Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0015-C0001
Номер на проект: 08-12-104/25.04.2008
Наименование: “Граждански парламент – модел за подобряване организацията на работа, контрол и мониторинг при превенция на корупцията и повишаване на отчетността на общинска администрация Копривщица”
Бенефициент: Народно читалище “Х. Н. Д. Палавеев” – гр. Копривщица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на прозрачността, организацията на работа и гражданския контрол върху общинска администрация Копривщица за постигане на по-добро управление
Дейности: 1.Организация и планиране на работата на екипа разпределяне на задълженията на екипа; приемане на план-график; работни срещи с партньорите; организиране на тръжни процедури; изготвяне на технически и финансови отчети
2.Социологическо проучване Провеждане на представително социологическо проучване на мнението на гражданите за качеството на предоставяните публични услуги и корупционни практики; провеждане на стандартизирани интервюта; анкетни проучвания
3.Анализ на структурата, ефективността на управление, и изготвяне на предложения за промени експертна оценка на структурата на администрацията и ефективността на управление; вторичен анализ на количественото и качественото социологическо проучване; мотивирано предложение за промени в структурата на администрацията
4.Оценка на риска и превенция на корупцията в местната администрация изготвяне на Методика за граждански мониторинг и превенция на корупцията; телефон "Сигнали за корупция"; пощенска кутия за сигнали; анализи; оценка на риска от корупционни практики; изготвяне на доклад с предложения за промени
5.Оценка на стратегическите документи на община Копривщица и тяхното прилагане, и предложения за промени. Оценка на Общинския план за развитие 2007-2013 и предложения за промени; Оценка на Маркетингова стратегия за развитие на туризма в Община Копривщица и предложения за промени
6.Публични обсъждания (кръгли маси) и създаване на Граждански парламент Публични обсъждания и кръгли маси; създаване на Граждански парламент за граждански контрол и мониторинг
7.Оценка на нормативните документи на администрацията и Общинския съвет и изготвяне на предложения за промени с цел гарантиране на добро управление Анализ и оценка на нормативните документи на администрацията; изготвяне на предложения за промени
8.Изготвяне на предложение за програма за управление на общинските имоти с акцент върху съхраняване на паметниците на културата Набрана информация за общинските имоти; оценка и предложение за програма за ефективното им управление
9.Закупуване на техника на презентации и др. Закупуване на лаптоп (софтуер), мултимедиен проектор и екран, видеокамера, по правилата на ЕФРР
10.Дейности за информация и публичност Издаване на бюлетин, включване на информация в общинския сайт, видеофилм, пресконференции, съобщения в СМИ, интервюта и статии, участия в радиопредавания, наръчник за добри практики, публикации, рекламни материали
Партньори
Партньори:
Община Копривщица
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 230 929 BGN
Общ бюджет: 198 146 BGN
БФП: 196 008 BGN
Общо изплатени средства: 197 592 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 196 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 46 185 BGN
2009 127 428 BGN
2010 38 062 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 14 083 BGN
197 592 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 39 258 BGN
2009 108 314 BGN
2010 32 353 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 11 971 BGN
167 953 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 928 BGN
2009 19 114 BGN
2010 5 709 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 112 BGN
29 639 BGN
Финансиране от бенефициента 2 333 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проучено общетвено мнение и нагласи на гражданите в Копривщица - брой анкетирани граждани
Индикатор 2 Аналис и предложение за промени - дейност 3
Индикатор 3 Анализ на риска и методика за превенция на корупцията
Индикатор 4 Анализ на стратегическите документи и предложение за промени
Индикатор 5 Брой анкетирани граждани, служители и участници в кръглите маси
Индикатор 6 Брой публични обсъждания и кръгли маси
Индикатор 7 Брой имоти, за които е събрана информация
Индикатор 8 Брой закупени технически средства
Индикатор 9 Брой съобщения до СМИ
Индикатор 10 брой интервюта и материали в печатни издания
Индикатор 11 брой участия в радиопредавания
Индикатор 12 брой пресконференции
Индикатор 13 брой рекламно-информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз