Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0091-C0001
Номер на проект: 13-13-92
Наименование: Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Ракитово
Бенефициент: община Ракитово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 28.10.2013
Дата на приключване: 28.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Увеличаване резултатността на работа на общинска администрация Ракитово посредством подобряване процеса на разработване и прилагане на политики на общината в ефективна координация и партньорство с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който ще се състои от Ръководител, Kоординатор и Счетоводител, които разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан ежемесечен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. Част от задълженията на екипа за управление на проекта включват изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. С особено внимание ще се следи правилното попълване и поддържане на Досието на проекта.
Дейност 2. Разработване на документи и провеждане на процедури за избор на изпълнители В рамките на тази дейност ще се осъществи подготовката и провеждането на необходимите процедури за възлагане на дейности на външни изпълнители. За целта ще бъде избран изпълнител чрез директно възлагане по реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП, с предмет „Изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители за дейностите по проекта”. Дейността включва: 1) изготвяне на необходимата тръжна документация; 2) съгласуване на тръжната документация и предварителен контрол от страна на АОП и Управляващия орган на ОПАК; 3) подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури. За постигане целите на проекта ще бъдат проведени следните процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на външни изпълнители за изпълнение на дейности: 1) Изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители за дейностите по проекта 2) Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация и провеждане на съпътстващи обучения свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол; 3) Разработване на анализи, изследвания необходими за разработване на общинския план (например анализи на икономическото и социалното състояние, SWOT анализ, анализи разходи-ползи), Провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие с оглед разработване на общински план за развитие в периода 2014-2020 г. и Разработване на общински план за развитие 2014-2020; 4) Информация и публичност.
Дейност 3. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация За разработването на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация ще бъде извършена процедура чрез публична покана по реда чл. 14, ал. 4, т. 2 на ЗОП за избор на изпълнител. Конкретните политики ще се състоят от тези, които ще залегнат в Общински план за развитие на община Ракитово за периода 2014-2020г. Изпълнението на дейността е в пълно съответствие със стратегическите политики на национално ниво и ниво ЕС, включително и със стратегията на ЕС „Европа 2020”. За изпълнение на дейността съществува необходимост много ясно да се знае от изпълнителят що е мониторинг, контрол и последваща оценка. Мониторинг: Събира, регистрира и докладва информацията, касаеща всички аспекти от изпълнението на проекта. Мониторингът е връзката между планирането и контрола. Той установява дали начинът на реализиране на политиките постига заложените цели, ако се осъществява правилно. Контрол: Процес, състоящ се най-общо от три основни стъпки: измерване на напредъка в посока постигане на целите; оценка на предстоящите задачи и вземане на навременни решения за изпълнение на корективни мерки за постигане на целите. Последваща оценка: Последваща оценка се извършва не по-късно от една година след изтичане на периода на действие на документите за стратегическо планиране, уточнени в чл. 9, т. 4 – 7 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). Неотменна част от тези документи е и общинския план за развитие. Съгласно чл. 34 ал. 2 от ЗРР последващата оценка включва: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействие; 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Кметът на общината ще внесе за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие. Минимумът от компоненти, които ще бъдат обект на мониторинг и контрол са: • Сравнение между планираните и изпълнените дейности на месечна база; • Сравнение между предвидения график и реалното изпълнение; • Сравнение на планирания бюджет с реално извършените разходи; • Наличност и използване на предвидените ресурси; • Техническо изпълнение и отчитане на индикаторите по реализацията на политиките след приключване на програмния период на общинския план за развитие; Наличната фактическа информация ще бъде обект на постоянен анализ и усъвършенстване (ex ante, interim, ex post). Въвеждането на разработените правила и методики ще се осъществи с акт (решение) на общинския съвет на община Ракитово.
Дейност 4. Провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие с оглед разработване на общинския план за развитие за периода 2014-2020г. Община Ракитово е възложител по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в съответствие с него ще бъде избран външен изпълнител за извършване на дейността, чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП. Избраният изпълнител ще се съобрази със Закона за регионалното развитие, чл. 34 относно изискванията за съдържанието на последващата оценка, а именно: 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 2. оценка на общото въздействия; 3. оценка на ефективността ефикасността на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Квалификацията на експертите, участващи в изготвянето на оценка на изпълнявания общински план за развитие ще бъде съобразена изцяло със законово заложените изисквания с цел постигане на максимално професионални и обективни резултати. Оценката ще се проведе по реда на чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРР.
Дейност 5. Разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, необходими за разработване на общинския план за развитие За изпълнение на дейността ще бъде избран външен изпълнител по реда на ЗОП чрез публична покана по реда на чл. 14, ал.4, т. 2. Той ще се подпомага от избрани експерти от общинската администрация. Анализите са основна част от общинския план за развитие. Структурата на аналитичната част на общинкия план за развитие ще бъде фокусиран върху спецификата на община Ракитово, като има за цел обосноваване на стратегията й за развитие за периода до 2020г. Компонентите на анализа на икономическото и социално развитие на общината съгласно Методическите указания за разработване на общински планове за развитие (2014 - 2020г.) основно ще включват: • Обща характеристика/профил на общината; • Състояние на местната икономика; • Развитие на соиалната сфера и човешките ресурси; • Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията; • Екологично състояние и рискове; • Административен капацитет • SWOT – анализ. Анализът ще бъде проблемно ориентиран и ще обхваща идентифициране на икономическите, социалните и екологичните проблеми, както и тяхното териториално измерение, като се направят съответните изводи и се посочат тенденциите за развитие на общината на базата на вътрешния й потенциал и условия за развитие. SWOT – анализ – качествен аналитичен и прогностичен метод, който дефинира действието на вътрешните и външните фактори за развитие на общината и възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието. Приложима е общата матрица за този вид анализ, отразяваща взаимодействието на вътрешните фактори (силни и слаби страни), и външните фактори (възможности и заплахи). Анализът на ключови области и тенденции в развитието на общината - следва да очертава както проблемите и дефицитите, така и целевите сфери на развитието, които да послужат за разработване и обосноваване на стратегическата част на общинския план за развитие. Разработването на необходимите анализи, проучвания и изследвания ще бъде логично и последователно и с подход на надграждане на вече съществуващи такива (ако са налични). Идеята е да се създаде възможно най - актуален и адекватен информационно-аналитичен ресурс, който да бъде достатъчно солидна основа за създаването на стратегически документ (ОПР) за периода 2014-2020. Използването на стари, неактуални икономически и социални анализи като основен ресурс е знак за некачествено свършена работа и няма да се толерира от бенефициента при възлагане изпълнението на дейността. Ръководният екип, както и ангажираните експерти ще съблюдават за това, с цел избягване на непрофесионално свършени задължения от изпълнителите от една страна, и от друга-избягване на двойно финансиране.
Дейност 6. Разработване на общински план за развитие за периода 2014 - 2020г. За разработването на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. ще бъде избран външен изпълнител съгласно правилата на ЗОП чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2. ОПР (2014-2020) на Община Ракитово ще бъде разработен като логическа последователност от взаимосвързани предшестващи и съпътстващи дейности. В процеса на неговото концептуализиране и изготвяне ще бъде приложена освен аналитичната, изследователската, статистическата и др. информация, а също така ще бъде приложен проактивен подход на участие на всички заинтересовани страни в процеса - като гаранция за прозрачност и демократичност при осъществяване на базови процеси при формулирането на стратегически документи и респективните конкретни политики от публичните органи. ОПР като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. ОПР (2014-2020) на община Ракитово ще се изготви съгласно изискванията на ЗРР, Правилника за неговото приложение, както и Методическите указания за разработване на ОПР (2014-2020) и ще бъде в синхрон с Областната стратегия на Софийска област (2014-2020). В изпълнението на дейността ще вземат участие и експерти от община Ракитово, за да се осигури по-висока степен на хармонизация и акуратност при изготвянето на документа. Те ще подпомагат външните експерти, ангажирани с изпълнението на дейността. В допълнение, ръководният екип и експертите на Общината ще съблюдават за коректната реализация при изпълнението на ОПР от Изпълнителя, с оглед спазването на нормативните изисквания, актуалността и адекватността при структурирането и изготвянето на документа, както и избягване на дублиране на вече финансирани и извършени дейности.
Дейност 7. Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация След изпълнение на дейността „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация” ще се проведе обучение за въведените правила и методики. Ще бъдат обучени експерти от общинска администрация Ракитово, на които част от служебните задължения ще бъдат и проследяване на изпълнението на конкретните политики на община Ракитово. В обучението ще се включат и представители на всички заинтересовани страни. Предвижда се да бъдат обучени 10 лица. Обучението ще се проведе от избран по правилата на ЗОП чрез публична покана по реда на чл.14, ал. 4, т. 2 изпълнител, който ще осигури всички необходими за нормалното му протичане материали. След обучението лицата ще придобият документ за неговото преминаване.
Дейност 8. Информация и публичност В рамките на проекта се предвижда провеждане на 2 пресконференции в гр. Ракитово пред обществеността: за представяне на проекта (в началото) и за популяризиране на резултатите от проекта (в края на проекта). На пресконференциите ще бъде оповестено, че проектът се финансира от ОПАК и ще бъдат спазени изискванията за визуална идентификация. Началната пресконференция ще се осъществи в десетдневен срок от избора на изпълнител за дейността. По време на началната пресконференция ще бъдат предоставени координатите на експертите от общината, с които структурите на гражданското общество и всички заинтересовани лица ще имат възможност да комуникират за предоставяне на коментари и препоръки. За популяризиране на проекта ще бъдат изготвени следните информационни материали: • Информационна брошура Брошурата ще бъде издадена в началото на проекта в тираж 100 бр. – за представяне на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта и безвъзмездната финансова помощ от ЕС и в тираж 100 бр. в края на проекта за представяне на постигнатите резултати. Тя ще бъде разпространена сред заинтересованите страни и ще бъде оформена в съответствие с изискванията за визуална идентификация на ЕС. • Информационна табела – 1 бр. Табелата ще бъде поставена на видно място в сградата на общинската администрация. Ще предоставя информация за наименованието на проекта, финансовия принос на Общността, както и периода на изпълнение на проекта и др. • Банери – 2 бр.; • 100 папки; • 100 химикалки. Всички информационни материали ще съдържат текст указващ, че проектът се изпълнява с подкрепата на Европейския съюз и националния бюджет на Република България. Те ще включват също флага на ЕС, названието “Европейски съюз”, логото и слогана на ЕСФ – “Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”, името на Оперативна програма “Административен капацитет”, логото и слогана на ОПАК – “ОПАК. Експерти в действие”. За осъществяване на дейността ще бъде избран изпълнител чрез директно възлагане по реда на чл. 14, ал.5, т. 2 от ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евростарт 2008" ЕООД
Реформа Адвъртайзинг
ВИК Консултинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 420 BGN
Общ бюджет: 66 017 BGN
БФП: 66 017 BGN
Общо изплатени средства: 66 017 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 684 BGN
2014 51 333 BGN
2015 0 BGN
66 017 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 481 BGN
2014 43 633 BGN
2015 0 BGN
56 114 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 203 BGN
2014 7 700 BGN
2015 0 BGN
9 903 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Брой разработени анализи
Индикатор 3 Брой разработени общински планове
Индикатор 4 Брой организирани и проведени конференции, кръгли маси, семинари, дискусии
Индикатор 5 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Успешно изпълнен и отчетен проект
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Разработени правила и методика
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Въведени правила и методика
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Извършена оценка на изпълнявания общински план за развитие
Индикатор 11 (Д) По Дейност 5 - Разработен анализ на иконимическото и социално развитие на общината
Индикатор 12 (Д) По Дейност 6 - Изготвен Общински план за развитие за периода 2014-2020 г. на община Ракитово
Индикатор 13 (Д) По Дейност 7 - Проведени съпътстващи очучения
Индикатор 14 (Д) По Дейност 7 - Обучени служители от общинска администрация Ракитово
Индикатор 15 (Д) По Дейност 8 - Проведени пресконференции
Индикатор 16 (Д) По Дейност 8 - Издадени и разпространени брошури за популяризиране на проекта
Индикатор 17 (Д) По Дейност 8 - Поставена информационна табела
Индикатор 18 (Д) По Дейност 8 - Изработени банера
Индикатор 19 (Д) По Дейност 8 - Разпространени папки
Индикатор 20 (Д) По Дейност 8 - Разпространени химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз