Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0498-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-02004
Наименование: "Ново бъдеще за 20 младежи чрез предоставяне на обучение и осигуряване на заетост"
Бенефициент: "Европа трико" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: - Създаване на нови работни места и устойчива заетост за 20 безработни младежи до 29 години, регистрирани в ДБТ
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта За осъществяване на координация при изпълнението на проекта ще бъдат провеждани регулярни срещи, ще се следи работата на изпълнителите и спазването на договореностите с тях, ще се прави оценка на резултатите и ще се изготвят необходимите технически и финансови отчети. Дейността е основополагаща за цялостното изпълнение на проекта и постигане на набелязаните цели. От степента на вътрешна организация и контрол на екипа по проекта зависи навременното и качествено изпълнение на всяка проектна дейност. Изпълнението на проектните дейности ще допринесе за постигане на целите на програмата. Дейност 1 включва цялостно управление на дейностите по проекта, наблюдение на индикаторите и вътрешна оценка на изпълнението на проекта, финансова и техническа отчетност, координация между членовете на екипа.
Дейност 2: Подбор на безработни младежи до 29г., регистрирани в ДБТ Дейността ще се извърши съгласно правилата за провеждане на процедурата за подбор на представители от целевата група по приоритетна ос 1 на ОПРЧР и конкретно за процедурата „Ново работно място”. Ще бъде подадена заявка в ДБТ за осигуряване на оптимален брой младежи. Кандидатът ще се запознае с т.нар. „дълъг списък” от безработни представители на целевата група, изготвен от Бюрото по труда. Екипът на проекта ще изготви “Кратък списък” на лица от целевата група, с които ще се проведе индивидуално интервю за включване в проектните дейности по конкретния договор за безвъзмездна финансова помощ. След провеждането на индивидуални интервюта с потенциалните кандидати и окончателния им подбор, Кандидатът по проекта ще подпише индивидуални споразумения с избраните представители на целевата група за включване в конкретния проект, с ясно регламентирани права и задължения.
Дейност 3: Предоставяне на обучение за младежи от целевата група Съгласно бюджета на проекта обучителна организация и по двете обучения ще бъде избрана според изискванията на ПМС 55 и в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност. 20 представители на целевата група ще преминат обучение за шивачество и дигитални компетенции. Професионалното обучение ще се проведе по програма за придобиване на 1 степен от професия и при мин 330 часа . Всички 20 души от целевата група ще преминат и обучение по ключова компетентност 4 – дигитални компетенции. Предвид вероятността за подбор на младежи от съседни на Севлиево общини, в бюджета се предвижда възлагане според изискванията на ПМС 69 на организиран транспорт за представителите на целевата група за периода на обучение по професионална квалификация и ключови компетентности. На успешно завършилите ще се издаде удостоверение.
Дейност 4: Създаване и оборудване на работните места Съгласно направените бюджетни разчети, процедура по ПМС 69 ще се провежда за доставката на оборудване. Дейността включва закупуване на кетел машини и прави машини за плетен трикотаж. Кетел машината е основна машина при конфекционирането на горен плетен трикотаж. Чрез нея се прикачат вратни биета, дълги биета на жилетки и ръкави при укроени трикотажни изделия. С тази машина се съединяват четирите основни детайла /предница, гръб и два ръкава/ плюс наешващите детайли-биета и ластик. С правите машини се затварят ластиците и се правят украсителни тигели на изделията от плетен трикотаж. Това оборудване ще бъде необходимо за новоназначените работници. На тяхно разположение ще бъдат и останалите машини във фирмата, които ще създадат необходимата заетост на наетите младежи.
Дейност 5: Осигуряване на заетост на успешно приключили обучението лица Фирма Европа Трико АД ще осигури заетост на младежите, успешно преминали обученията за срок от 12 месеца. Те ще бъдат назначени като шивачи.
Дейност 6: Информация и публичност по проекта Тази дейност включва реализацията на: - Изработване и отпечатване на информационни брошури с информация за проекта, целите, дейностите и резултатите; - изработване на информационни табели за визуализация и популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС. - актуализиране на Интернет страницата на фирмата с информация за проекта, визуализация, резултати - Публикации за напредълка на проекта - пресконференции – Начална - след извършване подбора на младежите от целевата група, Финална пресконференция за отчитане на резултатите - изработване на информационни стикери за оборудването – за визуализация - изработване на рекламни химикали с визуализация - изработване на рекламни пликове с визуализация Дейностите за информация и публичност са задължителни според Насоките с оглед осигуряване на широка информираност за проекта и финансиращите органи. Дейностите за информация и публичност ще се извършват при спазване на техническите характеристики на мерките за информация и публичност.
Дейност 7: Одит на проекта Пряко отговорен за извършването на одит на проекта е външен изпълнител. Счетоводителят на проекта, под контрола на ръководителя ще осъществява оперативната връзка с одитора. Основни стъпки по реализиране на дейността от страна на кандидата: 1. Предоставяне на необходимите разходно-оправдателни документи за извършването на всяка дейност по проекта на одитора 2. Предоставяне на други документи, необходими за извършването на одитните дейности. 3. Приемане на доклада от одита. За да бъде извършен качествен одит, кандидатът ще поддържа съответния архив на проекта, така че да гарантира адекватната одитна пътека.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 216 381 BGN
Общ бюджет: 146 387 BGN
БФП: 146 387 BGN
Общо изплатени средства: 169 951 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 276 BGN
2014 95 170 BGN
2015 31 504 BGN
169 951 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 785 BGN
2014 80 895 BGN
2015 26 778 BGN
144 458 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 491 BGN
2014 14 276 BGN
2015 4 726 BGN
25 493 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз