Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0029-C0001
Номер на проект: 58-111-29-220
Наименование: “Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносната мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица” Първи етап – изграждане на пречиствателна станция"
Бенефициент: Община Ябланица
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 15.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ябланица
Описание
Описание на проекта: С това проектно предложение се предлага изграждане на ПСОВ за битовите отпадни води. Предвижда се изграждане на нов довеждащ събирателен колектор, който ще събере и ще отведе битовите отпадни води от всички клонове до ПСОВ.
Дейности: Публичност Осигуряване публичност на проекта чрез мерки за информация и публичност, включително подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз - Прессъобщения за начало и край на проекта, начална и заключителна пресконференции, радио и телевизионни заставки за проекта, статии и притурки към регионалния вестник и организирани посещения на място от страна на съветниците и заинтересованите граждани и общественост, 2 постоянни табели и билборд, информационни материали – 1000 диплянки, видеопрезентация на проекта филм – сегашно състояние и след реализация на инфраструктурния проект.
Издаване на разрешително за строеж
Финансови и икономически анализи
Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 и 6. Преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на план/ програма/ проект или инвестиционно предложение върху защитени
Прединвестицинно проучване Прединвестиционно проучване, извършено от архитект/инженер и/или консултант
Проектиране на работен проект Разработване на работен проект във всички части.
Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки за дейностите, за които към момента на кандидатстване не са били налични документации за възлагане на обществени поръчки - подготвените документации ще служат за провеждане на тръжните процедури по избор на изпълнители на дейностите. Документацията ще отговаря на ЗОП и/или НВМОП и ще включва всички необходими документи – решение, заповед, обявление, назначена комисия, техническа документация, задание, изисквания към участниците, техническа и ценова оферта, необходимите декларации и списъци, документи на кандидатите за попълване и списък на необходимите за представяне
Обучение и пускане в експлоатация
Надзор по време на строителството (включва строителен надзор и авторски надзор)
Издаване на разрешителни по Закона за водите
финансов отчет на проекта и Одит на проекта Преди подаването на окончателния доклад по проекта от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма - отчетни документи, финансови разходоправдателни документи и отчетност
Етап на строителство Проектът предвижда изграждане на нов довеждащ събирателен колектор, който ще събере и ще отведе битовите отпадни води от всички клонове до ПСОВ.В изгражданата по проекта ПСОВ ще постъпват само битови води. /сумата е без включени непредвидени разходи/
Организация и управление на проекта Включва и инвеститорски контрол
Очаквана дата/ти на обявяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки
Преценка от необходимостта за ОВОС и Оценка на въздействието върху околната среда
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 155 602 BGN
Общ бюджет: 4 888 188 BGN
БФП: 4 863 258 BGN
Общо изплатени средства: 7 577 674 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 863 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 015 560 BGN
2010 0 BGN
2011 939 234 BGN
2012 845 027 BGN
2013 2 921 597 BGN
2014 1 856 255 BGN
2015 0 BGN
7 577 674 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 891 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 812 448 BGN
2010 0 BGN
2011 751 388 BGN
2012 676 022 BGN
2013 2 337 278 BGN
2014 1 485 004 BGN
2015 0 BGN
6 062 140 BGN
В т.ч. Национално финансиране 971 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 203 112 BGN
2010 0 BGN
2011 187 847 BGN
2012 169 005 BGN
2013 584 319 BGN
2014 371 251 BGN
2015 0 BGN
1 515 535 BGN
Финансиране от бенефициента 1 641 995 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Извършени анализи и проучвания
Индикатор 2 Изпълнени договори с изпълнители
Индикатор 3 Новоизградена ПСОВ - Ябланица
Индикатор 4 Жители присъединена към новоиградената ПСОВ
Индикатор 5 Новоизградени колектори - Ябланица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз