Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0147-C0001
Номер на проект: 13-13-147
Наименование: Ефективна координация и мониторинг при разработване и провеждане на политики за местно развитие в Община Девин
Бенефициент: Община Девин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 28.10.2013
Дата на приключване: 28.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Девин
Дейности: Дейност 1 - Организация и управление на проекта Управлението на проекта е дейност, която ще се извършва през целия период на изпълнение, като в рамките на тази дейност ще бъде мобилизиран екипът за управление на проекта, състоящ се от ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Той ще отговаря за цялостното управление, планиране и контрол при изпълнение на предвидените дейности, планиране и контрол на дейностите по подготовка на тръжна документация за възлагане изпълнение на дейности на външни изпълнители, наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, подготовка на изискваните доклади за изпълнението, наблюдение на планираните разплащания и други управленски дейности. Екипът ще състави подробен план за изпълнението на проекта, в т.ч. график за мониторинг на изпълнението на договорните отношения с външните изпълнителите. Планът за изпълнение на проекта ще включва разпределение на отговорностите, координиране изпълнението на дейностите и сроковете за тяхното изпълнение. Екипът ще провежда месечни работни срещи, ще изготвя периодични отчети за напредъка по изпълнението на проекта и ще следи за изпълнението на договорните отношения с външните изпълнители. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени обществени поръчки при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Планира се процедурите да бъдат следните: 1) процедура за основните дейности по проекта – 2, 4, 5; и 2) процедура за провеждане на дейностите, свързани с организиране на събития и изпълнение на мерки за информация и публичност – Дейности 6 и 7.
Дейност 2: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на конкретни политики от общинската администрация в Девин. В рамките на тази дейност ще бъдат реализирани следните под-дейности: Под-дейност 2.1. Анализ на прилаганите към момента правила и механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на общинско ниво. Анализът ще бъде ориентиран в две посоки: • Анализ на правилата и механизмите за вътрешен мониторинг и контрол от страна на местната администрация; и • Анализ на правилата и механизмите за външен мониторинг и контрол от структурите на гражданското общество. Изпълнителят следва да анализира източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информацията, приетите индикатори за наблюдение, органите за наблюдение, организацията и методите им на работа, системата за докладване и осигуряването на информация и публичност. Ще бъде изготвен аналитичен доклад с резултатите от работата по тази под-дейност. Под-дейност 2.2. Разработване на методика за мониторинг и контрол. Методиката трябва да включва: • механизми за вътрешен мониторинг и контрол от страна на местната администрация; и • механизми за външен мониторинг и контрол от страна на представителите на структурите на гражданското общество. Методиката също така следва да се базира на извършените в предходната под-дейност анализи и да надгражда съществуващите ефективни правила и установени добри практики в общината по отношение на мониторинга и контрола, както и да предложи нови такива и да дава възможност за последваща оценка на необходимостта от усъвършенстването й. Методиката ще бъде одобрена от Кмета на общината и въведена с решение на Общинския съвет. Под-дейност 2.3. Провеждане на еднодневно обучение за 20 представители на общинската администрация и СГО за прилагането на методиката за вътрешен и външен мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Изпълнението на тази дейност ще включва изготвянето на програма за обучение, която ще бъде съгласувана с общината. Обучението е предназначено за ръководни и експертни кадри от общината и представители на СГО, които ще бъдат ангажирани с извършването на мониторинга и контрола върху изпълнението на политиките на общината. То ще има теоретична и практическа част, а материалите за обучението ще бъдат събрани в един документ, който да може да се ползва и след приключване на проекта.
Дейност 3: Оценка на изпълнението на текущия Общински план за развитие на Община Девин, с оглед разработване на този за следващия програмен период (2014-2020 г.) Ще бъде сформирана работна група от общо 5 експерти - 3от общинската администрация и 2 външни, които ще извършат оценка на изпълнението на Общинския план за развитие за периода от началото на 2007 г. до средата на 2013 г. Като част от процеса на оценяване ще бъде извършен преглед на препоръките, направени в доклада за междинната оценка, констатираните изводи и мерките, които общината е взела за справяне с установените пропуски. Освен това особено внимание ще се обърне на оценката на изпълнението на Програмата за реализация на плана и по-конкретно мерките и проектите включени в нея, с цел да се установи степента на тяхното реализиране. Ще бъде изготвен Доклад за оценката, който ще включва и изводи и препоръки за изготвяне на ОПР за следващия програмен период (2014 -2020 г.). Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител след проведена процедура по реда на ЗОП.
Дейност 4 – Провеждане на изследвания и проучвания, необходими за разработването на Общинския план за развитие (2014-2020 г. ) и Стратегията за устойчиво развитие на туризма Тази дейност обхваща следни под-дейности: • Под-дейност 4.1. – Преглед на съществуващите стратегически документи на национално, регионално, областно и общинско ниво – стратегии и програми, включително Националната стратегия за развитие 2012-2020 г., Регионалния план за развитие на Южен централен район, Областна стратегия за развитие на Област Смолян (наличен към момента вариант) и др. • Под-дейност 4.2. – Провеждане на анкетно проучване за нагласите на местната общност за приоритетите и целите в развитието на общината. Ще бъде изготвен въпросник, чрез който да бъде проучено мнението на 80 представители на СГО, бизнес средите и гражданите на територията на общината. • Под-дейност 4.3. – Провеждане на Фокус група с 8 представители на заинтересованите страни за изготвяне на SWOT и STEP анализи. Чрез SWOT анализа ще бъдат анализирани силните и слабите страни на общината, възможностите и заплахите пред нейното развитие, произтичащи от факторите на външната среда. С извършването на STEP анализа ще се идентифицират тенденциите за изменение на социалните, технологическите, икономическите и политическите фактори, които влияят на основните участници в процеса на регионалното и местно самоуправление. В състава на фокус групата влизат представители на сдруженията на граждански организации, бизнеса и гражданите. • Под-дейност 4.4. – Анализ и обобщаване на събраната информация. В рамките на тази под-дейност ще се извърши анализиране на получената до момента информация от анкетното проучване и фокус групата, както и преглед на провежданите секторни политики в общината за действащия програмен период, преглед на данни от националната статистика и обобщаване на тази информация, с цел последващото й използване при разработването на ОПР и Стратегията за устойчиво развитие на туризма. От качеството на събраната информация ще зависи в голяма степен изпълнението на следващата дейност.
Дейност 5: Разработване на Стратегически документи за следващия програмен период (Общински план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. и Стратегията за устойчиво развитие на туризма) В рамките на тази дейност ще бъдат извършени следните под-дейности: Под-дейност 5.1. Изготвяне на Общински план за развитие за 2014-2020 г., който ще съдържа минимум следните елементи: • анализ на икономическото и социалното развитие на общината; • целите и приоритетите за развитие на общината за 2014-2020 г.; • индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; • индикаторите за наблюдението и оценката на плана; • необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; • описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; • програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Южен централен район, както и с бъдещата Областна стратегия за развитие на Област Смолян, която се очаква да бъде готова до края на м. юни 2013 г. При разработването на ОПР ще се спазват Методическите указания за разработване на ОПР (2014-2020 г.), издадени от МРРБ. Под-дейност 5.2 Разработване на Стратегията за устойчиво развитие на туризма В рамките на тази под-дейност ще бъде разработена Стратегията за устойчиво развитие на туризма, която ще обхваща развитието на различни видове туризъм, като спа-туризъм, екологичен, селски, културен, ловен, риболовен туризъм и др. Ще бъдат дефинирани краткосрочните и дългосрочни цели, ще бъдат набелязани мерки за популяризиране на общината като екологично чисто място за отдих и туризъм, национален и международен балнеологичен център и район с отлични възможности за организиране на семинари и други подобни събития. Тази дейност ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП. След обсъждането на разработените стратегически документи със заинтересованите страни в рамките на дейност 6, същите ще бъдат финализирани и ще бъдат внесени за одобрение от страна на Общинския съвет.
Дейност 6 – Кръгла маса с представители на заинтересованите страни Организиране на 1-дневна дискусионна кръгла маса с 30 представители на заинтересованите страни – общинската администрация, структури на гражданското общество, бизнеса и гражданите. На нея ще бъдат поставени за обсъждане целите и приоритетите за развитие на община Девин и туристическия сектор, които ще бъдат заложени в Общинския план за развитие и Стратегията за устойчиво развитие на туризма. Участниците ще имат възможност също така да отправят своите предложения за реализиране на проекти през следващия програмен период във всички сфери - икономическо развитие, инфраструктура, екология, социална сфера и човешки ресурси. Тази дейност ще постави началото на култура на партньорство, прозрачност и висока степен на отчетност в работата на общинската администрация.
Дейност 7 – Мерки за информация и публичност; Провеждането на мерки за информация и публичност включва следните под-дейности: Под-дейност 7.1 – Пресконференция за стартирането на проекта Предвижда се организирането и провеждането на пресконференция за стартирането на проекта, на която ще са поканени 30 представители на всички заинтересовани страни, в т.ч общински служители, граждани, бизнеса и журналисти. На пресконференцията ще бъдат разяснени целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. Ще бъде насърчено участието на заинтересованите страни в изпълнението на последващите дейности на проекта. Под-дейност 7.2 - Изготвяне и разпространение на брошури Ще бъдат отпечатани и разпространени 200 бр. брошури, които ще съдържат информация относно целите, дейностите и резултатите по проекта. Те ще бъдат с логото на ОПАК и ЕС и наименованието на проекта и изготвени при спазване на изискванията на Насоките за публичност и информация. Под-дейност 7.3. – Периодично публикуване на информация в официалния сайт на общината за дейностите по проекта На всеки три месеца ще бъде публикувана информация за напредъка по проекта, предстоящите и вече реализирани дейности. Под-дейност 7.4. – Провеждане на еднодневна заключителна конференция с участието на 30 представители на всички заинтересовани страни На конференцията отново ще вземат участие всички заинтересованите страни и ще бъдат представени резултатите от проекта и възможността за последващо сътрудничество с общинската администрация. Това ще гарантира устойчивост на установените партньорски отношения между органа за местно самоуправление и гражданите. Дейността ще бъде изпълнена от външен изпълнител.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПроАктив Тийм ЕООД
Магнимедия
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 45 733 BGN
Общ бюджет: 43 035 BGN
БФП: 43 035 BGN
Общо изплатени средства: 43 035 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 147 BGN
2014 33 889 BGN
2015 0 BGN
43 035 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 775 BGN
2014 28 805 BGN
2015 0 BGN
36 580 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 372 BGN
2014 5 083 BGN
2015 0 BGN
6 455 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) Дейност 1 : Мобилизиран екип за организация и управление на проекта с ясно разписани роли и отговорности
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 : План за изпълнението на проекта
Индикатор 4 (Д) Дейност 1 : Проведени месечни работни срещи
Индикатор 5 (Д) Дейност 1 : Изготвени 2 бр. тръжни документации
Индикатор 6 (Д) Дейност 1 : Сключени 2 бр. договори
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 : Анализирани прилаганите към момента правила и механизми за мониторинг и контрол
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 : Брой методики за мониторинг и контрол
Индикатор 9 (Д) Дейност 2 : Брой програма за обучение
Индикатор 10 (Д) Дейност 2 : Брой обучени представители на заинтересованите страни и администрацията за прилагането на методиката за мониторинг и контрол
Индикатор 11 (Д) Дейност 3 : Сформирана работна група за извършване на оценка на изпълнението на Общинския план за развитие.
Индикатор 12 (Д) Дейност 4 : Прегледани стратегически документи
Индикатор 13 (Д) Дейност 4 : Проведено анкетно проучване
Индикатор 14 (Д) Дейност 4 : Проведени Фокус групи
Индикатор 15 (Д) Дейност 4 : Разработен SWOT анализ
Индикатор 16 (Д) Дейност 4 : Разработен STEP анализ
Индикатор 17 (Д) Дейност 4 : Аналитичен доклад за целите на ОПР и Стратегията за устойчиво развитие на туризма
Индикатор 18 (Д) Дейност 5 : Разработен Общински план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г.
Индикатор 19 (Д) Дейност 5 : Разработена стратегия за устойчиво развитие на туризма
Индикатор 20 (Д) Дейност 6 : Бр. участници в кръглата маса
Индикатор 21 (Д) Дейност 6 ; Брой отправени предложения и препоръки
Индикатор 22 (Д) Дейност 7 : Проведена откриваща пресконференция за 30 души
Индикатор 23 (Д) Дейност 7 : Проведена заключителна конференция за 30 души;
Индикатор 24 (Д) Дейност 7 : Разпространени брошури;
Индикатор 25 (Д) Дейност 7 : Периодично публикувана информация за проекта на интернет страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз