Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0496-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-02003
Наименование: "Младежки перспективи чрез трудова заетост"
Бенефициент: "Мазалат" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: - Осигуряване на нови работни места в Мазалат ЕООД чрез провеждане на професионално обучение и последваща заетост за 14 безработни младежи до 29 години, регистрирани в ДБТ
Дейности: Дейност 1: Администриране на проекта Дейността е задължителна за коректното и точно изпълнение на проекта, съгласно заложения времеви график и бюджет. Тя включва: • цялостно управление на дейностите • наблюдение и вътрешна оценка на изпълнението на проекта • финансова и техническа отчетност • координация, комуникация със заинтересовани страни, целева група и изпълнители
Дейност 2: Подбор на безработни младежи до 29г., регистрирани в ДБТ Дейността ще се извърши съгласно правилата за провеждане на процедурата за подбор на представители от целевата група по приоритетна ос 1 на ОПРЧР и конкретно за процедурата „Ново работно място”. Ще бъде подадена заявка в ДБТ за осигуряване на оптимален брой младежи. Кандидатът ще се запознае с т.нар. „дълъг списък” от безработни представители на целевата група, изготвен от Бюрото по труда. Екипът на проекта ще изготви “Кратък списък” на лица от целевата група, с които ще се проведе индивидуално интервю за включване в проектните дейности по конкретния договор за безвъзмездна финансова помощ. След провеждането на индивидуални интервюта с потенциалните кандидати и окончателния им подбор, Кандидатът по проекта ще подпише индивидуални споразумения с избраните представители на целевата група за включване в конкретния проект.
Дейност 3: Предоставяне на обучение за 14 младежи от целевата група 14 представители на целевата група ще преминат обучение – 10 за професия Строител и 4 за професия Офис-секретар, а всички 14 младежи ще бъдат обучени по ключова компетентност 4. Професионалното обучение ще се проведе по програма за придобиване на втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа. Всички 14 души от целевата група ще преминат и обучение по ключова компетентност 4 – дигитални компетенции. Съгласно бюджета на проекта обучителна организация и по двете обучения ще бъде избрана според изискванията на ПМС 55 и в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност. На успешно завършилите ще се издаде удостоверение.
Дейност 4: Създаване и оборудване на работните места Дейността включва закупуване на оборудване, необходимо за работата на новоназначените младежи. За успешната и пълноценна работа на офис-секретарите ще бъде закупено офис оборудване – бюра, столове, компютри, мултифункционално устройство – според опис Б4 от бюджета. За работата на строителите ще бъде закупено техническо оборудване, необходимо за сферата на работа - опис Б4 от бюджета. На тяхно разположение ще бъдат и останалите машини във фирмата, които ще създадат необходимата заетост на наетите младежи. Съгласно направените бюджетни разчети, процедура по ПМС 55 ще се провежда за доставката на оборудване.
Дейност 5:Подготовка и изпълнение: Осигуряване на заетост на успешно приключили обучението лица Младежите, успешно преминали обученията за професия Строител и за професия Офис-секретар и по ключова компетентност 4, ще бъдат назначени във фирма Мазалат ЕООД за срок от 12 месеца.
Дейност 6: Информация и публичност по проекта Тази дейност включва реализацията на: - пресконференция – 2 броя. В началото на стратиране на дейностите ще се проведе пресконференция, на която ще се представи информация за проекта, цели, целева група, а в края на проекта ще се проведе втора пресконференция за представяне на резултатите, на представящата трудона заетост. - изготвяне на информационни брошури – ще представят синтезирана информация за проекта, целите, дейностите и резултатите; - изработване на информационни табели – табелите ще се използват за визуализация и ще популяризира проекта, оперативната програма, ЕСФ и ЕС. Ще съдържат информация за общия бюджет и периода на изпълнение. Ще бъдат монтирана на административния офис на фирмата, за да бъде видна от най-голям брой граждани и клиенти на фирмата - публикации в медиите – за информираност и прозрачност - стикери за оборудването - рекламни комплекти – те ще включват типични за строителството рекламни материали като рулетка и комплекти с отвертки. Комплектите ще се раздадат на новопостъпилите във фирмата младежи, както и на партньори и заинтересовани страни, които ще бъдат поканени на пресконференцията - рекламни пликове с визуализация Дейностите за информация и публичност са задължителни според Насоките с оглед осигуряване на широка информираност за проекта и финансиращите органи. Дейностите за информация и публичност ще се извършват при спазване на техническите характеристики на мерките за информация и публичност. Дейностите по информация и публичност ще допринесат за преодоляване на липсата на ангажираност от страна всички заинтересовани страни и обществото и за своевременно информиране и активизиране на гражданското участие и диалог.
Дейност 7: Одит на проекта Дейността се осъществява от външен изпълнител. Основни стъпки по реализиране на дейността са: 1. Предоставяне на необходимите разходно-оправдателни документи за извършването на всяка дейност по проекта на одитора 2. Предоставяне на други документи, необходими за извършването на одитните дейности. 3. Приемане на доклада от одита. За да бъде извършен качествен одит, кандидатът ще поддържа съответния архив на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 214 422 BGN
Общ бюджет: 195 945 BGN
БФП: 195 945 BGN
Общо изплатени средства: 195 944 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 884 BGN
2014 48 662 BGN
2015 104 397 BGN
195 944 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 452 BGN
2014 41 363 BGN
2015 88 737 BGN
166 552 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 392 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 433 BGN
2014 7 299 BGN
2015 15 660 BGN
29 392 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз