Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0024-C0001
Номер на проект: 13-11-42
Наименование: „Постигане на ефективна структура на общинска администрация Брегово, чрез оптимизиране”
Бенефициент: Община Брегово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 21.10.2013
Дата на приключване: 21.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Брегово
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на структурата на общинска администрация Брегово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.
Дейности: Дейност 1 : Организация и управление Постигане на ефективна организация и управление на проекта с цел реализиране на специфичните му цели. Това ще се реализира чрез: - Организиране на регулярни работни срещи, в това число участие в работни срещи с експертите, които ще бъдат ангажирани за изготвянето на процедури по ЗОП; - Създаване на механизми за логистика и координация; - Създаване на процедури за работа на сформирания екип; - Изготвяне на необходимите документи, свързани с изпълнение на проекта - протоколи, технически отчети, формуляри, форми и др.; - Управление на отношенията с изпълнителите по заложените график и бюджет; - Проследяване изпълнението на заложените индикатори; - Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 2 – Извършване на функционален анализ на всички структури и дейности на общинската администрация чрез Единната методология за провеждане на функционален анализ на държавната администрация • Анализ на текущото състояние на административната структура: – Анализ на релевантността на функциите в общинската администрация (преглед на устройствения правилник на общината, нормативни и вътрешни документи и други документи); – Анализ на ефективността и на ефикасността от дейността на административната структура (преглед на стратегически и програмни документи); – Анализ на ефективността (преглед на отчета за изпълнение на програмния бюджет и оценка на факторите, които са оказали най-съществено влияние върху резултатите и разходите); – Обобщение на резултатите от анализа на текущото състояние – Идентифициране и приоритизиране на областите за подобрения въз основа на констатациите и изводите от анализа на текущото състояние, преглед/коригиране на визията за бъдещото развитие на общината; • Преглед на нормативни, стратегически и други документи, както и устройствения правилник на общината, разработване на предложения за промени; • Формулиране на конкретни препоръки за подобрение на съответните идентифицирани области.
Дейност 3 – Оптимизация на дейностите на общинската администрация • Разработване на пакет вътрешни правила и процедури; • Разработване на Стратегия за организационно развитие на общинска администрация Брегово и Наръчник за управление на функциите на общинска администрация Брегово.
Дейност 4 – Дейности за мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на препоръките от функционалния анализ • Извършване на анализ на изпълнението на препоръките от функционалния анализ и дейностите по оптимизиране на структурата; • Информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките от функционалния анализ; • Представяне на доклад за изпълнение на дейностите по проекта след финализиране на изпълнението на всяка дейност; • Представяне на обобщен доклад при приключване на проекта; • Осигуряване на публичност на резултатите от функционалния анализ и изпълнение на препоръките с цел осигуряване възможност за мултиплициране на резултатите от изпълнението на проекта и постигане на устойчивост на интернет страницата на общината.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Информиране на всички заинтересовани страни за целите и дейностите на проекта и за резултатите от него. Това включва: • Откриване на проекта с конференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; • Изработване банери и рекламни материали; • Организиране на финална конференция за закриване на проекта и популяризиране на резултатите; • Публикуване на информация на интернет страницата на общината за прогреса на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Студио Бленд" ООД
Артипо ЕООД
"АУЕЪР" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 773 BGN
Общ бюджет: 57 700 BGN
БФП: 57 700 BGN
Общо изплатени средства: 57 700 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 555 BGN
2014 20 559 BGN
2015 19 587 BGN
57 700 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 921 BGN
2014 17 475 BGN
2015 16 649 BGN
49 045 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 633 BGN
2014 3 084 BGN
2015 2 938 BGN
8 655 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 4 Брой проведени работни срещи и работни групи
Индикатор 5 Съгласувана един брой документация за открита процедура по ЗОП
Индикатор 6 Изготвени междинни, годишен и окончателен технически доклади за УО на ОПАК
Индикатор 7 80 рекламни/информационни комплекта
Индикатор 8 Минимум 6 отразявания в интернет сайта на община Брегово
Индикатор 9 Дейност 1: Брой работни срещи на екипа
Индикатор 10 Дейност 1: Брой сугласувани документации за открита процедура по ЗОП
Индикатор 11 Дейност 1: Изготвени междинни, годишен и окончателен технически доклади за УО на ОПАК
Индикатор 12 Дейност 2: Брой функционални анализи
Индикатор 13 Дейност 3: Брой разработени пакети вътрешни правила и процедури и механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури
Индикатор 14 Дейност 3: Разработени Стратегия за организационно развитие на общинска администрация Брегово и Наръчник за управление на функциите на общинска администрация Брегово
Индикатор 15 Дейност 3: Брой проведени обсъждания
Индикатор 16 Дейност 4: Брой извършени анализи на изпълнението на препоръките и дейностите по оптимизиране на структурата
Индикатор 17 Дейност 4: Брой информирани заинтересовани страни за изпълнението на препоръките
Индикатор 18 Дейност 4: Брой представени доклади за изпълнение на дейностите по проекта след финализиране на изпълнението на всяка дейност
Индикатор 19 Дейност 4: Брой представени обобщени доклади при приключване на проекта
Индикатор 20 Дейност 4: Степен на осигурена публичност на резултатите функционалния анализ с цел осигуряване възможност от мултиплициране на резултатите от изпълнението на проекта и постигане на устойчивост на интернет страницата на общината
Индикатор 21 Дейност 5: Брой проведени конференции
Индикатор 22 Дейност 5: Брой рекламни/информационни комплекти
Индикатор 23 Дейност 5: Брой отразявания в интернет сайта на община Брегово


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз