Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0097-C0001
Номер на проект: 13-13-98
Наименование: Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 25.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване процеса на разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от двама члена – ръководител и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
2. Изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнители на проектни дейности В процеса на изпълнение на дейността се предвижда да бъде избрана фирма, която ще има за задача да изготви тръжните документи по предвидените процедури по проектното предложение. Като избора на фирмата ще бъде извършен чрез директно договаряне съгласно изискванията на ЗОП. Задълженията на фирмата са да подготви документации за обществени поръчки, както следва: 1. Изготвяне на документация за избор на изпълнител за изпълнение на процедура съгласно изискванията на ЗОП за „Изработка на социално икономически анализ” 2. Изготвяне на документация за избор на изпълнител за изпълнение на процедура съгласно изискванията на ЗОП за „Организиране и провеждане на обучения”, по обособени позиции: обособена позиция 1 Обучение свързан с въведена методология за мониторинг, анализ и оценка на публичните проекти и обособена позиция 2 Обучение за осъществяване на мониторинг на общинските политики за избраните представители на другите сектори. 3. Изготвяне на документация за избор на изпълнител за „Изготвяне на Правила за публично частно партньорство” 4. Изготвяне на документация за избор на изпълнител за изпълнение на процедура съгласно изискванията на ЗОП за „Изработване на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти”. 5. Изготвяне на документация за избор на изпълнител за изпълнение на процедура съгласно изискванията на ЗОП за „Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година”. 6. Изготвяне на документация за избор на изпълнител за „Изпълнение на дейности за информация и публичност по проекта” съгласно изискванията на ЗОП. 7. Изготвяне на документация за избор на изпълнител за „Осъществяване на кетъринг” по обособени позиции: обособена позиция 1. Кетъринг - организиране на форуми и обособена позиция 2. Кетъринг - обществени обсъждания и обществено консултиране.
3. Изготвяне на социално икономически анализ за територията на община Лясковец В процеса на изпълнение на дейността се предвижда следното: 1. Изработване на социално икономически анализ за територията на община Лясковец, с цел фокусиране върху социално икономическите условия, потенциала за развитие, проблемните области и ресурсните възможности на територията на община Лясковец. За изработката на социално икономическия анализ ще бъде направено проучване на територията на общината с участието на представители на общинска администрация Лясковец и граждани на общината. Социално икономическия анализ се предвижда да обхваща актуализиране на информацията, състояние на стопанския сектор, човешките ресурси и инфраструктурното развитие. В процеса на изработка на документа ще бъде използвана информация от националния статистически институт и от други институции. Основен елемент в процеса на изпълнение на дейността е извършването на проучване сред представители на местната власт, бизнеса, нестопанските организации и др. структури действащи на територията на общината. Анализ предвижда да обхване съществуващия ОПР, както и нормативните документи на общината, свързани с тематиката на анализа.
4. Провеждане на обучения и обществени обсъждания на политики, провеждани от общинската администрация Лясковец Основна част при изпълнение на проектното предложение е провеждането на следните обучения: 1. Обучение свързан с въведена методология за мониторинг, анализ и оценка на публичните проекти за 10 служителя на общинска администрация, 3 общински съветника и 5 представители на граждански структури. Обучението е с продължителност от 2 ден, 16 часа. 2. Обучение за осъществяване на мониторинг на общинските политики за избраните представители на другите сектори за 2 представители на общинска администрация, 2 общински съветника и 4 представители на граждански сектори. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа. В процеса на реализиране на проекта се предвижда да се проведат две обществени обсъждания: 1. Обществено обсъждане на проект на социално икономически анализ на територията на община Лясковец. Общественото обсъждане ще се проведе в 1 път в град Лясковец. 2. Обществено обсъждане на проект на Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година. Общественото обсъждане ще се проведе в 1 път в град Лясковец. Дейността също така предвижда да бъде проведено следното събитие: 1. Организирано и проведено обществено консултиране на политики, провеждани от общинска администрация Лясковец с участието на 20 представителя от общинска администрация, НПО, бизнес, граждански и младежки организации и др.
5. Изработка на Правила за публично частно партньорство За изпълнението на дейността се предвижда да бъде изработени Правила за публично частното партньорство на територията на община Лясковец. С изготвянето на правилата ще се регламентира реда за осъществяване на различни форми на Публично-частни партньорства. Целта на Правилата е да осигури и регламентира участието на частния партньор в дейностите по финансиране, проектиране, изграждане и експлоатация на общински инфраструктурни проекти, места с обществено значение и предоставянето на комплексни социални услуги.
6. Изработване на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти Изпълнението на дейността включва изработката на Методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти. Мониторингът и анализът представляват процеси от взаимосвързани дейности, които предоставят възможност за събиране и включване на информация и ангажиране участието на заинтересованите страни в осъществяването и оценката на политики и проекти на община Лясковец. Основна задача на мониторинга на публичните политики и проекти на община Лясковец е да се следят и измерват постигнатите цели, резултати и ефективността им от тяхната реализация. С изработването на методологията ще се допринесе за ефективността и ефикасността на проектите/политиките и изграждането на стратегическа визия на община Лясковец, които да отговарят на обществените нужди.
7. Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година За изпълнението на дейността се предвижда да бъде събрана необходимата информация за изготвянето на оценка на изпълнението на изготвения Общински план за развитие на община Лясковец за периода 2014 – 2020 година и документите регламентиращи реализацията на секторни общински политики. Проведения анализ от своя страна ще предостави възможност за оценка изпълнението на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година. За изработка на анализа и оценката по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година ще бъдат съобразени с Методическите указания на МРРБ за разработването на общински планове за развитие. Предвижда се да бъде организиран и проведен обществен форум за представяне на информация относно изготвен анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година.
8. Идентифициране на проектни идеи и бъдещи проектни партньорства За изпълнение на дейността се предвижда да бъде сформирана фокус група, с която група се предвижда да бъдат проведени срещи относно идентифицирането на бъдещи проектни идеи за разработване от страна на община Лясковец за новия програмен период 2014 – 2020 година. Сформираната фокус група ще проведе три срещи на които представител от общинска администрация Лясковец ще направи кратко представяне относно бъдещите възможности за периода 2014 – 2020 година и след това ще бъдат обсъдени бъдещи предложения за кандидатстване с проекти към ЕС и други външни донори. В процеса на работата на фокус групата ще бъдат обсъдени евентуални възможности за включването на партньор общински администрации, НПО и други организации в проекти на община Лясковец. След провеждането на последната среща ще бъде изготвен план за работа по идентифицираните възможности с конкретни изпълнител. Също така се предвижда да бъдат проведени 6 броя мини граждански форуми в град Лясковец и в петте съставни села на територията на общината: с.Козаревец, с.Добри Дял, с.Джулюница, с.Драгижево и с.Мерданя с участието на кметовете на населените места, гражданите, представители на бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, младежки организации и други. Гражданските форуми ще имат за цел да подпомогнат общинска администрация Лясковец в процеса на планиране и генериране на идеи за проекти. С провеждането на гражданските форуми се очаква да бъде утвърдено партньорството с частния бизнес и неправителствения сектор, засилване на гражданското участие, на прозрачността и публичността в дейността на администрацията.
9. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати и пресконференция в края на проекта за представяне на постигнатото по проекта. В процеса на реализация на проекта се предвижда да бъдат разпространени две прессъобщения в местни и регионални медии, като едно в началото и едно в края на проекта. Изработване на брошура със съдържаща информация за проекта и предвидените дейности по проекта. Брошурите ще бъдат насочени към гражданите, с цел информиране за проектното предложение. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за предоставяне на материали на участници във фокус групи и при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с наименованието на Оперативната програма и логото на програмата - ще бъдат разпространяване на пресконференциите и фокус групите. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в фокус групи и участниците в пресконференциите. Предвижда се да бъде изработена информационна табела, която ще бъде поставена на сградата на община Лясковец.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 888 BGN
Общ бюджет: 47 876 BGN
БФП: 47 876 BGN
Общо изплатени средства: 47 876 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 778 BGN
2014 33 099 BGN
2015 0 BGN
47 876 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 561 BGN
2014 28 134 BGN
2015 0 BGN
40 695 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 217 BGN
2014 4 965 BGN
2015 0 BGN
7 181 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 Брой разработени анализи
Индикатор 5 Брой проведени допитвания, обществени обсъждания, граждански панели, фокус групи и др.
Индикатор 6 Брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Приемно предавателни протоколи и доклади за извършена работа
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Социално икономически анализ за територията на община Лясковец
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Приемно предавателни протоколи
Индикатор 12 (Д) По Дейност 5 - Правила за публично частно партньорство
Индикатор 13 (Д) По Дейност 6 - Методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти
Индикатор 14 (Д) По Дейност 7 - Анализ и оценка по изпълнението на Общински план за развитие на община Лясковец
Индикатор 15 (Д) По Дейност 8 - Присъствени списъци
Индикатор 16 (Д) По Дейност 9 - Организирани пресконференции
Индикатор 17 (Д) По Дейност 9 - Изработени брошури
Индикатор 18 (Д) По Дейност 9 - Изработка и разпространение на прессъобщения
Индикатор 19 (Д) По Дейност 9 - Изработка на семинарни папки
Индикатор 20 (Д) По Дейност 9 - Изработка на химикали
Индикатор 21 (Д) По Дейност 9 - Изработка на блок листи за писане от минимум 20 листа
Индикатор 22 (Д) По Дейност 9 - Изработка на информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз