение по избраната ключова компетентност като ще бъдат разпределени в две групи от по 12 човека всяка. Обученията ще са с продължителност 31 часа, като в процеса на работа се използват различни интерактивни методи (дискусии, ролеви игри, симулации, работа по казуси и др.), с които се цели придобиването и упражняването в защитени условия на практически знания и умения. След проведеното обучение на всички участници в курса ще бъде издаден сертификат за успешното завършване.
Дейност 4. Провеждане на професионално обучение на целевата група Представителите на целевата група ще бъдат разделени на две групи, като всяка група ще премине курс на обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професия в зависимост от спецификата на работните позиции на новонаетите. Ще бъдат организирани курсове за придобиване на квалификация по следните професионални направления:  Учебна група 1 съставена от 13 човека за обучение по част от професия “Електромонтьор”, код 522020, Специалност “Електрически машини и апарати”, код 5220201 – втора степен на професионална квалификация – 300 учебни часа, за представителите на целевата група, които ще бъдат заети на следните позиции: Работник зареждане на акумулатори; Монтьор оловни акумулатори; Електромонтьор електрически машини и апарати; Водач на електро/мотокар.  Учебна група 2 съставена от 11 човека за обучение по част от професия „Оператор в металургията”, код 521080, Специалност “Металургия на цветните метали“, код 5210802 – втора степен на професионална квалификация – 300 учебни часа, за представителите на целевата група, които ще бъдат заети на следните позиции; Оператор на електролитна станция; Оператор приготвител смеси; Работник, добив на оловен прах; Леяр оловни решетки; Леяр оловна лента; Работник пастировка; Оператор експандерист. Обучението е насочено към придобиване на знания и умения по основна и специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка. Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на изпити по теория и практика на професията и специалността. Успешно завършилите курса на обучение получават удостоверение за професионално обучение и възможността за натрупване на трудов стаж в организацията на Кандидата.
Дейност 3. Подбор на представители на целевата група  Осъществяване на контакт с представители на ДБТ за съдействие при сформирането на целевата група по проекта;  Провеждане на интервюта с кандидати за участие в проектните дейности;  Сформиране на целевата група от отговарящите в най-висока степен на изискванията на съответното работно място по проекта лица;  Подписване на индивидуални договори за обучение с избраните представители на целевата група за включване в обучение по проекта.
Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт  Създаване на екип отговарящ за управлението, наблюдението и координацията на дейностите по проекта;  Сключване на договори между членовете на екипа и Кандидата;  Създаване на методология за управление на проекта;  Адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта.
Дейност 10. Наблюдение и вътрешен мониторинг за изпълнението на дейностите и резултатите от тях Въвеждане на система за вътрешна оценка; наблюдение, самооценка, въвеждане на корективи.
Дейност 2. Управление на проекта  Координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта;  Ежемесечно отчитане за хода на работата;  Периодичен финансов контрол;  Финансово осигуряване на управлението на проекта;  Финансово и техническо отчитане на изпълнението на проекта;  Организиране и провеждане на тръжни процедури.
Дейност 7. Осигуряване на заетост за всички успешно завършили обучение представители на целевата група Сключване на трудов договор за срок от дванадесет месеца между „Монбат” АД и подбраните и завършили успешно курса на обучение представители на целевата група по проекта.
Дейност 6. Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места за представителите на целевите групи Спецификата на дейността на организацията и конкретните работни места, на които ще бъдат наети представителите на целевата група, обуславя нуждата от закупуване на инструменти и оборудване, необходими за пълноценното извършване на възложените задачи от новонаетите, в това число: работни инструменти; комплект ключове; комплект отвертки; дигитален шублер; измервателни прибори за акумулаторни батерии; прибори за измерване на температурата; електронна везна за експресен анализ на оловен окис; индикатор дебеломер; инструментална количка; измерителен прибор (мултицет); кабели за диагностика на контролери; и други инструменти и оборудване необходимо за създаването на новите работни места и за пълноценното интегриране на новонаетите в работния процес на предприятието.
Дейност 11. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта Изготвяне на: месечни справки; междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи.
Дейност 9. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси” Отпечатване на флаери, дипляни, плакати и табла. Публикации в специализирани издания и съобщения за проекта на Интернет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 232 932 BGN
Общ бюджет: 177 515 BGN
БФП: 177 515 BGN
Общо изплатени средства: 177 515 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 177 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 586 BGN
2015 130 928 BGN
177 515 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 150 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 598 BGN
2015 111 289 BGN
150 887 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 988 BGN
2015 19 639 BGN
26 627 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз