Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0045-C0001
Номер на проект: 58231-С026
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци – гр. Смядово”
Бенефициент: ОБЩИНА СМЯДОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Смядово
Описание
Описание на проекта: Реализацията на проекта ще гарантира осигуряването на необходимите средства за закриване и рекултивация на общинското депо за ТБО като по този начин ще се изпълнят предписанията на Директива 1999/31/ЕО в регламентираните срокове и ще се допринесе за постигане на главните цели на Ос 2 на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”. Закриването на депото ще бъде съобразено с въвеждането в експлоатация на новото регионално депо в гр. Шумен.
Дейности: Подготовка на проекта и сформиране на Екип за управление (Управителен съвет) Подготвителният етап е необходим за идентифициране на нуждите и конкретизиране на обхвата на проекта за техническа помощ. Коректното изпълнение, отчитане и контрол на дейностите по проекта, както и целесъобразното и правилно разходване на средствата, следва да се обезпечат от специално създадено звено към общината (Екип по управление)
Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на договор за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект Дейността се извършва в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и включва:  подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител на договора за техническа помощ  назначаване на Оценителна комисия за избор на изпълнител  провеждане на тръжна процедура  избор на изпълнител и сключване на договор
Изпълнение на договора за техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект 1. Оценка на съществуващото положение, прединвестиционни проучвания и анализи 2. Изготвяне на технически проект и план за закриване и рекултивация на общинското депо за отпадъци 3. Изготвяне на финансово-икономически анализ 4 Изготвяне на план за след-експлоатационен мониторинг и контрол на закритото депо за отпадъци 5. Осигуряване на всички необходими екологични и други разрешителни 6 Извършване на процедура за издаване на разрешително за строеж7. Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки 8. Попълване на формуляра за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект по Приоритетна ос 2 на ОПОС.
Осигуряване на публичност Предвижда се да бъдат проведени следните мероприятия за информиране на широката общественост относно стартирането и резултатите от проекта за техническа помощ: - организиране на пресконференции за стартиране и приключване на проекта; - публикации и интервюта в подходящи медии; - публикации на официалния интернет сайт на общината относно напредъка на проекта и постигнатите резултати
Извършване на независим одит Извършване на одит на проекта и изготвяне на одитен доклад, който Община Смядово прилага към окончателния доклад по проекта.
Управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението Екипът по управление на проекта извършва постоянно управление и контрол върху изпълнението на проекта, с оглед спазването на заложените срокове, финансови условия, изискванията за регулярна отчетност и сертифициране на разходите по ОПОС.В случай на необходимост бенефициентът ще възложи част от дейностите по организация на управлението, мониторинг и контрол на изпълнението на външни консултанти, които да подпомагат работата на Екипа, свързана с текущото администриране на проекта, дейностите по докладване, организиране на публични мероприятия, вътрешен контрол и оценка на изпълнението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Хидроенергопроект – НЕР” ЕООД гр. София
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 400 BGN
Общ бюджет: 153 927 BGN
БФП: 153 927 BGN
Общо изплатени средства: 153 927 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 680 BGN
2010 15 600 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 100 647 BGN
153 927 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 32 028 BGN
2010 13 260 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 85 550 BGN
130 838 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 652 BGN
2010 2 340 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 15 097 BGN
23 089 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз