Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0438-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-11013
Наименование: "Ново работно място в "БТА ПРИНТ" ЕАД
Бенефициент: "БТА ПРИНТ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 18.10.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Увеличаване обема, разширяване номенклатурата и подобряване качеството на произвежданата от фирмата продукция в областта на печатната дейност чрез създаване и обезпечаване по процедурата на 15 нови работни места в производствената база на фирмата
Дейности: Дейност 4 Предоставяне професионално обучение за част от професията „Полиграфист“, трета квалификационна степен, чрез избор и възлагане на лицензирана от НАПОО обучаваща организация/институция Дейността предвижда предоставяне на обучение придобиване на квалификация по част от професията "Полиграфист" 213030, трета квалификационна степен за 15 представители на целевата група /самостоятелен курс/ с продължителност 600 уч.ч./100 дни по 6 часа/, съобразно изискванията на ЗПОО и ДОИ за професията. Продължителността е не по-малка от посочената в чл. 5, ал. 2 т. 1 от ПМС 251/21.10.2009 г. и т.2.2.1. „Размер на безвъзмездната финансова помощ“ от Насоките за кандидатстване. Обучението ще се извършва при спазване на всички Минимални изисквания за към допустимите дейности за обучения по професионална квалификация, изброени в Насоките за кандидатстване по процедурата и в съответствие с изискванията на ЗПОО и ЗНЗ и съгл. съгл. ДОИ за съответната професия На успешно завършилите обучението ще бъде издаден съответният документ, удостоверяващ придобитата професионална квалификация по част от професията „Полиграфист“ - Удостоверение, съгласно чл.38, ал.2 и ал.3 от ЗПОО. Професионалното обучение произтича от фирмените потребности и целевите работни места и е идентифицирано, съгласно актуалния Списък на професиите по ЗПОО, КОО-2008 и НКПД-2011. В предвидената процедура по реда на ПМС 69/2013 г. ще бъдат спазени изискванията на избор и възлагане на професионалното обучение на лицензирана от НАПОО обучаваща организации/институции
Дейност 6: Закупуване и доставка на целево оборудване за целевите работни места, чрез избор на доставчик Дейността не е задължителна по процедурата, но е задължителна за реализацията на настоящия проект. Необходимостта от подкрепа за придобиване на целево оборудване за проекта е обусловена от анализа и оценката на разполагаемите материални и технически ресурси, подробно описани в т.1.2.2. на проектното предложение. Предвид осигурените договори за изпълнение на регулярни поръчки, наличните машини и оборудване се експлоатират в пълния им капацитет и не позволяват разкриване на нови работни места. Създадена е оптимална организация на производството, която предполага нормално натоварване на всички производствени мощности и преминаване към режим на максимално натоварване при изпълнение на кампанийни поръчки, което е специфично за бранша. Въведена е гъвкава организация на труда, която предполага дву и трисменен режим на работа. Оценката капацитета на материалната база насочва към потенциал за развитие. Наличието на свободно пространство за разполагане на необходимото ново оборудване позволява разширяване обхвата и номенклатурата на произвежданата продукция с възможности за осигуряване на завършен производствен цикъл и предлагане на завършен полиграфически продукт. От голямо значение за завършените продукти е търговският им вид, в това число и опаковането им, предвид на което дружеството се нуждае от окомплектоване и оборудване за целевите работни места по проекта с пакетираща автоматична машина, която работи с термосвиваемо фолио, с което ще се създадат предпоставки за устойчивост на заетостта. Дейността предвижда интегриране на закупеното оборудване в рамките на създадената организация на работа на новите работни места с цел максимално ефективно използване на неговия капацитет. Оборудването ще се използва единствено от наетите по проекта лица на целевите работни места на принципа на споделяне на работните места. Разходите за оборудването ще бъдат извършени в съответствие с детайлните правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика 2007 -2013 г." Закупеното оборудването ще бъде запазено за срок от минимум 5 години след приключване на проекта, в съответствие с условията на Схемата, визирани в Насоките за кандидатстване. Предвижда се придобитото оборудване да бъде застраховано, съгласно изискванията на процедурата, визирани в Насоките за кандидатстване. Изборът на доставчик ще се извърши чрез възлагане, след процедура по реда на ПМС 69/2013 г.
Дейност 3: Предоставяне по обучение по Ключова компетентност 5 „Умения за учене“ – „Умения за работа в екип“, съгл. Европейската квалификационна рамка чрез избор на обучаваща организации/институции и възлагане Дейността предвижда предоставяне на обучение по Ключова компетентност 5 „Умения за учене“, съгласно Европейската квалификационна рамка и предвижда обучение по „Умения за работа в екип“ за 15 представители на целевата група с продължителност 30 уч.ч. /5 дни по 6 часа/ , в съотв. с посочената в чл. 5, ал..2 т.2 от ПМС 251/21.10.2009 г. и т.2.2.1. „Размер на безвъзмездната финансова помощ“ от Насоките за кандидатстване. Изборът и спецификата на обучението произтичат от организация на труда на новите работни места, която предполага работа в екип и отговаря на фирмените стандарти за екипност в работата, сплотеност и мотивираност на персонала, които са в унисон с европейските стандарти за ключови компетентности за учене през целия живот /ключова компетентност 5 „Умения за учене“, съгл. ЕКР. Обучението за ключови компетенции ще завърши с издаване на сертификат, удостоверяващ придобитите знания и умения. Обучението ще се извършва при спазване на всички Минимални изисквания за обучения по ключови компетентности, изброени в Насоките за кандидатстване по процедурата. В предвидената процедура за избор по реда на ПМС 69/2013 г.ще бъдат спазени изискванията за наличие на опит от предлагано релевантно обучение от страна на изпълнителя
Дейност 1: Подбор и сключване договори с 15 представители на целевата група за целево обучение и последваща заетост на целевите работни места Дейността ще се осъществи изцяло в съответствие с утвърдената процедура за подбор на представители на целевата група по Приоритетна Ос 1 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ ,Процедура BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място“, описана в Наръчника за бенефициенти. При осъществяване на подбора ще бъдат спазени всички Минимални изисквания към допустимите дейности за обучения по професионална квалификация, изброени в Насоките за кандидатстване по процедурата и в съответствие с изискванията на ЗПОО и ЗНЗ, в т.ч. за входящо образователно равнище за обучението за професионална квалификация, съгл. ДОИ за целевата професия - НАРЕДБА№ 31/22.06.2010 г. за придобиване квалификация по професията"ПОЛИГРАФИСТ" /в сила от 27.08.2010 г./, издадена от МОМН
Дейност 2: Информиране и публичност на дейностите в проекта Проектът предвижда информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана /съфинансирана от ЕСФ и ЕФРР, посредством следните инструменти: 1. Изработка и монтиране на информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по проекта. 2. Дизайн, предпечат и отпечатване на информационна дипляна 3. Дизайн, предпечат и отпечатване на стикери 4. Информиране на обществеността чрез съобщения в пресата. Изискването е всички бенефициенти да отбелязват финансовия принос на Общността и да поставят логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта. Широката общественост следва да бъде информирана за целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Дейността по информиране и публичност, предвижда подходящи мерки, съобразени с изискванията описани подробно в чл. 6 от Приложение I на Договора за безвъзмездна финансова помощ и в Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП РЧР, Приложение З към Насоките за кандидатстване. Предвидена е процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 69 от 11.03.2013 г.
Дейност 7: Назначаване на обучените по процедурата лица на създадените нови работни места Дейността предвижда създаване на съответната организация на производство и организация на труда, предвид новата заетост на новите работни места с придобитото по процедурата оборудване Обучените по проекта 15 лица от целевата група ще бъдат наети на трудови договори на длъжности от групата 7323 „Оформители и книговезци“ на пълно работно време, съгл. изискванията на КТ, при спазване изискванията на ЗЗБУТ, с което се изпълняват минималните изисквания, съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата. Не се предвижда наемане на непълно време за периода, през който лицата от целевата група преминават обучение. За създадените работни места се прилага гъвкава форма на заетост, под формата на споделени работни места, при които придобитото по процедурата оборудване ще се ползва от повече от 1 лице – представител на целевата група. Дейността предвижда предоставяне на средства за РЗ под формата на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания за 15-те наети по трудов договор на пълно работно време лица на разкритите нови целеви работни места за период от 12 месеца. Необходимите средства са по разчетени, съгл. Действащите към момента правила за определяна на МОД по основна икономическа дейност и квалификационна група професии /КИД – 2008 , НКПД-2011/ и КСО и ЗЗО.
Дейност 8: Организация и управление на проекта Управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно: -вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта; -процедури при избор на изпълнител за доставка/предоставяне на услуги; - изготвяне и предоставяне на доклади; -управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности - финансово изпълнение на проекта и счетоводно отчитане на съответните дейности. Дейностите по управление и организация са елемент от проекта и осигуряват успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура на ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) Разходите за възнаграждения и дължими осигуровки по КТ и КСО, начислявани за сметка на работодател за членовете на екипа по организация и управление на проекта (ръководител, счетоводител.) са разчетени съгласно Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР– Приложение М към Насоките за кандидатстване и действащото законодателство
Дейност 5: Закупуване и доставка на консумативи за част от професионалното обучение по практика, чрез избор на доставчик Дейността предвижда обезпечаване на частта от обучението по практика в рамките на курса за професионална квалификация по част от професията „Полиграфист“ трета квалификационна степен за 15-те представители на целевата група, което ще се проведе с целевото оборудване, придобито по проекта и в производствената база на работодателя. Необходимостта произтича от спецификата на обучението за осигуряване на всички условия за най-пълното усвояване на практически умения от обучаемите на конкретното работно място, което ще сведе до минимум рисковете от адаптацията при последващото назначаване и преразход на влаганите материали на новите работни места. Видът на консумативите е съобразен със спецификата на машинното оборудване, а количеството – с възможността всеки един от обучаемите да може да премине през всички необходими операции за работа с машинното оборудване, съответно да усвои необходимите практически умения за извършване на дейностите, съобразно длъжностната характеристика за работното място. Изборът на доставчици ще се извърши чрез възлагане, след процедура по реда на ПМС 69/2013 г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 164 574 BGN
Общ бюджет: 144 248 BGN
БФП: 144 248 BGN
Общо изплатени средства: 106 973 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 106 973 BGN
2015 0 BGN
106 973 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 90 927 BGN
2015 0 BGN
90 927 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 046 BGN
2015 0 BGN
16 046 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз