Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0012-C0001
Номер на проект: 58231-С029
Наименование: Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 08.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подготовка на пълен инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе.С готовия инвестиционен проект впоследствие да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013г.” за инфраструктурен проект.
Дейности: Сформиране на екип и управление на проекта Екип от експерти на бенефициента по разпределените в т. 1.4. функции се определя със заповед на кмета
Консултиране и експертна помощ, свързани с организацията и управление на проекта Двама консултанти /”Строителен инженер” и „Еколог”/ подпомагат организацията на всички дейности, подготвят необходимата документация за съгласуване с външни институции, консултират експертите от екипа при изготвянето на техническа документация и консултират ръководителя при изготвяне на необходимата отчетна документация.
Публичност и информация Организиране на 2 бр. пресконференции, отпечатване на 1 брошура в 1000 екземпляра, 1 плакат в 200 екземпляра
Организиране и провеждане на процедура по възлагане на финансов одит на проекта Организиране и провеждане на процедура за избор на лицензиран одитор, който да извърши 3 бр. междинни и 1 бр. финален доклади
Изпълнение на финансов одит Изготвяне на 3 междинни и един финален одитен доклад на проекта от лицензиран експерт счетоводител или одиторска фирма.
Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект Провеждане на открита процедура по ЗОП.
Изготвяне на технически проект за закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Русе Изготвяне на подробни технически проекти, съдържащи графични и текстови части и изчисления, въз основа на които ще се изпълнява строителството и при което ще се гарантира съответствието на строителния продукт със съществените изисквания към строежите, дадено в чл.169 ЗУТ.
Подготовка на документация и издаване на решение от РИОСВ-Русе относно необходимостта от извършване на ОВОС и решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените Получаване на актуални скици на ПИ; Подготовка на уведомление за инвестиционно предложение. Подготовка (при необходимост) на информация за преценка необходимостта от ОВОС и уведомление по чл.10 от Наредба за условията и реда за извършване на ОС на планове, програми и инв.предложения, както и съпътстващи ги преписки.
Провеждане на процедура за избор на изпълнител, който ще изготви оценка за съответствие на готовия технически проект Избор на изпълнител, който да изготви оценка за съответствието на проекта.
Изработване на доклад за оценка на съответствието на проекта Изготвяне на доклад за оценка за съответствието на проекта.Съгласно ЗУТ, чл.166 и чл.143, ал.1, оценката за съответствието се изисква за получаване на разрешение за строеж.
Издаване на разрешение за строеж Внасяне за разглеждане и одобрение на изготвения технически проект
Организиране на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на финансов и икономически анализ. Всички възлагателни процедури се организират съгласно ЗОП. Финансовият и икономическият анализ в т.ч. анализът разходи и ползи се изисква съгласно насоките за кандидатстване по ОП «Околна среда 2007 – 2013г.» и се изготвя в съответствие с Ръководство за анализ на инвестиционни проекти на ЕК от 2002г.
Изготвяне на финансов и икономически анализ Финансовият и икономическият анализ да включва : Част I : Методология (информация за начина на изчисляване, методика и източници), Част II: Аналитична – съдържа финансов анализ за генерираните приходи в следствие реализацията на проекта за период от 30г., анализ разходи и ползи, анализ на инвестиционния риск, Част III : Изводи, Част IV – Приложения (графики, таблици и други изчисления и допускания)
Организиране на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на тръжна документация Всички възлагателни процедури се организират съгласно ЗОП.
Разработване на тръжна документация Изготвяне на 6 тръжни пакета документация за организиране и провеждане на открити тръжни процедури за услуга, строителство и доставка за реализацията на проект „Подготовка на технически проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе”
Организиране на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на проектна документация за проект Всички възлагателни процедури се организират съгласно ЗОП.
Изготвяне на проектна документация за проект Изработване и комплектоване документация по проекта за кандидатстване, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СИВИДИЗАЙН ЕООД, ИСПАНИЯ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 053 858 BGN
Общ бюджет: 624 987 BGN
БФП: 624 987 BGN
Общо изплатени средства: 624 987 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 624 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 450 BGN
2011 203 492 BGN
2012 459 595 BGN
2013 - 38 550 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
624 987 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 531 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 383 BGN
2011 172 968 BGN
2012 390 656 BGN
2013 - 32 767 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
531 239 BGN
В т.ч. Национално финансиране 93 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 68 BGN
2011 30 524 BGN
2012 68 939 BGN
2013 - 5 782 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 748 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз