Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0123-C0001
Номер на проект: 13-13-123
Наименование: Подобряване прилагането на принципите на добро управление в Община Велико Търново
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 21.10.2013
Дата на приключване: 21.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване на ефективността на процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво в сътрудничество със заинтересованите страни.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление С оглед на успешното изпълнение на целите на проекта е необходимо: • Утвърждаване на правила за работа и мониторинг от страна на проектния ръководител; • Изготвяне на подробен план за отчетност и контрол; • Изготвяне на всички необходими документи, свързани с изпълнението на проекта, в това число процедури по ЗОП, протоколи, технически отчети, формуляри и форми и др.; • Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнението на дейностите по заложените график и бюджет: • Проследяване изпълнението на заложените индикатори: • Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 2: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Велико Търново Основната цел на дейността е постигане на ефективност, целенасоченост и публичност при изпълнение на политиките на община ВеликоТърново. Разработените правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъдат насочени към следните секторни политики: икономическа, социална, екологична и бюджетна. С цел ефективното им въвеждане ще бъдат изготвени и указания и процедури, с които общинската администрация на община Велико Търново да ги въведе в действие. С помощта на въведените правила ще се постигне ефективност, публичност и целенасоченост при изпълнение на политиката на общината. Разработените и въведени правила и методики задължително следва да бъдат използвани при мониторинга и контрола на разработени и/или актуализирани стратегически документи на общинско ниво. Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики ще бъдат взети предвид от общинската администрация в процеса на последващо стратегическо планиране/ оценка на изпълнението на стратегически документи и политики. След разработване на Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на политики ще бъде проведено еднодневно обучение на служители на Общината за прилагането на механизмите.
Дейност 3:Разработване на Общински план за развитие на община Велико Търново за периода 2014-2020 г. Дейността включва разработването на Общинския план за развитие на община Велико Търново съгласно изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за прилагането му и Методическите указания на Министрество на регионалното развитие и благоустройството за изготвяне на ОПР за периода 2014-2020 г. Отделните етапи, които ще бъдат изпълнени за разработването на ОПР са, както следва: 1. Разработване на анализ на икономическото и социалното развитие на общината, като анализа обхваща останалите 88 населени места на общината без град Велико Търново. (89 населени места с общо население 88 670 души ). Община Велико Търново разработва Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново и при изпълнението на проекта е разработен целеви и проблемен анализ за територията на града. Този анализ ще бъде използван за допълване на анализа на икономическото и социалното развитие на общината. 2. цели и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; 8. Предварителната оценка на плана. В рамките на тази дейност ще се извършат следните поддейности: • Провеждане на 2 дискусионни форума със заинтересованите страни за представяне на разработения анализ на икономическото и социалното развитие и представяне на разработения Общински план за развитие на община Велико Търново. • Провеждане на анкетно проучване за обществените нагласи относно визията, целите и приоритетите на Община Велико Търново за периода 2014-2020, чрез която да се установят конкретните нужди и препоръките на местната общност с цел формулирането на новите приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г. Ще бъде изготвен подробен доклад с анализ на анкетните резултати, съдържащ изводи и препоръки.
Дейност 4: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново Община Велико Търново, в рамките на настоящата схема по ОПАК, има намерение да възложи на външен консултантски екип разработването на Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново. Концепцията за пространствено развитие на община Велико Търново, според Закона за регионално развитие, следва да съдържа: 1. функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината и връзки с центровете на съседните общини, областния и други градски центрове, свързани с развитието на общината; 2. оси на развитие - с регионално, надобщинско и общинско значение, и връзки с осите на развитие на съседни общини и с националните оси; 3. транспортни и други инфраструктурни мрежи - с областно и местно значение, включително връзки със съседни общини и трансгранични връзки; 4. функционално зониране на пространството - индустриални и бизнес зони с регионално и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и отдих с регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени територии, пространствена организация на инфраструктурата в областта на здравеопазването и образованието; 5. дейности за интегрирано градско развитие, включително за градско възстановяване. В рамките на тази дейност ще се организира и проведе Публично обсъждане на проекта на разработената Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново. Препоръките, които се получат по време на обсъждането ще бъдат отразени в документа.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 519 BGN
Общ бюджет: 75 117 BGN
БФП: 75 117 BGN
Общо изплатени средства: 75 117 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 75 117 BGN
2015 0 BGN
75 117 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 63 850 BGN
2015 0 BGN
63 850 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 268 BGN
2015 0 BGN
11 268 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 Дейност 1: Сключени договори с екипа
Индикатор 3 Дейност 1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 4 Дейност 1: Представени в УО технически и финансови доклади
Индикатор 5 Дейност 1: План-график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 6 Дейност 1: Технически задания и подписани договори с изпълнители
Индикатор 7 Дейност 1: Процедури за вътрешен мониторинг
Индикатор 8 Дейност 2: Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 9 Дейност 3: Разработен Общински план за развитие за периода 2014- 2020г
Индикатор 10 Дейност 3: Проведени дискусионни форуми
Индикатор 11 Дейност 3: Проведено анкетно проучване и изготвен доклад
Индикатор 12 Дейност 4: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново
Индикатор 13 Дейност 4: Проведено публично обсъждане
Индикатор 14 Дейност 5: Осъществени пресконференции
Индикатор 15 Дейност 5: Изработен банер
Индикатор 16 Дейност 5: Публикувани Информационни материали в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 17 Дейност 5: Изработени брошури
Индикатор 18 Дейност 5: Публикации на интернет- страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз