Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0510-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-11002
Наименование: "Със знания можем и работим"
Бенефициент: "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ЛЕВСКИ" ЕООД"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Левски
Описание
Описание на проекта: Стимулиране на работодател за наемане на безработни младежи, чрез подкрепа за инвестиционни разходи, разходите за труд, свързани с новите работни места и разходите за предоставено обучение, в зависимост от нуждите му.
Дейности: Дейност 3. Публичност и визуализация на проекта Тази дейност ще бъде изпълнена съгласно Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Дейността включва: - - Организиране на две пресконференции. Първата ще се организира при стартирането на проекта, за да се оповестят целите на проекта и предвидените дейности за постигането им. Втората ще бъде организирана при приключването на проекта, за да се оповестят постигнатите резултати. - - Поставяне на една постоянна табела на входа на „МБАЛ- Левски” ЕООД - - Публикуване на три информационни материала в печатните медии. - - Поставяне на информационни табели пред офиса на проекта - - Всички документи, свързани с изпълнението на проекта ще съдържат в себе си емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в Приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз, позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд” ; послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: ”Инвестира във вашето бъдеще”.
Дейност 4. Предоставяне на професионално обучение по втора квалификационна степен Ще бъдат обучени 15 безработни лица от община Левски по професия „Болногледач” с код 723020, специалност „Здравни грижи”, код 7230201 за придобиване на втора квалификационна степен. Обучението ще се проведе модулно, като след всеки модул ще се проверяват нивото на усвоените знания. Обучението ще бъде в рамките на 660 учебни часа. Дневната натовареност на теоретичната подготовка е 6 уч. часа дневно, а на практическа подготовка ще бъде по 8 часа дневно. Общата продължителност на обучението за придобиване на професионална квалификация е 5 месеца. Професионалното обучение ще завърши с изпити по теория и практика на професията, съобразно Държавните образователни изисквания на професията за придобиване на професионално – квалификационна степен. На лицата, успешно положилите изпитите за придобиване на професионална квалификация ще бъдат издадени свидетелства за придобита професионална квалификация, съгласно чл. 38, ал.2 и ал.3 от ЗПОО
Дейност 2. Тръжни процедури За изпълнение на целите на проекта и реализиране на предвидените дейности ще бъдат проведени следните тръжни процедури по ЗОП: - Избор на изпълнител на Дейност 3. ”Публичност и визуализация на проекта” - Избор на изпълнител на Дейност 4. „Предоставяне на професионално обучение по втора квалификационна степен” - Избор на изпълнител на Дейност 5. „Предоставяне на обучение по Ключова компетентност 5 „Работа под стрес” , съгласно европейската референтна рамка” - Избор на изпълнител на Дейност 7. „Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаване на нови работни места” Подготовката на тръжните процедури ще бъде извършена от екипа за управление на проекта. При провеждане на тръжните процедури и при възлагане на дейностите на изпълнителите, „МБАЛ - Левски” ЕООД ще спазва условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г.", както и разпоредбите на Общите насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл.52 от Регламент (ЕО) 1605/2002 и за спазване на принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС (Приложение И)
Дейност 5 „Предоставяне на обучение по Ключова компетентност 5, съгласно европейската референтна рамка” Предоставяне на обучение по ключова компетентност 5 „Работа под стрес”. Това обучение ще се проведе след професионалното обучение. Обучението е с продължителност 30 часа, с дневна натовареност 6 часа дневно, в една група. Обучението ще завърши с изпит за удостоверяване на придобитите компетентности. Успешно завършилите обучението ще получат сертификат, удостоверяващ придобитите знания и умения.
Дейност 6 „Предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност, както и вноските, дължими от работодателя за период от дванадесет месеца за наемане на безработни младежи” Ще бъдат предоставени средства в размер на минималния осигурителен доход -355 лв. месечно и вноските, дължими от болницата за период от 12 месеца на лицата от целевата група, включени в проекта. Ще бъдат сключени 12 трудови договора за работа на пълен работен ден на 12 лица от целевата група. Ще бъде подпомогнат работодателя при осигуряване на възнагражденията на наетите лица, както и осигурителните вноски, дължими от работодателя. Такова стимулиране е необходимо, тъй като лицата нямат трудови навици и трудовото им поведение в периода на адаптиране към реални работни условия ще бъде по-слабо. Предполага се, че ще има занижено ниво на обслужване на клиентите на МБАЛ - Левски в началото на работата им, което би довело до обезкуражаване на работодателя при наемането на такива младежи, ако не бъде стимулиран чрез подпомагане при изплащане на възнагражденията им.
Дейност 1.Управление на проекта Тази дейност ще се извършва от управленския екип на проекта по време на целия период на реализация на проекта и ще включва: - Наблюдение и контрол на дейностите по проекта по отношение на време, използвани ресурси и постигнато качество на отделните етапи. Установяване и предвиждане на отклонения от плана на проекта; - Изготвяне на технически и финансови отчети за изпълнението на проекта; - Провеждането на срещи на екипа на проекта за установяване на постигнатия напредък, веднъж месечно; - Управление на обхвата, времето, разходите, рисковете, комуникациите, промените и измерителите на проекта от страна на неговия управленски екип; -Предприемане на корективни мерки, за да се осигури изпълнението на проекта навреме, в рамките на бюджета и с необходимото качество. Управленският екип за администриране на проекта се състои от ръководител, счетоводител и координатор. Те ще сключат граждански договори с «МБАЛ – Левски» ЕООД за изпълнението на ангажиментите си по проекта. Членовете на екипа ще носят отговорност за правилното и законосъобразното изпълнение на набелязаните дейности. Екипът на проекта ще отговаря и за запазване поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали, за срок съгласно чл. 3 ал. 3 от Регламент 1998/2006 г. или чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност ще бъдат окомплектовани и архивирани от екипа за съхранение в срок, указан в чл. 3, ал. 3 от Регламент 1998/2006. чл. 90, (1), буква „а” от Регламент на Съвета № 1083/ 2006.
Дейност 7. ”Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаване на нови работни места” Ще бъдат закупени следното оборудване, с които ще работят младежите от целевата група: 1 бр. перяща прахосмукачка, 7 бр. обикновенни прахосмукачки, 1 професионална перална машина и 1 професонална центруфуга (сушилня)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 132 371 BGN
Общ бюджет: 127 230 BGN
БФП: 127 230 BGN
Общо изплатени средства: 127 218 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 127 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 474 BGN
2014 54 709 BGN
2015 46 035 BGN
127 218 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 108 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 503 BGN
2014 46 502 BGN
2015 39 130 BGN
108 135 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 971 BGN
2014 8 206 BGN
2015 6 905 BGN
19 083 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз