Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.15-0003-C0001
Номер на проект: 08-1230/18.10.2013
Наименование: Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.09.2013
Начална дата: 18.10.2013
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Постигане на устойчив модел на деинституционализация на деца от 0 до 3-години, настанени в ДМСГД, чрез предоставяне на иновативни интегрирани социални услуги в община Габрово.
Дейности: 1. Сформиране на Екип за управление на проекта (ЕУ) След стартиране изпълнението на проекта незабавно ще бъде сформиран Екип за управление, който ще включва лица с необходимата компетенция и опит изискуеми за съответната позиция. Сформирането на ЕУ е необходима предпоставка за качествено изпълнение на проектните дейности. ЕУ ще включва 4 позиции: ръководител, двама координатори и счетоводител. ЕУ ще спазва клаузите на Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) и всички други указания и изисквания, разработени или предоставени от Договарящия орган, при подписване на договора за изпълнение на проекта в процеса на реализация и изпълнение. Всички членове на ЕУ следва да спазват изискванията за конфиденциалност, за предотвратяване конфликт на интереси, да съблюдават Кодекса за етично поведение и Системата за финансово управление и контрол на Община Габрово и всички вътрешни правила, свързани с изпълнението на проекти.
2. Информиране и публичност Дейностите за осигуряване на информиране и публичност включват: • брошури • публикации • начална и заключителна конференция. В брошурите ще се съдържа информация за същността на предоставяните социални услуги, като заедно с публикациите ще достигната до широк кръг от лица от общността. По този начин на лицата и/или семействата се дава възможност да осмислят проблемите, трудностите и потребностите си, като приемат възможността да получат професионална помощ и подкрепа. Организирането и провеждането на начална и заключителна конференция, които ще се проведат при стартиране и при приключване на проекта, ще представят планираните цели, заложените дейности, включените целеви групи и очакваните резултати и съответно степента на тяхното постигне и удовлетвореността на включените лица. В допълнение, регулярно на сайта на Община Габрово www.gabrovo.bg ще бъде поставяна актуална информация за хода на изпълнение на проекта и степента на постигане на планираните резултати. Описаните мерки ще доведат до прозрачност и информираност на общността относно заложените цели, постигнатите резултати и установените добри практики при изпълнение на проекта. Всички материали, продукти и дейности, свързани с осигуряване на публичност и визуализация, ще бъдат разработени в съответствие с изискванията на Договарящия орган, заложени в Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР, а Община Габрово, като бенефициент по проекта, ще отбелязва финансовия принос на Общността и логото на ЕС и ОП РЧР на всеки продукт по проекта.
3. Подбор, сформиране на екип за предоставяне на социалните услуги и обезпечаване функционирането му За провеждане на публична, прозрачна процедура, с осигурена равнопоставеност на кандидатите, информация за работните позиции ще бъде публикувана в местен ежедневник и на сайта на Община Габрово. Подборът на кандидатите ще се извърши от Комисия, по заповед на Кмета на Община Габрово, в съответствие с предварително зададени критерии и съобразно приложимото законодателство. За предоставяне на планираните социалните услуги Община Габрово планира да бъде сформиран екип включващ следните длъжности по трудово правоотношение: • Социален работник - 3 лица • Медицински сестри - 9 лица • Рехабилитатор - 3 лица • Психолог - 2 лица • Специален педагог - 1 лице • Лекар - педиатър - 1 лице • Детегледачки - 7 лица • Директор - 1 лице • Огняри - 3 лица • Шофьор - поддръжка - 1 лице • Хигиенист - 2 лица • Технолог - хранене -0.5 лица • Домакин - 0.5 лица • Логопед - 1 лице; • Старша сестра - 1 лице от които общи длъжности – директор; технолог – хранене; огняри; шофьор; домакин и хигиенист и експертни длъжности - социален работник; медицинска сестра; старша медицинска сестра; рехабилитатор; психолог; детегледачки; специален педагог; логопед; лекар-педиатър. За качествено предоставяне на услугите и максимално удовлетворяване потребностите на потребителите от целевата група се предвижда да бъдат ангажирани по Договор за услуга следните специалисти – лекар-педиатър, акушер-гинеколог, ерготерапевт, кинезитерапевт, юрисконсулт, приложен специалист и консултант. Последните две лица се очаква да окажат методическа и практическа подкрепа и супервизия при регламентирането и предоставянето на услугите. За целта ще се ангажират лица със съответната квалификация и релевантен опит при организирането и реалното предоставяне на услуги с такъв характер.
4. Регламентиране, разкриване и функциониране на иновативни социални услуги в общността Във връзка с обезпечаване на организацията на предоставянето на социалните услуги и постигане на качество ще бъде изготвена необходимата документация, регламентираща предоставянето на социалните услуги, а именно: • Правилник за вътрешния ред; • Етичен кодекс за професионално поведение; • Процедура за провеждане на инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; • Процедура за обучение по здравословни и безопасни условия на труд; • Процедура за регистрация, разглеждане, анализ и предприемане на действия по жалби и оплаквания; • Процедура за защита на личните данни и др. В резултат на извършен анализ за преструктуриране на ДМСГД Габрово, по проект „ПОСОКА: семейство”, на база наличните ресурси и потребности, мултидисциплинарният екип на местно ниво е извел необходимостта от разкриването следните социални услуги в общността: Център за настаняване от семеен тип; Дневен център за деца с увреждания; Център за майчино и детско здраве и Център за ранна интервенция. При изпълнение на проекта подкрепа ще бъде оказвана от специалист и консултант при организацията на работа, прилагането на новите методологии и практическата работа в новите социални услуги. Специалистът и консултантът ще предоставят професионална подкрепа на персонала в иновативните услуги. Лицата ще бъдат ангажирани почасово за предоставяне на специфична подкрепа, съобразно потребността на лицата, наети на трудов договор. Към момента на кандидатстване не би могло да се определи професионалната специализация на специалистите, необходими за развиване на новите иновативни услуги. Лицата ще бъдат определени след началото на проекта и идентифициране на нуждите от професионална помощ при стартиране и развиване на всяка от четирите услуги. 4.1.Разкриване и предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания /ЦНСТДУ/. Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания е социална услуга в общността, резидентен тип с капацитет 8 места. Потребители на услугата ще са деца с увреждания на възраст от 0 до 3 години, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Към момента, в ДМСГД-Габрово за отглеждане и възпитание са настанени 9 деца с увреждания, от които 6 са над 3 годишна възраст. В Центъра децата ще бъдат обгрижвани от квалифициран персонал, в среда близка до семейната. Организирането на живота и предоставянето на услугите в Центъра ще бъде насочено към създаване на условия за пълноценно обгрижване на децата. Всяко от настанените деца ще има възможност да получи индивидуални медицински, здравни и социални грижи, както и психологическа подкрепа при личностното израстване, развитие и изграждане на умения за самостоятелност, в зависимост от физическото състояние. Децата от ЦНСТ ще имат възможност да ползват и други социални услуги в общността, отговарящи на техните потребности, както и масови детски заведения. Предвид спецификата на целевата група ежедневно ще бъде следен здравния статус на децата от лекар - педиатър. В случай, че дадено дете има нужда от специализирана болнична помощ ще бъде насочено към болнично заведение. В ЦНСТ ще бъде осигурена здравословна и питателна храна съобразно индивидуалните нужди и потребности на всяко дете. 4.2. Разкриване и предоставяне на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/. Дневен център за деца с увреждания е социална услуга в общността с капацитет 20 места. Потребители на услугата ще бъдат деца от общността с различни по вид и степен увреждания, както и децата, настанени в Центъра за настаняване от семеен тип. В Центъра ще се предоставя целодневна или почасова грижа за деца с увреждания в зависимост от индивидуалните им потребности. Потребителите на услугата ще бъдат обгрижвани от екип от специалисти, отговарящ на потребностите им. Чрез физиотерапия, рехабилитация, психологическа подкрепа, езикова и говорна терапия, логопедични занимания, ще се работи в посока подобряване на физическото, интелектуалното и емоционално състояние и развитие на децата с увреждания. 4.3. Разкриване и предоставяне на социалната услуга Център за майчино и детско здраве /ЦМДЗ/. Център за майчино и детско здраве е социална услуга с капацитет 50 места. Потребители на услугата ще бъдат бременни и родилки, деца от раждането до навършване на 3 годишна възраст, членове на техните семейства, лица от малцинствени общности и други рискови групи. Дейностите предоставяни в Центъра ще бъдат насочени към: • повишаване информираността на потребителите за семейно планиране; • здравословна бременност и адекватни грижи за малкото дете; • подпомагане достъпа на целевите групи до системата на обществено здравеопазване и социалните услуги; • подготовка за родителство и подкрепа за добро родителство; • подпомагане отглеждането на децата в семейна среда; • подпомагане правилното нервно-психично развитие на детето чрез насърчаване на добри родителски практики; • осигуряване на емоционалното и социално развитие на детето и намаляване на рисковете от изоставяне и насилие чрез подкрепа за изграждане на привързаност между детето и майката, както и чрез насърчаване на позитивни модели за възпитание; • оценка на рисковите фактори, в т.ч. и социалните, с негативно влияние върху здравето и развитието на детето и качеството на родителските грижи; • подпомагане на ранна интервенция при рискове и проблеми в здравето и развитието на детето; • медицински здравни грижи при необходимост. Важен акцент в работата на центъра ще бъдат мобилните здравно-социални услуги. Дейностите ще включват: индивидуални и групови консултации; придружаване на майката за получаване на медицински услуги за нея и детето; редовни посещения на екипа в дома на семейството след изписване на майката и детето от родилно отделение, с особено внимание върху майки в риск от изоставяне, неглижиране или насилие върху новороденото. Услугата ще включва и практическа и логистична подкрепа за използване на контрацепция, прегледи и изследвания по време на бременността, записване на детето при ОПЛ и подкрепа при детски болести и спешни случаи за достъп до доболнична помощ. 4.4. Разкриване и предоставяне на социалната услуга Център за ранна интервенция /ЦРИ/. Център за ранна интервенция е социална услуга с капацитет 15 места. Потребители на услугата ще бъдат родилки и майки на деца с различни по вид и степен увреждания, техните семейства и близката, обкръжаваща среда. Дейностите в Центъра ще бъдат насочени към провеждане на превантивна дейност за предотвратяване на изоставянето на деца с увреждания; подпомагане на родителите чрез информиране, консултиране и обучения на родителите в грижата за детето с увреждане. В рамките на Центъра ще се предоставя възможност за пребиваване на майката, заедно с детето. По време на престоя в Центъра експертите от екипа ще подкрепят майката в грижата за детето, ще консултират и обучават майката за придобиване на умения за отглеждане на дете със специфични потребности. Продължителността на престоя в Центъра за всеки отделен случай ще бъде различен, в зависимост от индивидуалните потребности – от няколко дни до няколко седмици. След прекратяване престоя на майката в Центъра, експертният екип ще продължи работата си със семейството. Ще извършва редовни посещения в дома на детето с увреждания и ще подпомага родителите в грижите за него в домашна среда.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИНФО ТРЕЙДИНГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 599 999 BGN
Общ бюджет: 177 996 BGN
БФП: 177 996 BGN
Общо изплатени средства: 167 836 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 177 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 167 836 BGN
167 836 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 142 661 BGN
142 661 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 25 175 BGN
25 175 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 3 Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността - К-2
Индикатор 4 Минимален брой закрити ДМСГД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз