Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0014-C0001
Номер на проект: 58231-С034
Наименование: Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на претоварна станция за неопасни отпадъци с инсталация за сепариране в Община Върбица
Бенефициент: ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 25.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Върбица
Описание
Описание на проекта: Изготвяне на качествен и пълен инвестиционен проект за изграждане на претоварна станция за неопасни отпадъци и инсталация за сепариране.
Дейности: Дейност 1: Стартиране на проекта /пресконференция за обявяване стартирането на проекта; периодични информационни дни за напредъка на проекта/ 1.Пресконференция за обявяване стартирането на проекта 2. Периодични информационни дни за напредъка на проекта
Дейност 2: Тръжни процедури за избор на фирми - изпълнители Подготовка и изпълнение на тръжните процедури за избор на фирми-изпълнители на предвидените дейности, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки; - Подготовка на документацията и тръжните процедури; - Провеждане на процедурите; - Сключване на договори с фирмите изпълнители; - Контрол върху изпълнението; - Работни срещи между общината и фирмите – изпълнители; - Регулярно наблюдение, оценка и отчитане на изпълнението на проекта от страна на изпълнителя; - Предприемане на адекватни мерки при неизпълнение на поетите ангажименти и срокове от страна на изпълнителя.
Изготвяне на техническа документация за закриване и рекултивация на съществуващо сметище Предвижда се извършване на следните дейности: - Морфология на отпадъците; - Хидроложки проучвания; - Геоложки проучвания; - Хидрогеология; - Геодезическо заснемане; - Определяне на парцел за рекултивация; - Проект за техническа рекултивация; - Проект за биологична рекултивация; - Проект за третирането на инфилтрираните води;
Изработване на Подробно устройствен план /ПУП/ Ще се изработи ПУП на обекта, като се определят границите на площадката, различнте зони по предназначение предвидени на територията на площадката. Неразделна част към ПУП-а са и външните връзки на площадката – - Довеждащ път - Водоснабдяване - Електрозахранване - Колектор за канални води (ако е необходим) За всички гореизброени обекти и подобекти ще се изработи парцеларен план, съобразен с нормативните сервитути.
Извършване на екологична оценка или ОВОС Ще бъде извършена оценка за съвместимостта на планове, програми и проект по ЗБР и ЗООС или оценка за въздействието на околната среда за избор на площадка и доказване нейната целесъобразност от екологична гледна точка
Изработване на идеен проект Разработване идейно решение на площадката, генплан на площадката съобразно предлаганата технология на работа – място на примнаната зона, площадка за компресиране и претоварване, площадка за контейнери, клетки за разтоварване на битови отпадъци от домакинството (ако са необходими), площадка с технологична линия за сепариране и трасета на външните връзки с варианти, ако е необходимо. Така предложените идейни решения ще се разгледат и ще се приеме избраното решение за разработка в работна фаза. Ще се извърши и пълно геодезично заснемане, обвързано с държавните триангулация и нивелация.
Изработване на работен проект Архитектурно строителна част – проекти за сгради в приемната зона – КПП и административна сграда с архитетектурно и конструктивно решение, статически изчисления и пр. - Транспортна част – ще се дадат проектни решения за външен път, вътрешни пътни връзки, организация на движението, изчисление на пътни настилки - Водоснабдяване и канализация – проектът включва вънщво водоснабдяване, площадково В и К, В и К на сгради и съоръжения, помпени станции, (ако е необходимо), отвеждане на чисти или отпадни води и пр. - Електроснабдяване – външно електроснабдяване, площадково електро, елекро на сгради - Технологична част – технология и необходимите по Наредба № 4 – Планове за: безопасност и здраве, мониторинг, действия при бедствия и аварии; инструкция за експлоатация.
Извършване на финансово икономически анализ Финансов анализ включващ: 1. Анализ на финансовите приходи (входящи потоци) изразяващи се в цената за преработката, която ще се заплаща от потребителите – частни и обществени. 2. Анализ на разходите (изходящи потоци) изразяващ се в анализ на: 2.1. Инвестиционни разходи (земя, сгради, оборудване, в т.ч. и за технико-икономически проучвания за инвестицията). 2.2. Нетни остатъчни стойности, запаси от суровини и продукция (в случай на наличие). 2.3. Разходи за издръжка – покупка на енергия, суровини, стоки и услуги, необходими като ресурси за оперативната поддръжка на съоръженията; управленско административни разходи, в т.ч. и застраховки; разходи за персонала (административен и технически) Финансовия анализ ще се направи за срок от 30 год. Икономически анализ включващ: 1. Изчисление на съответните финансови потоци по текущи пазарни цени – целта е да има съпоставимост на данните за периода на анализа. 2. Определяне коефициентите на преобразуване – оценка на отклоненията от стандартните цени, оказващи влияние върху приходите и разходите. 3. Финансова и икономическа вътрешна норма на възвращаемост; Финансова и икономическа нетна настояща стойност.
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, необходими за изпълнението на проекта Подписване на договор между бенефициента и специализирано адвокатско бюро или провоспособен юрист с опит в подобни процедури. Подробно и детайлно запознаване със същността и естеството на проекта, тоест пълно запознаване и описание на обектите на поръчката. Изготвяне на технически спецификации, относно дейностите, подлежащи на извършване, респективно на обществена поръчка. Изготвяне на конкретни указания към потенциалните изпълнители на поръчките, за подготовката на офертите им, задължително включващи финансовите им предложения, количествените сметки и линейния график за реализация на проекта. Изработване на ясни, прозрачни и точни критерии за оценка на офертите. Изработване на техническо предложение с изискуемите от Закона декларации: за запознаване с условията на обществените поръчки, Декларации по чл. 56, ал. 1, т.т. 7 и 10 и по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, както и всички останали изискуеми по ЗОП и Наредбата за приложението му общи и специфични документи, съобразно естеството на проекта. Изготвяне на проект за Договор между бенефициента и спечелилия участник по процедурите.
Дейности във връзка с процедурите за съгласуване и издаване на разрешително за строителство Всички дейности ще бъдат извършени в унисон с изискванията на ЗУТ. След изготвянето на ПУП ще се депозира пред РИОСВ намерение за инвестиционното предложения, което трябва да бъде оповестено по надлежния ред. Ще бъде извършена процедура по промяна предназначението на земеделската земя. След изготвянето на идейния, техническия и работния проект, следва одобрението по всичките му части – ел. ОВИ, КИП и др. Ще бъде извършено съгласуване на проекта с експлоатационните дружества ВиК, ЕОН, Пожарна охрана, ХЕИ и ако е необходимо БТК. Ще се изготвят доклади за присъединяване към мрежите. След тази процедура проектът ще се внесе в надзорна фирма, която ще изготви доклад за съответствие на проекта с действащите нормативи. С реализацията на изредените процедури и извършване на всички други процедури, съобразно изискванията на ЗУТ, включително и заплащането на съответните такси, проектът, заедно с доклада от надзорника ще бъде внесен за издаване на разрешително за строителство.
Дейности, свързани с ползването на външни експерти и консултанти във връзка с организацията и управлението на проекта В хода на реализация и управление на проекта, ще бъдат привлечени външни експерти със специалности – строителен инженер и еколог, при необходимост архитект и др. Те ще оказват методическа и технологична помощ на общината за съответните специфични дейности. Най-основно ще бъдат извършени следните дейности: - Изготвяне на месечни и тримесечни /междинни/ отчети за изпълнението на заложените дейности и изразходваните материали по проекта; - Контрол; - Окончателен, заключителен отчет и доклад след приключване на проектните дейности; - Анализ на постигнатите резултати; - Изготвяне и предоставяне на информация и документация на Междинното звено, относно изпълнението на проекта, съгласно необходимия срок, посочен в договора;
Дейности, свързани с подготовката на проекта Закупуване на материали, необходими за разработването на проектните документи – принтерна хартия, папки и канцеларски материали, както и офис консумативи и др. Попълване на апликационна форма, технически спецификации и комплектоване. Транспортни разходи.
Извършване одит на проекта Преди подаване на окончателния доклад по проекта ще бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма. Чрез одита ще се провери и удостовери, дали отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи, ще се провери дали са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин.
Откриване и администриране на банкова сметка За по-добро управление и контрол на проекта ще бъде открита нова банкова сметка за обслужване на проекта.
Отчитане на дейностите и приключване на проекта Заключителна пресконференция за представяне на доклада и резултатите от проекта пред медиите и цялата местна общност. Създаване на архив по проекта от координатора и счетоводителя;
Дейност 4: Извършване на предварителни проучвания - Подробни хидроложки проучвания – пълно обследване на режима на повърхностни води в района, количества валежи, изчисления и оразмеряване на отводнителни съоръжения в района на плрощадката, канавки за отвеждане на чисти води, водостоци, дъждовна канализация на площадката и отвеждане до подходящ водоприменик, съгласувано с басейнова дирекция. щ - Подробни геоложки проучвания – анализ на земната основа и определяне на нейните параметри, вземане проби в дълбочина, чрез определен брой сондажи и шурфове,(ориентировачно 6 сондажа с дълбочина до 20м и 6-8 шурфа – 2-3м, анализ на взетите проби в лицензирани лаборатории. Успоредно с геоложките проучвания ще се извършат и хидрогеоложки проучвания, които ще установят дълбочината и наличито на евентуални подземни води. С гореописанте фактори ще се съобразят по нататъшните проучвателни и проектантски работи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Дружество по ЗЗД "СРС Инженеринг"
"Нипроруда" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 354 504 BGN
Общ бюджет: 211 034 BGN
БФП: 211 034 BGN
Общо изплатени средства: 211 034 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 211 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 70 901 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 140 133 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
211 034 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 179 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 60 266 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 119 113 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
179 379 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 635 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 020 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 655 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз