Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0026-C0001
Номер на проект: ESF-1113-02-02001
Наименование: "Ново работно място"
Бенефициент: "Лемна Екоинвест - България" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Интегриране на уязвими групи на пазара на труда, а именно безработни младежи до 29 години, регистрирани в ДБТ.
Дейности: Дейност 1: Проекто-управление • Екипът за управление на проекта включва: Ръководител на проекта, счетоводител и експерт „Европейско финансиране” . Екипът ще се запознае с проекта и със своите задължения и отговорности по него. • Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; • Избор на младежи за включване в проекта • Назначаване на младежи на работа в Дружеството • Изготвяне на стандартни документи на всеки член на екипа; • Изготвяне график за оперативни срещи на екипа; • Подготовка на тръжни документи за избор на доставчици на услуги. • Провеждане на одит от регистриран експерт –счетоводител • Преглед и оценка на реализирането на проекта и при необходимост взимане на корективни мерки
Дейност 2: Информиране и публичност По време на изпълнение на проекта ще бъдат приложени подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Конкретните мерки предвидени по проекта с цел публичност и информиране са: 1. Изготвяне и монтиране на информационна табела на входа на ПЕБ към предприятието 2. Изготвяне и листовки 3. Осъществяване на 2 бр. публично събитие в края на проекта с покана до медии и общ.организации. 4. Публикуване на 2 бр. прес-публикации в местни и регионални медии 5. Поставяне на визуализационни символи на всичко, придобито по проекта 6. Използване на визуализационните символи на всички документи, публикации и др. по проекта.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Провеждане на процедури за възлагане с предмет: 1. Обучение за професионална квалификация на трима младежи: Обучителната организация по проекта за провеждане на професионалната квалификация ще трябва да е лициензирана от НАПОО (или ще има правата и капацитета според ЗПОО- съобразно законовите изисквания за провеждане на квалификациони обучения.) за провеждане на професионални обучения:  Професионално направление 521 „Машиностроене,металообработване и металургия”; наименование на професията „шлосер” (код: 521110); специалност :шлосерство код: 5211101 – част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа  Професионално направление 522 „Електротехника и енергетика”. Наименование на професията „електромонтьор (522020), специалност: (5220201) Електрически машини и апарати - за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа  Професионално направление 582 „Строителство” - Наименование на професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” 582050 – специалност : 5820501 Вътрешни ВиК мрежи - за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа 2. Обучение по ключова компетенция на двама младежи – Общуване на чужд език – английски език Обучителната организация по проекта ще трябва да има опит и познания в провеждане на вида обучение, предмет на настоящия проект. Обучителната организация за чуждоезиковото обучение трябва да има минимум двугодишен опит. 3. Придобиване на оборудване и обзавеждане за 5 работни места 4. Дейности по визуализация 5. Избор на одитор по проекта
Дейност 4: Провеждане на обучение по професионална квалификация и ключови компетентност Преминаване на професионално обучение или ключови компетенции ще даде възможност на младежите да натрупат познания в конкретните области и веднага след успешното приключване на тяхното обучение и ще могат да започнат работа по специалността. Това е шанс за младежите да реализират своя трудов потенциал. Провеждане на обученията от външна /и фирма/и. Обученията ще следват добрите практики в тази област, а именно: • Обученията ще се извършват в съответствие с установените нужди на Дружеството и са насочени към упражняваната сфера на дейността и професията, както и към заеманата длъжност. • Методологията на обучения ще е съчетание на теоретични и практически занимания. • Обученията ще включват и практическо обучение на работното място с цел бързо и адекватно затвърждаване и прилагане на знанията в реална работна среда. • Практически сесии /упражнения ще включват разнообразни форми за интерактивно обучение - извеждане на опит, дискусии, презентации, ролеви ситуации, обсъждане на казуси, ролеви игри и др. Те имат за цел да тренират умения, свързани със съответната тема, без да акцентират върху теоретичната рамка. • Избраната методология на работа е в съзвучие с практиката „учение през целия живот” и е насочена към активни работещи лица и е съобразена с тяхната трудова заетост. • С цел по-добро удовлетворяване на обучаемите, както и търсене на подобряване на цялостното обучение и неговата устойчивост, ще се провеждат анкети за обратна връзка с цел идентифициране и отстраняване на не напълно удовлетворителните места в обучителния процес. След приключване на обучението ще се проведе финален тест и при постигане на над поставените изисквания, ще се издаде документ за успешно преминалите обучението. Обученията за професионалната квалификация са следните: 1.1. професионално направление 521 „Машиностроене,металообработване и металургия”; наименование на професията „шлосер” (код: 521110); специалност :шлосерство код: 5211101 – част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа 1.2. Професионално направление 522 „Електротехника и енергетика”. Наименование на професията „електромонтьор (522020), специалност: (5220201) Електрически машини и апарати - за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа 1.3. Професионално направление 582 „Строителство” - Наименование на професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” 582050 – специалност : 5820501 Вътрешни ВиК мрежи - за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа 2. Обучение по ключова компетенция на двама младежи – Общуване на чужд език – английски език (за обучения по ключова компетентност 2 и с продължителност не по-малка от 100 учебни часа)
Дейност 5: Наемане на лицата, успешно завършили обучението След провеждане на обучението – професионални и ключови компетенции 5 младежи ще бъдат наети съобразно преминалото професионално обучение на следните позиции:  Електромонтьор - НКПД 74122009  Шлосер НКПД 72223011  Водопроводчик НКПД – 71262001/ 71262002 Двама от младежите – преминали ключови компетенции , ще бъдат наети на следните позиции:  Лаборант и пробовземач на почви и седименти НКПД 75492005:75492006  Техник, компютърни системи НКПД 35113003 Срокът на трудовия им договор е до края на проекта , като се планира това да е 12 месеца.
Дейност 6: Оборудване на 5 нови работни места По проекта се предвижда придобиването на оборудване и обзавеждане на 5 – те нови работни места. Предвиденото по проекта оборудване е необходимо за създаването на новите работни места. Предназначението на закупеното оборудване ще се запази от кандидата за срок от минимум 5 години след приключване на проекта. Оборудването напълно и точно съответства на изискванията на длъжностите и ще обезпечи тяхната работа. Предвиденото оборудване е конкретно и само за ползване от целевата група. То е планирано да отговаря на най-съвременните стандарти за енергийна ефективност, енергономичност, опазване на околната среда и изискваната за безопасен труд. Предвиденото оборудване е съобразно с отговорностите и ангажиментите на всяка една от длъжностите. Опис на оборудването : Работно място за лаборант и пробовземач на почви и седименти НКПД 75492005:75492006 № по ред Наименование на оборудването м кол. 1 Сушилня бр. 1 2 Пещ бр. 1 3 Ел.котлон бр. 1 4 Сита 2х112 бр. 1 5 Сита дъно бр. 1 6 Изпарителни блюда бр. 1 Оборудването е необходимо за изпълнени на ежедневните дейности на длъжността лаборант и пробовземач на почви и седименти.С него пробите се обработват - сушат, затоплят, изпаряват се течности, пресяват се и се разделят според големината на частиците, съхраняват се и се обработват и др. II.Работно място за Електромонтьор - НКПД 74122009 № по ред Наименование на оборудването м кол. 1 Работна маса с една преграда и шест чекмеджета бр. 1 2 Мултимер бр. 1 3 Амперклещи бр. 1 4 Клещи бр. 1 5 Клещи за заголване на кабел бр. 1 6 Клещи за кербоване на кабелни обувки бр. 1 7 Поялник индукционен бр. 1 8 Диелектрично килимче бр. 1 9 Резачки бр. 1 10 Комплект отверки бр 1 Оборудването и обзавеждането е необходимо за изпълнени на ежедневните дейности на длъжността електромонтьор. С него се режат кабели, държат, запоява се, измерва се напрежение, и т.н. III.Работно място за шлосер НКПД 72223011 № по ред Наименование на оборудването м кол. 1 Настолна бормашина + менгеме бр. 1 2 Двоен шмиргел бр. 1 3 Компресор бр. 1 4 Ъглошлайф 2000 w бр. 1 5 Менгеме бр. 1 6 Гедория 964/25 sos бр 1 7 Комплект гаечни ключове 964/1A s sos бр 1 8 Комплект звездогаечни и шестограми ключове 964/2D SOS бр 1 9 Комплект отверки 607C57CK бр 1 10 Преносим електрожен Аrс-180 бр 1 Оборудването и обзавеждането е необходимо за изпълнени на ежедневните дейности на длъжността шлосер – пробиване и обработка на отвори, захващане на детайли за обработка, почистване на детайлите, рязане и шлайфане на детайли, развиване на гайки, завиване и отвиване на болтове, заваряване на детайли и др. III.Работно място за водопроводчик НКПД – 71262001 / 71262002 № по ред Наименование на оборудването м кол. 1 Поялник за полипропилен1500 w бр. 1 2 Винторезки комплект бр. 1 3 Тръбен ключ 2" бр. 1 4 Тръбен ключ 1.5" бр. 1 5 Тръбен ключ 1" бр. 1 Оборудването и обзавеждането е необходимо за изпълнени на ежедневните дейности на длъжността монтажник ВиК. Запояват се метални тръби и детайли, изрязват се винтове, сглобяват се ВиК детайли. IV.Работно място за Техник, компютърни системи НКПД 35113003 № по ред Наименование на оборудването м кол. 1 Компютър с лиценз за офис и мултимедия бр 1 Компютър с мултимедия е необходима за всеки всекидневната работа на компютърния специалист.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 649 BGN
Общ бюджет: 49 382 BGN
БФП: 49 382 BGN
Общо изплатени средства: 48 518 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 330 BGN
2014 24 653 BGN
2015 13 535 BGN
48 518 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 780 BGN
2014 20 955 BGN
2015 11 505 BGN
41 240 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 549 BGN
2014 3 698 BGN
2015 2 030 BGN
7 278 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз