Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0505-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-11005
Наименование: "Създаване на работни места и интегриране на безработни младежи до 29-годишна възраст, предоставяйки им квалификационно обучение, езиково обучение и заетост"
Бенефициент: "ДАРИ ТРАВЪЛ КОМЕРС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 25.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Създаване на нови работни места за 9 млади безработни лица до 29-годишна възраст, на които ще им бъде предоставена възможност за професионално обучение, обучение по ключови компетентности и осигуряване на трудова заетост. Изпълнението на целта и заложените индикатори в проектното предложение ще доведат до успешно интегриране в обществото на лица в рискова група на пазара на труда, чрез обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за придобиване ключови компетентности и осигуряване на заетост, което от своя страна ще доведе до повишаване на качеството на живот на хората в България.
Дейности: Дейност №1 Организация и управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който ще организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните дейности. Той ще включва длъжностите: Ръководител и Счетоводител. Регулярно ще се провеждат работни срещи за обсъждане етапа на изпълнение на дейностите, разпределяне на задачите за предстоящия период. Ръководителят на проекта е управителя на фирмата, който ще полага личен труд, като самоосигуряващо се лице /ЗДДФЛ/. Със счетоводителя на проекта ще се сключи граждански договор. Всеки член на екипа, ще представя месечен график за отработено време. Ще се изготвят технически и финансови отчети, регистриращи и отразяващи напредъка по изпълнение на дейностите по проекта. Тези документи ще се представят на УО на Оперативната програма. Екипът по управление на проекта ще бъде в непрекъснат контакт с целивите групи по проекта, стриктно ще се спазват изискванията на Ръководството на бенефициента за изпълнение на проекти по ОПРЧР.
Дейност №2 Подбор на безработни лица до 29-годишна възраст за включване в проектната инициатива Подбора на представители на целевата група за включване в проекта започва с подаване на Заявка от страна на Бенефициента до Дирекции „Бюро по труда” в съответните населени места, където ще се осъществи заетостта на младежите. Заетостта ще се осъществи в гр. Червен бряг, гр. Враца, гр. Плевен, гр. Благоевград и гр. София. ДБТ ще информират лицата от целевата група за стартиралият проект, след което желаещите да се включат в проекта могат да подават Заявление за участие. Минимално изискване е кандидатите да отговарят на минималните образователни изисквания, за да бъдат включени в обучението по част от професията „Сътрудник в бизнес услуги”, а то е да имат завършен осми клас на обучение. ДБТ, по съответните населени места ще оказват помощ и съдействие при подбора на кандидатите. Ще се проведе индивидуално интервю с безработните младежи за включване в проектните дейности по договора. Ако няма достатъчен брой регистрирани и отговарящи на всички критерии е възможно да бъдат включени кандидати от ДБТ в съседни общини.
Дейност № 3 Избор на външни изпълнители и доставка на материали, оборудване и предоставяне на услугите по обучението на част от професията и ключови компетентности За осъществяване на дейностите свързани с обучение на безработните лица по част от професията „Сътрудник в Бизнес услуги” и Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” ще бъдат избрани външни изпълнители - обучаващи организации/по петте населени места, на осигурената по проекта заетост/, притежаващи нужния разрешителен режим за обучение по тази професия и ключови компетентности. Обучителните организации, ще предоставят необходимите материали и консумативи за нуждите на обучението. Ще се направи избор на доставчик за канцеларски материали, за нуждите на отчитането на проекта, доставчик за предоставяне на средства за визуализация и публичност и доставчици на обзавеждане и оборудване за обезпечаване на новите девет работни места, на които ще работят новонаетите преминали успешно обучение безработни младежи. При избора на външни изпълнители за доставка и услуги ще се спазват разпоредбите на ПМС №69/11.03.2013 г. и ще се съблюдават принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.
Дейност 4 Обучение на безработните лица до 29- годишна възраст по част от професията и ключови компетентности Избраните девет млади безработни лица, след проведен подбор и тяхно изявено желание да бъдат включени в проектната инициатива ще бъдат записани в обучаващи организации, по съответните населени места, за да бъдат обучени и квалифицирани по част от професията „Сътрудник в Бизнес услуги” и Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”. Хорариума по част от професията „Сътрудник в Бизнес услуги” е 300 часа - II ПКС, обучението ще бъде организирано в рамките на 2 месеца. Успоредно ще тече обучението по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – хорариум от 100 часа. Всяко обучаемо лице включено в проектната инициатива ще получава през тези месеци стипендия от 8 лева на ден, за всеки присъствен ден от минимум 6 часа.
Дейност №5 Оборудване и обзавеждане на новите работни места За осигуряване на материалната база на деветте нови работни места, ще бъде доставено оборудване и обзавеждане, описано в приложение Б 4 от бюджета на проекта. Ще бъдат създадени девет нови работни места в офисите на „ДАРИ ТРАВЪЛ КОМЕРС” ЕООД, съответно в гр. Червен бряг, гр. Враца, гр. Плевен, гр. Благоевград и гр. София. Някои от местата ще се създадът в съществуващите офиси на фирмата /има на лице празни стаи/, а за по-голямата част от създадените нови работни места ще се разкрият съответно нови офиси, като целта е всички създадени и новоразкрити офиси да запазят заетостта и да продължат да функционират и след приключването на проекта. Длъжностите които ще заемат новопостъпилите младежи са съответно „Служител, информация за пътуванията”, „Служител, резервации” и „технически организатор”. Дейността на трите професии е свързана с използването на офис техника и оборудване, като компютри, многофункционално копирно устройство, бюра, шкафовете, факс, телефон и т.н за осъществяване на туроператорските и туристическите услуги.
Дейност 6 Назначаване на работа на успешно преминалите обучение, по част от професията и ключови компетентности, безработни лица до 29- годишна възраст и осигуряване на тяхната заетост. След успешно преминаване на обученията по част от професията „Сътрудник в Бизнес услуги”, както и по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, безработните лица ще бъдат назначени на работа в „ДАРИ ТРАВЪЛ КОМЕРС” ЕООД. С лицата ще бъде сключен трудов договор на пълна осемчасова заетост за срок от дванадесет месеца по проекта. За всяка професия ще се изготви длъжностна характеристика в която ще се опишат задълженията и отговорностите на работещите. Останалите служители на фирмата ще извършват пълна подкрепа и ще доразвият знанията и уменията на новопостъпилите млади хора, чрез професионалните си умения и оказване на помощ в тяхната работа. Управителят на фирмата ще извърши допълнително Вътрешнофирмено обучение за сплотяване на колектива и разясняване на специфични елементи от фирмената политика на „ДАРИ ТРАВЪЛ КОМЕРС” ЕООД и различни приоми по отношение обслужването на клиентите на фирмата.
Дейност 7 Осигуряване на публичност и визуализация Информираността за развитието на проекта и представянето на извършваните дейности са необходимо условие за запознаване на общността с постиганите резултати и връзката им с поставените цели. В изпълнение на тази цел е планирано да бъдат монтирани 5 бр. информационни табели на офисите на „ДАРИ ТРАВЪЛ КОМЕРС” ЕООД; да бъдат организирани и проведени 2 бр. пресконференции в началото и края на проекта, за представяне на дейностите, тяхното изпълнение и постигнатите резултати. За създадените документи по проекта ще се използват бланки с нужната визуализация. Ще бъдат отпечатани 1000 бр. дипляни, които ще бъдат разпространени в 5 офиса на фирмата и раздадени на клиенти с цел популяризиране на дейностите по проекта и финансовата помощ на ЕС. На закупеното оборудване и обзавеждане ще се залепят информационни стикери.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 600 BGN
Общ бюджет: 112 428 BGN
БФП: 112 428 BGN
Общо изплатени средства: 112 427 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 320 BGN
2014 61 655 BGN
2015 27 452 BGN
112 427 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 822 BGN
2014 52 407 BGN
2015 23 334 BGN
95 563 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 498 BGN
2014 9 248 BGN
2015 4 118 BGN
16 864 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз