Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0516-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-11003
Наименование: "Нови знания - нова работа - нов живот"
Бенефициент: "Манева-Томик" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Стимулиране на работодател за наемане на безработни младежи, чрез подкрепа за инвестиционни разходи, разходите за труд, свързани с новите работни места и разходите за предоставено обучение, в зависимост от нуждите му
Дейности: Дейност 4. Предоставяне на професионално обучение по професията на първа квалификационна степен Ще бъдат обучени 12 безработни лица от община Плевен по професията „ Шивач” с код 542110, специалност „Шивачество”, код 5421101 за придобиване на първа квалификационна степен. Обучението ще се проведе модулно, като след всеки модул ще бъде направена оценка на знанията. Обучението ще бъде в рамките на 300 учебни часа. Дневната натовареност по теоретична подготовка ще бъде по 6 учебни часа дневно, а на часовете по практическа подготовка ще бъде 8 учебни часа дневно. Общата продължителност на обучението за придобиване на професионална квалификация е три месеца. След приключване на всеки модул ще бъде провеждана междинна проверка на постигнатите резултати. Професионалното обучение ще завърши с държавни изпити по теория и практика на професията, съобразно Държавните образователни изисквания за професията за придобиване на професионално – квалификационна степен. На лицата, успешно положили изпитите за придобиване на професионална квалификация по професията ще бъдат издадени Свидателства за професионална квалификация, съгласно чл.38, ал.2 и ал.3 от ЗПОО
Дейност 3. Публичност и визуализация на проекта Тази дейност ще бъде изпълнена съгласно Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”. Дейността включва: - - Организиране на две пресконференции. Първата ще се организира при стартирането на проекта, за да се оповестят целите на проекта и предвидените дейности за постигането им. Втората ще бъде организирана при приключването на проекта, за да се оповестят постигнатите резултати. - - Поставяне на една постоянна табела на входа на „Манева-Томик” ООД - - Публикуване на три информационни материала в печатните медии. - - Поставяне на информационно табло пред офиса на проекта - - Всички документи, свързани с изпълнението на проекта ще съдържат в себе си емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в Приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз, позоваване на ЕСФ „ Европейски социален фонд” ; послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: ”Инвестира във вашето бъдеще”
Дейност 6 ” Предоставяне на обучение по част от професията на трета квалификационна степен Ще бъдат обучени 6 безработни лица от община Плевен по част от професия „ Моделиер-технолог на облекло” с код 542040, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, код 5420401 за придобиване на част от професиата на трета квалификационна степен. Обучението ще се проведе модулно. След приключване на всеки модул ще бъде провеждана междинна проверка на постигнатите резултати. Обучението ще бъде в рамките на 660 учебни часа. Дневната натовареност по теоретична подготовка ще бъде по 6 учебни часа дневно, а на часовете по практическа подготовка ще бъде 8 учебни часа дневно. Общата продължителност на обучението за придобиване на професионална квалификация е четири месеца. Професионалното обучение ще завърши с изпити по теория и практика на професията, съобразно Държавните образователни изисквания за професията за придобиване на професионална квалификация за част от професията на трета квалификационна степен. На лицата, успешно положили изпитите за придобиване на професионална квалификация за част от професията на трета квалификационна степен ще бъдат издадени Удостоверения за професионално обучение, съгласно чл.38, ал.2 и ал.3 от ЗПОО
Дейност 1.Управление на проекта Тази дейност ще се извършва от управленския екип на проекта по време на целия период на реализация на проекта и ще включва: - Наблюдение и контрол на дейностите по проекта по отношение на време, използвани ресурси и постигнато качество на отделните етапи. - Установяване и предвиждане на отклонения от плана на проекта - Изготвяне на технически и финансови отчети за изпълнението на проекта; - Провеждането на срещи на екипа на проекта за установяване на постигнатия напредък, веднъж месечно; - Управление на обхвата, времето, разходите, рисковете, комуникациите, промените и измерителите на проекта от страна на неговия управленски екип; - Предприемане на корективни мерки, за да се осигури изпълнението на проекта навреме, в рамките на бюджета и с необходимото качество. Управленският екип за администриране на проекта се състои от ръководител, счетоводител и координатор . Те ще сключат граждански договори с фирмата за изпълнението на ангажиментите си по проекта. Членовете на екипа ще носят отговорност за правилното и законосъобразното изпълнение на набелязаните дейности. Екипът на проекта ще отговаря и за запазване поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали, за срок съгласно чл. 3 ал. 3 от Регламент 1998/2006 г. или чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност ще бъдат окомплектовани и архивирани от екипа за съхранение в срок, указан в чл. 3, ал. 3 от Регламент 1998/2006. чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006.
Дейност 5 ”Предоставяне на обучение по професия на втора квалификационна степен Ще бъдат обучени 12 безработни лица от община Плевен по професията „Оператор в производство на облекло” с код 542050, специалност „Производство на облекло от текстил”, код 5420501 за придобиване на втора квалификационна степен. Обучението ще се проведе модулно. След приключване на всеки модул ще бъде провеждана междинна проверка на постигнатите резултати. Обучението ще бъде в рамките на 660 учебни часа. Дневната натовареност по теоретична подготовка ще бъде по 6 учебни часа дневно, а на часовете по практическа подготовка ще бъде 8 учебни часа дневно. Общата продължителност на обучението за придобиване на професионална квалификация е пет месеца. След приключване на всеки модул ще бъде провеждана междинна проверка на постигнатите резултати. Професионалното обучение ще завърши с държавни изпити по теория и практика на професията, съобразно Държавните образователни изисквания за професията за придобиване на професионално – квалификационна степен. На лицата, успешно положили изпитите за придобиване на професионална квалификация по професията ще бъдат издадени Свидателства за професионална квалификация, съгласно чл.38, ал.2 и ал.3 от ЗПОО
Дейност 2. Тръжни процедури За изпълнение на целите на проекта и реализиране на предвидените дейности ще бъдат проведени следните тръжни процедури по ПМС № 69 от 11 март 2013 г: - Избор на изпълнител на Дейност 3. ”Публичност и визуализация на проекта” - Избор на изпълнител на Дейност 4 „Предоставяне на професионално обучение по професия на първа квалификационна степен; - Избор на изпълнител на Дейност 5. „Предоставяне на професионално обучение по професия на втора квалификационна степен”; - Избор на изпълнител на Дейност 6. Предоставяне на професионално обучение по част от професията на трета квалификационна степен; - Избор на изпълнител на Дейност 7. „Предоставяне на обучение по Ключова компетентност 5, съгласно европейската референтна рамка” - Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане, необходими за създаване на нови работни места Дейност 9 Подготовката на тръжните процедури ще бъде извършена от екипа за управление на проекта. При провеждане на тръжните процедури и при възлагане на дейностите на изпълнителите, „Манева-Томик” ООД ще спазва условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г.", както и разпоредбите на Общите насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл.52 от Регламент (ЕО) 1605/2002 и за спазване на принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС ( Приложение И)
Дейност 7 ” Предоставяне на обучение по Ключова компетентност 5, съгласно европейската референтна рамка” Предоставяне на обучение по ключова компетентност 5 ” Ефективни умения за работа в екип”. Това обучение ще се проведе между професионалното обучение, тъй като придобиването на тези компетенции е необходима предпоставка за усвояване на професионалните знания по специалностите „Шивачество”, „Производство на облекло от текстил”, „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”. Обучението е с продължителност 30 учебни часа, с дневна натовареност 6 учебни часа дневно, в една група. Обучението ще завърши с изпит за удостоверяване на придобитата компетентност. Успешно завършилите обучението ще получат сертификат, удостоверяващ придобитите знания и умения.
Дейност 8 „Предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност, както и вноските, дължими от работодателя за период от дванадесет месеца за наемане безработни младежи” Ще бъдат предоставени средства в размер на минималния осигурителен доход - 335 лв. месечно и вноските, дължими от „Манева – Томик” ООД за период от 12 месеца на 24 лица успешно завършили обучения за придобиване на професии те „Шивач” и „Оператор в производство на облекло от текстил” и 500 лв. на 6 лица успешно завършили обучения за придобиване на част от професия „Моделиер, технолог на облекло”. Ще бъдат сключени 30 трудови договора за работа на пълен работен ден на 30 лица от целевата група. Ще бъде подпомогнат работодателя при осигуряване на възнагражденията на наетите лица, както и осигурителните вноски, дължими от работодателя. Такова стимулиране е необходимо, тъй като лицата нямат трудови навици и производителността им в периода на адаптиране към реални работни условия ще бъде много ниска. Предполага се, че ще има и по- голямо количество бракувана продукция, което би довело до загуби на фирмата и обезкуражаване на работодателя при наемането на такива младежи, ако не бъде стимулиран чрез подпомагане при изплащане на възнагражденията им.
Дейност 9. ”Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаване на нови работни места” Ще бъдат закупени следните машини и оборудване, на които ще работят младежите от целевата група: 1.Шевна машина за действителен ръчен бод - GL-791.”NEGTAI “–2бр. 2.Понт машина 28 бода от 8 до 18 мм – PK 522-28M - “SIRUBA” – 1 бр. 3.Понт машина 36 бода от 8 до 18 мм - PK 522-36M -“SIRUBA” –2бр. 4.Микро зиг-заг ширина 5 мм – LZ 457A- 21- “SIRUBA” –2бр. 5. Зиг- заг машина ширина 8 мм – LZ 457A-40 - “SIRUBA” –2бр. 6.Ръкавна машина – NEW- Tee H 100/5- 1бр. 7.Скрит пикир – CM – 101 “ZUSUN” –2бр. 8.Гладачна маса – “MILKAN” – UP 101–2бр. 9.Права машина среден клас – DL 918 – M1-13 -“SIRUBA”- 10 бр. Фирмата разполага с налични машини за част от разкритите нови работни места. Закупуват се по – високо технологични и производителни ссъ специфични технически характеристики оборудване, на което ще работят новообучените младежи. Част от оборудването е предназначено за осигуряване на повече от едно работно място-гладачна маса. Предназначението на закупеното оборудване, в съответствие с изискванията на схемата ще се запази от кандидата за срок от минимум 5 години след приключване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 327 859 BGN
Общ бюджет: 267 651 BGN
БФП: 267 651 BGN
Общо изплатени средства: 267 649 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 267 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 572 BGN
2015 202 077 BGN
267 649 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 227 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 736 BGN
2015 171 766 BGN
227 502 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 836 BGN
2015 30 312 BGN
40 147 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз