Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0012-C0001
Номер на проект: 08-12-61/25.04.2008
Наименование: “Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна администрация”
Бенефициент: Национално сдружение на общините в Република България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на прозрачността, отчетността и ефективността на общинските администрации в България чрез изграждане на партньорства между СГО и местната власт
Дейности: 1 Проучване и анализ на съществуващите български и европейски практики Проучване на ситуацията; провеждане на тематични дискусионни форуми; проучване на водеищ практики в страните членки на ЕС; доразвитие и обогатяване портфолио
2 Реализиране на мерки за постигане на добро управление на национално ниво Разработване на доскусионни и обучителни модули и материали; провеждане на доскусионно-обучителни форуми в общините
3 Прилагане на мерките за добро управление в група общини Избор на общините; обща среша на прилагащи екипи в 12те общини; обучения по заявка на тестващите екипи-подготовка и осъществяване
4 Провеждане на национална среща Представяне и дискутиране на постигнатите резултати по реализирането на дейностите по прозрачност и ефективност на национална среща "Стратегията за иновации и добро управление в общините - какво постигнахме досега"
5 обобщение и разпространение на резултатите от проекта Финална среща за представяне на постиженията от партньорството между СГО и администрацията в 12те общини
6 Дейности, реализирани по време на целия проект Консултации; постоянен мониторинг от страна на НСОРБ по изпълнението на проекта
7 Дейности по устойчивост и мултиплициране Създаване на виртуална библиотека; изграждане на мрежа "СГО и общини за добро управление на местно ниво"; организиране на ТоТ за участници в проекта от всяка от 12те общини
8 Дейности по публичност Създаване на сайт "Ефективна и прозрачна местна администрация"; работа с медиите; публикации в специализирани издания
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 387 359 BGN
Общ бюджет: 224 475 BGN
БФП: 224 475 BGN
Общо изплатени средства: 224 475 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 224 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 77 472 BGN
2009 150 941 BGN
2010 - 3 938 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
224 475 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 65 851 BGN
2009 128 300 BGN
2010 - 3 347 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
190 804 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 621 BGN
2009 22 641 BGN
2010 - 591 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 671 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - анализ на съществуващата ситуация в Б-я; анализ на европейските практики; разработено портфолио с мерки
Индикатор 2 По Д2 - разработени презентации; реализирани дискусионно-обучителни модули;
Индикатор 3 По Д3 - избрани общини; сформирани екипи; проведени обучения
Индикатор 4 По Д4 - проведена среща, брой препоръки; брой участници; популяризирани дейности
Индикатор 5 По Д5 - направен анализ; разработени двугодишни програми; проведен национален форум;брой публикации
Индикатор 6 По Д6 - брой осъществени консултации; брой мониторингови доклади
Индикатор 7 По Д7 - създадена виртуална библиотека; изградена мрежа за обмяна на добри практики; създаден екип за подпомагане
Индикатор 8 По Д8 - създаден сайт; проведени медийни събития; брой публикации
Индикатор 9 По Д2 - брой мнения на участниците във форумите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз