Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0116-C0001
Номер на проект: 08-12-22/25.04.2008
Наименование: Прозрачната и почтена администрация в област Русе - ефективен партньор на гражданското общество за устойчивото му европейско развитие
Бенефициент: ЕКО ЖИВОТНОВЪДСТВО”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 01.09.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на прозрачността и почтеността в работата на местната администрация чрез ефективно партниране с гражданското общество и неговите структури
Дейности: 1. Създаване на групи за управление и мониторинг на проекта Създаване на група от независими лица - представители на администрациите и на СГО за наблюдение на проекта
2. Въвеждащ семинар Запознаване с целите и дейностите
3. Анализи Анализ на състоянието, тенденциите и перспективите на: 1. Публичния сектор като фактор в Русенска област 2.Развитието на СГО 3. Прилагане възможностите на обществените посредници и готовността на общинските администрации за институционализирането им 4. Възможностите за ограничаване на корупционните практики в администрациите в област Русе
4. Дни на отворените врати Провеждане на ден на отворените врати всеки последен петък от месеца
5. Конференция Заключителна конференция
6. Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 239 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 150 277 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 38 248 BGN
2009 112 029 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 277 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 32 511 BGN
2009 95 225 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 736 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 737 BGN
2009 16 804 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 542 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Създаден екип и мониторингова група за контрол върху работата му
Индикатор 2 По Д2 - Проведен въвеждащ семинар - брой участници, брой изнесени лекции, % жени
Индикатор 3 По Д3 - изготвени и публикувани 4 бр. анализи, 4 бр. презентационни семинаа, 4 пресконференции за резултатите от анализите
Индикатор 4 по Д4 - бр. проведени отворени врати, бр. посетители
Индикатор 5 по Д5 - проведена конференция, изграден областен обществен съвет, приет правилник за работа
Индикатор 6 По Д6 - публикацции в метиите, проведени пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз