Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0132-C0001
Номер на проект: 08-12-120/25.04.2008
Наименование: Създаване на хармонична администрация в 12-те общини в Област Варна
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел „Добросъвестност”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване работата на държавната администрация и постигане на партньорски отношения между СГО и администрацията за засилване на гражданския контрол и мониторинг
Дейности: 1.Координация, управление и мониторинг на проекта
2.Анализ на съществуващите добри практики на 12-те администрации от област Варна.
3.Проучване на имиджа, на влияние, авторитета на администрацията на други държави членки на ЕС
4.Проучване посредством тактиката „таен клиент” как работи българската администрация и предлагане на стратегия за подобряване на работата й
5.Идентифициране на проблемните зони на общуване между областни и общински администрации и СГО
6.Изработване на Справочник, в който се описват добрите практики на СГО с други представители на НПО във връзка с постигането на по-голяма прозрачност на държавната администрация
7.Предпечатна подготовка и печат на Справочника
8.Разпространение на Справочника
9.Семинари за насърчаване на сътрудничеството между СГО и държавната администрация
10.Обучение на служителите в администрацията- постигане на прозрачност в обслужването, комуникационни умения
11.Въвеждане на добри практики по отношение на предоставянето на информация, административната дейност и обслужването и подобряване на вътрешната организация в администрацията
12.Информация и публичност
13.Одит и отчитане на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 273 056 BGN
Общ бюджет: - 20 313 BGN
БФП: - 20 313 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 20 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 54 611 BGN
2009 154 327 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 208 938 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 17 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 46 419 BGN
2009 131 178 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 177 597 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 3 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 192 BGN
2009 23 149 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 31 341 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Предоставяне на информация за съществуващите добри практики на работата на 12-те общински администрации на територията на област Варна.
Индикатор 2 Събиране на информация за работата на чуждите администрации.
Индикатор 3 Откриване на слабите места в работата на администрацията
Индикатор 4 Предлагане на стратегия за подобряване на работата на администрациите
Индикатор 5 Идентифициране на ключовите проблемни области в диалога между „държавната администрация- общинската администрация- СГО - 1 доклад
Индикатор 6 Изработен справочник
Индикатор 7 10 000бр. справочници на български език и 100 на английски, 100 на немски, 100 на френски
Индикатор 8 Запознаване на всички заинтересовани страни по проекта със Справочника
Индикатор 9 провеждане на семинарите. - 10 семинара ще се проведат. 6 в област Варна и 4 в регионалните центрове на България
Индикатор 10 Обучени 180 човека (по 15 човека от всяка община)
Индикатор 11 240 обучени служители от 12- те общини във Варненска област
Индикатор 12 Въведени добри практики в работата и структурите на 12-те администрации с цел тяхното подобряване
Индикатор 13 отпечатване на брошури- 10 000броя
Индикатор 14 публикации в местни и национални всекидневници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз