Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0013-C0001
Номер на проект: 08-12-96/25.04.2008
Наименование: “София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите”
Бенефициент: Фондация Европейски институт
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на взаимодействието на органите на местната власт и местната администрация в София, Плевен и Сливен със структурите на гражданското общество за създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите
Дейности: Дейност 1: Анализ на европейски практики
Дейност 2: Анализ на капацитета на органите на местната администрация за работа с гражданския сектор
Дейност 3: Анализ за ролята и практиките за работа на общинските съвети с гражданския сектор
Дейност 4: Анализ на капацитета на гражданския сектор за работа с местните власти
Дейност 5:Организиране на публични обсъждания на разработените анализи и предложените решения
Дейност 6: Разработване на модел за организация на дейностите
Дейност 7: Семинари за прилагане на разработения модел
Дейност 8: Изработване на Наръчник
Дейност 9: Информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 270 527 BGN
Общ бюджет: 132 254 BGN
БФП: 132 254 BGN
Общо изплатени средства: 132 254 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 54 105 BGN
2009 41 171 BGN
2010 0 BGN
2011 36 977 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 254 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 45 990 BGN
2009 34 995 BGN
2010 0 BGN
2011 31 431 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 416 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 116 BGN
2009 6 176 BGN
2010 0 BGN
2011 5 547 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 838 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 3 проучвания за взаимодействието на местната администрация и местната власт със структурите на гражданското общество в други страни-членки на ЕС
Индикатор 2 Доклад за добри европейски практики
Индикатор 3 общ структурен и организационен анализ на системата за сътрудничество с гражданския сектор - анализ на правната уредба - оценка на съществуващите механизми за осигуряване на прозрачност, отчетност и превенция на корупцията,
Индикатор 4 3 специфични препоръки за усъвършенстване на дейността, структурата и организацията на работа в общинската администрация - общи препоръки за усъвършенстване на дейността, структурата и организацията на работа в общинската администрация - 3 специфи
Индикатор 5 Доклад за капацитета на органите на местната власт и общинската администрация за работа с гражданския сектор при планиране и изпълнение на политики и на инициативи, финансирани с публични средства
Индикатор 6 Доклад за ролята на общинските съвети и тяхното взаимодействие с местната администрация и структурите на гражданското общество
Индикатор 7 Доклад за капацитета на структурите на гражданските организации за работа с местните власти при формирането на местната политика за развитие и процеса на взимане на решения;
Индикатор 8 3 регионални обществени обсъждания, съответно в София, Плевен и Сливен;
Индикатор 9 1 национално обществено обсъждане;
Индикатор 10 Готов и приложим модел за организация на дейностите, свързани с взаимодействието на местната администрация и местната власт с гражданския сектор
Индикатор 11 3 регионални обществени обсъждания, съответно в София, Плевен и Сливен; 1 национално обществено обсъждане;- дейност 6
Индикатор 12 Семинари за прилагане на разработения модел;
Индикатор 13 Наръчник за ефективно взаимодействие администрация и местната власт с гражданския сектор - 2 части
Индикатор 14 Публикации в местни и национални медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз