Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0055-C0001
Номер на проект: ESF-1113-05-04006
Наименование: "Ново работно място"
Бенефициент: "БДИНТЕКС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Интегриране на уязвими групи на пазара на труда, а именно безработни младежи до 29 години, регистрирани в ДБТ.
Дейности: Дейност 6: Оборудване на 30 нови работни места По проекта се предвижда придобиването на оборудване за 30- те нови работни места. Предвиденото по проекта оборудване е необходимо за създаването на новите работни места. Предназначението на закупеното оборудване ще се запази от кандидата за срок от минимум 5 години след приключване на проекта. Оборудването напълно и точно съответства на изискванията на длъжностите и ще обезпечи тяхната работа. То представлява шивачни машини, копчена и оверлог машина и гладачни машини с парогенератори с необходимата мощност за тях. По вид и брой то е следното : № по ред Обзавеждане, оборудване Количество 1 Копчешиеста машина 1 2 Оверлог машина 3 3 Гладачна маса 6 4 Парогенератор 5 5 Прави шивачна машина 20 Предвиденото оборудване е съобразно с отговорностите и ангажиментите на длъжността „Машинен оператор, шиене на облекла” – код по НКПД: 8153 2007) – шиене , оверлог, поставяне на копчета, гладене. Предвиденото оборудване е конкретно и само за ползване от целевата група. То е планирано да отговаря на най-съвременните стандарти за енергийна ефективност, енергономичност, опазване на околната среда и изискваната за безопасен труд.
Дейност 5: Наемане на лицата, успешно завършили обучението След провеждане на обучението – професионални и ключови компетенции 4 –младежите ще бъдат наети съобразно преминалото професионално обучение на следните позиции: • Идентифицирана е реална необходимост от професионални обучения за 30 нови работни места - Машинен оператор, шиене на облекла (код по НКПД: 8153 2007). Срокът на трудовия им договор е до края на проекта , като се планира това да е 12 месеца.
Дейност 2: Информиране и публичност По време на изпълнение на проекта ще бъдат приложени подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Конкретните мерки предвидени по проекта с цел публичност и информиране са: 1. Изготвяне и монтиране на информационна табела на входа на производствено-експерименталната база на предприятието 2. Изготвяне и разпространение на 200бр. информационни брошури 3. Осъществяване на 1 бр. публично събитие в края на проекта с покана до медии и общ.организации. 4. 2бр. прес-публикации в местни и/или регионални медии 5. Поставяне на визуализационни символи на всичко , придобито по проекта 6. Използване на визуализационни символи на всички документи, публикации и др. по проекта.
Дейност 4: Провеждане на обучение по професионална квалификация и ключови компетентност Провеждане на обученията от външна фирма. Обученията ще следват добрите практики в тази област, а именно: • Обученията ще се извършват в съответствие с установените нужди на Дружеството и са насочени към упражняваната сфера на дейността и професията, както и към заеманата длъжност. • Методологията на обучения ще е съчетание на теоретични и практически занимания. • Обученията ще включват и практическо обучение на работното място с цел бързо и адекватно затвърждаване и прилагане на знанията в реална работна среда. • Практически сесии /упражнения ще включват разнообразни форми за интерактивно обучение – извеждане на опит, дискусии, презентации, ролеви ситуации, обсъждане на казуси, ролеви игри и др. Те имат за цел да тренират умения, свързани със съответната тема, без да акцентират върху теоретичната рамка. • Избраната методология на работа е в съзвучие с практиката „учение през целия живот” и е насочена към активни работещи лица и е съобразена с тяхната трудова заетост. • С цел по-добро удовлетворяване на обучаемите, както и търсене на подобряване на цялостното обучение и неговата устойчивост, ще се провеждат анкети за обратна връзка с цел идентифициране и отстраняване на не напълно удовлетворителните места в обучителния процес. След приключване на обучението ще се проведе финален тест и при постигане на над поставените изисквания, ще се издаде документ за успешно преминалите обучението. 1. Обучението за професионалната квалификация в професионално направление 542 „Производствени технологии – текстил, облекло,обувки и кожи”; наименование на професията „Оператор в производството на облекло” (код: 542050); специалност Производство на облекло от текстил код: 5420501 – част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа. 2. Обучение по ключова компетенция 4 – „Дигитална компетентност” – (за обучения по ключова компетентност 4 и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа)
Дейност 1: Проекто-управление • Екипът за управление на проекта включва: Ръководител на проекта, коориднатор, счетоводител, експерт „Европейско финансиране”, технически сътрудник. Екипът ще се запознае с проекта и със своите задължения и отговорности по него. • Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; • Избор на младежи за включване в проекта • Назначаване на младежи на работа в Дружеството • Изготвяне на стандартни документи на всеки член на екипа; • Изготвяне график за оперативни срещи на екипа; • Подготовка на тръжни документи за избор на доставчици на услуги. • Преглед и оценка на реализирането на проекта и при необходимост взимане на корективни мерки • Извършване на одит по проекта от регистриран експерт счетоводител.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Провеждане на процедури за възлагане с предмет: 1. Обучение за професионална квалификация на младежите: Обучителната организация по проекта за провеждане на професионалната квалификация ще трябва да е лициензирана от НАПОО (или ще има правата и капацитета според ЗПОО- съобразно законовите изисквания за провеждане на квалификациони обучения) за провеждане на професионални обучения в професионално 542 „Производствени технологии – текстил, облекло,обувки и кожи”; наименование на професията „Оператор в производството на облекло” (код: 542050); специалност Производство на облекло от текстил код: 5420501 – част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа. 2. Обучение по ключова компетенция 4 на младежите – Дигитална компетенция Обучителната организация по проекта ще трябва да има опит и познания в провеждане на вида обучение, предмет на настоящия проект. Обучителната организация за дигитална компетенция трябва да има минимум дву-годишен опит. 3. Придобиване на оборудване за 30 работни места 4. Избор на застраховател на оборудването 5. Дейности по визуализация 6. Избор на одитор по проекта 7. Избор на доставчик на канц. материлаи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 289 933 BGN
Общ бюджет: 250 163 BGN
БФП: 250 163 BGN
Общо изплатени средства: 240 130 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 250 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 987 BGN
2014 67 183 BGN
2015 114 961 BGN
240 130 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 212 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 289 BGN
2014 57 106 BGN
2015 97 717 BGN
204 111 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 698 BGN
2014 10 077 BGN
2015 17 244 BGN
36 020 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз