Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0218-C0001
Номер на проект: ESF-1113-03-02004
Наименование: "Двадесет нови работни места за безработни младежи във "Велес МТ" ЕООД"
Бенефициент: "Велес МТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на възможност за успешна професионална реализация и повишаване на квалификацията и компетенциите на млади безработни до 29-годишна възраст, чрез подкрепа за инвестиционни разходи и разходите за труд, свързани със създаването на нови работни места за целевата група.
Дейности: Дейност 3. Провеждане на обучения по професионална квалификация на лицата от целевата група. Дейността ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по правилата на ПМС № 69/11.03.2013 г., поради факта, че „Велес МТ” ЕООД няма тази професия, включена в лиценза си, а това е най-подходящата, в която следва да се включат безработните лица, които ще бъдат наети в последствие на работа за миниму 12 месеца. Ще бъдат обучени общо единадесет безработни по част от професия 342020 Сътрудник в маркетингови дейности, специалност 3420201 Маркетингови проучвания. Продължителност на обучението 300 учебни часа за придобиване на част от професия по втора квалификационна степен, проведени в рамките на 42 дни през втори и трети проектен месец. Всички успешно завършили обученията лица ще получат съответния документ, удостоверяващ придобитата квалификация и ще бъдат назначени в компанията на следните длъжности: ü По един експерт, здравословни и безопасни условия на труд в градовете Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе; ü По един експерт, програми и проекти в градовете Кърджали, Хасково, Велико Търново, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе. Необходимостта от провеждане на предвидените обучения по професионална квалификация произтича от нуждата от разширяване на пазарния дял на компанията, с която цел ще бъдат предоставени конкретни знания и умения на безработните младежи, за да може те да бъдат наети на предвидените за тях професии. Избрали сме точно тази професия, тъй като сътрудникът в маркетингови дейности осъществява контакти с потенциални клиенти и предлага подробна информация за фирмените услуги и продукти като осъществява бизнес комуникации на български или чужд език, изготвя писма, уведомителни и др. документи и подготвя кореспонденция за страната и чужбина по предварително зададени параметри от ръководителя, което напълно отговаря на профила, от който компанията има нужда.
Дейност 5. Закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места за представителите на целевата група. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по правилата на ПМС № 69/11.03.2013 г.. Поради факта, че кандитатът не разполага с нужното оборудване за 20 нови служители, за закупуване в рамките на проекта са предвидени следните активи, необходими за създаването на нови работни места за представителите на целевата група: 1. Преносим компютър – 20 бр.; 2. Мултифункционално устройство – 8 бр.; 3. Факс апарат – 8 бр.; 4. Работна маса – 20 бр.; 5. Помощен шкаф – 20 бр.; 6. Шкаф комбиниран – 20 бр.; 7. Работен стол – 20 бр. Нуждата от закупуване на описаните активи произтича от необходимостта да бъде осигурено обзавеждане и оборудване, с което да работят новонаетите 20 лица в рамките на настоящия проект.
Дейност 2. Избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 69/11.03.2013 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 69/11.03.2013 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и неговите изменения и допълнения, както и изискванията и указанията на Договарящия орган и Наръчника. Планирането е и в съответствие с действащото законодателство в Република България и гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Екипът по управление на проекта на базата на действащото в страната законодателство, изискванията на ОП РЧР и останалите релевантни документи, ще подготвят досиета за провеждане на четири тръжни процедури за избор на изпълнители по проекта: - Подготовка на досие и провеждане на процедура за избор на изпълнител за осъществяването на дейности по публичност и визуализация, по Дейност 6; - Подготовка на досие и провеждане на процедура за избор на изпълнител за предоставяне на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности, по Дейност 3 и 4; - Подготовка на досие и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудване, свързано със създаването на нови работни места за представителите на целевата група по дейност 5; - Подготовка на досие и провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на одит на проекта, по Дейност 7.
Дейност 1. Сформиране ръководен екип за управление и организация на проекта. За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. В екипа по управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие трима служители - ръководител, координатор и счетоводител. Екипът се назначава със заповед на Упровителя. На първото си заседание членовете на екипа ще разпределят конкретните си отговорности и ще планират организацията на дейностите по проекта. Заявка за подбор на целевата група ще бъде подадена веднага след подписване на договора, за да се осигури нужното технологично време за насочване и включване на безработни лица в предвидените по проекта обучения. Подбора на лицата от целевата група ще се проведе на два етапа. Пъроначалният подбор на 11 лица за включване в обучения по професионална квалификация ще бъде извършен още в рамките на първия проектен месец. Ще бъдат избрани лица от следните градове: по едно безработно лице от градовете Кърджали, Хасково и Велико Търново и по две от градовете Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе. Останалите 9 лица ще бъдат подбрани през втория месец и ще бъдат включени в обучения за ключови компетенции Ще бъдат избрани лица от следните градове: по едно безработно лице от градовете Пловдив, Бургас, Стара Загора, Русе, Кърджали, Хасково и Велико Търново и две безработни лица от Благоевград. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите. Ще се изготвят месечни отчети от всеки представител от екипа на проекта, които ще се предават на Ръководителя за анализ и обобщаване на ситуацията. Дейностите по управление и организация са елемент от проекта, осигуряващи успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Ново работно място” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 4. Провеждане на обучения по ключови компетентности на лицата от целевата група. Дейността ще бъде извършена от външен изпълнител, избран по правилата на ПМС № 69/11.03.2013 г., тъй като „Велес МТ” ЕООД няма опит в провеждането на обучения по дигитални компетенции. В рамките на третия проектен месец ще преминат обучение по ключова компетентност 4 – дигитални умения девет безработни лица. Обучението ще е с продължителност 45 учебни часа и ще бъде проведено в рамките на 7 дни. След успешно завършване на обучението, лицата ще получат съответните документи, удостоверяващи придобитите умения и ще бъдат назначени в компанията за минимум 12 месеца на следните длъжности: ü По един експерт, подбор на персонал в градовете Пловдив, Бургас, Стара Загора, Русе, Кърджали, Хасково, Благоевград, Велико търново; ü По един експерт, програми и проекти в Благоевград.
Дейност 7. Осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение на проекта. Изпълнителят ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се финансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълнителят ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: бланки; табели; прессъобщения; доклади за вътрешно ползване и за външни партньори; електронни носители (CD, DVD), аудио-видео материали; всякакви други публикации; табели на сградата. Планирано е използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационни табели. В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави 8 броя табели по една на всяко място за реализация на дейностите по проекта. Информационните табели ще указват вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на таблите: а) логото на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Брошури за изпълнението на проекта. Планирано е изработването и разпространението на 1 000 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. В съответствие с изискванията, брошурата ще съдържа: а) логото на ЕС и ОП със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Горната информация ще заема поне 25% от площта на лицевата част на брошурата. Описаните правила ще се прилагат по същия начин и за информацията, разпространявана по електронен път (интернет страници, електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали. 3. Пресконференции. Бенефициентът ще даде една пресконференция при старта, и втора - в края на проекта. На пресконференциите ще бъде оповестена информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани и постигнати резултати. Дейностите по информиране и публичност отразяват политиката в рамките на общността и в частност задачите и целите на ЕСФ за изпълнение целите на Европейската стратегия по заетостта.
Дейност 6. Назначаване на лицата от целевата група и осигуряване на заетост. След приключване на предвидените по проекта обучения, 20 безработни лица ще бъдат назначени във „Велес МТ” ЕООД, разпределени по позиции и градове, както е описано: ü Експерт, здравословни и безопасни условия на труд - 4 лица, по едно в следните градове Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе; ü Експерт, подбор на персонал - 8 лица, по едно в следните градове Кърджали, Хасково, Благоевград, Велико Търново, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе; ü Експерт, обучение и развитие - 8 лица, по едно в следните градове Кърджали, Хасково, Благоевград, Велико Търново, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Русе.
Дейност 8. Одит на изпълнението на проекта. След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Одиторският ангажимент включва проверка на воденето на точна и редовна документация по разходваните средства, на междинни и окончателни финансови отчети по проекта за съответствие с всички изисквания на ДО, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи. При приключването на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен доклад от сертифицирания одитор. Правилата за управление на проекти, финансирани от Структурните фондове, препоръчват независим финансов одит на финансовите отчети от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МЕБЕЛ-СТИЛ" ООД
ФЛАЙ СИСТЕМ
"Одитори ВГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 256 489 BGN
Общ бюджет: 253 115 BGN
БФП: 253 115 BGN
Общо изплатени средства: 200 119 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 253 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 298 BGN
2014 0 BGN
2015 148 821 BGN
200 119 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 603 BGN
2014 0 BGN
2015 126 498 BGN
170 101 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 695 BGN
2014 0 BGN
2015 22 323 BGN
30 018 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз