Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0260-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-07001
Наименование: "Нови възможности за заетост в "РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС" ООД"
Бенефициент: "Рапидо Експрес енд Лоджистикс" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1. Да се създадат условия на 12 безработни младежи до 29 години да развият личностните си и професионалните си знания, умения и способности за успешно включване на пазара на труда и подобряване на собственото им благосъстояние. 2. Да се създадат нови 10 работни места за безработни младежи до 29 години в „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ООД.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението. За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. С изпълнението на проекта ще се ангажира екип от висококвалифицирани специалисти. Екипът ще включва ръководител проект, координатор и счетоводител. Основна задача на екипа ще е да осигури коректното изпълнение на предвидените дейности, постигането на целите на проекта и отчитането пред Договарящия орган. Съобразно план-графика на проекта ще се провеждат ежемесечни съвещания за отразяване на напредъка и при необходимост предприемане на мерки за коригиране на отклоненията. Всички предвидени дейности, произтичащи от договора с ДО ще се изпълняват коректно и в предвидените срокове. Счетоводителят ще води редовна и прецизна финансово-счетоводна отчетност за изпълнение на проекта. Всички доклади и действия по проекта ще са съобразени и стриктно ще се придържат към договора. Пълната документация по проекта ще се съхранява от „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ООД за срока, упоменат в договора. Всички документи ще подлежат на проверка от Възложителя или други одиторски органи на Европейския съюз. „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ООД ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Фирмата ще предоставя на Договарящия орган и/или упълномощените от него лица, цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта. Ще се изготвят доклади, съгласно образец на Договарящия орган. Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към доклада ще се приложи опис на разходооправдателните документи, придружен с копия от същите за всички разходи, направени по проекта през периода, за който се отнася докладът. Копията на разходооправдателните документи ще бъдат заверени от „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ООД и към тях ще се прилагат копия на документите, доказващи извършеното плащане. Съгласно член 2 от Общите условия, договарящата институция ще получава всяка допълнително поискана информация, свързана с изпълнението на проекта. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят и лични месечни отчети от координатора, счетоводителя и ръководителя на проекта. Счетоводителят ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Ръководителят ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати и ще го представя на Управителя на „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ООД. В началото на всеки месец ще се провеждат оперативки за контрол на напредъка по проекта.
Избор на изпълнители в съответствие с ПМС № 69/11.03.2013 г. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на ПМС № 69/11.03.2013 г.. и неговите изменения и допълнения, както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. Дейността гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Дейността обхваща изготвянето и съгласуването с ДО на график за тръжните процедури, подготовката на тръжната документация, провеждането на процедури, оценяване на получените оферти и подписването на договор с избраните изпълнители. На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 55 и ПМС 70 от 03.04.2012 г. за изменение и допълнение на ПМС 55, тъй като предвидената стойност за услугата или доставката, без данък върху добавената стойност е от 15 000 до 60 000 лв. включително, ще се съберат по три оферти за избор на изпълнител за: 1. Оборудване на 10 нови работни места. След като събере посочения брой оферти, бенефициентът ще ги оцени за съответствие с поставените от него изисквания и ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен писмен договор. За разходването на средствата по бюджетните пера, които не изискват провеждането на процедури и събирането на 3 оферти „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ООД стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Наръчника на ДО.
3. Подбор на представителите на целевата група Дейността ще се извърши изцяло в съответствие с Процедура за подбор на представители на целевата група по Приоритетна ос 1 на ОП „РЧР”, Процедура BG051PO001-1.1.13 - «НОВО РАБОТНО МЯСТО», която е част от Ръководството на бенефициента. Технология за провеждане на подбора и Приложения към процедурата Процедурата за подбор на представители на целевата група за включване в конкретен проект започва при подаване на Заявка (Приложение № 2) от страна на Кандидатът до съответните ДБТ. С оглед осигуряване на оптимален брой лица от целевите групи за включване в конкретните проекти, Заявката ще бъде подадена непосредствено след подписване на договора или в най-кратки срокове преди старта на дейностите, в които ще бъдат ангажирани представителите на целевата група. Дирекции “Бюро по труда” изнасят на Информационното табло в ДБТ Съобщение до потенциалните кандидати (Приложение № 1) за старта на кампанията по подбор на представители на целевата група за включване в проектите, получили безвъзмездно финансиране по схеми на Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Всички трудови посредници задължително уведомяват потенциалните представители на целевата група за дадената възможност за включване в проекта, като отбелязват това в личните им досиета (картони). Безработните лица се подписват, че са запознати с тази възможност. За тази цел ДБТ създава и поддържа единен Регистър, в който представителите на целевите групи удостоверяват срещу подпис, че са информирани за стартирала процедура за подбор на представители на целевата група за включване в конкретни проекти, получили безвъзмездно финансиране по схемата (Приложение № 9). Желаещите да бъдат включени в обучение представители на целевата група, подават Заявление (Приложение №3) за включването им в проектните дейности. Със заявлението се изразява съгласие за ползване на личните им данни за целите на проекта. Трудовите посредници в ДБТ оказват на желаещите лица методическа помощ при попълване на Заявлението и въз основата на наличното в ДБТ индивидуално досие на регистрирания представител на целевата група, следят за верността на посочените в Заявлението данни. ДБТ изготвят “Дълъг списък” (Приложение №4) от подходящи за включване в обучение лица от целевата група, който се предоставя на съответния Кандидат, спечелил безвъзмездно финансиране. ДБТ и бенефициентът уговарят краен срок за съставянето на списъка, който съответства на заложените проектни дейности, но дава достатъчно време за уведомяване и набиране на заявления от безработните. Кандидатът, сключил договор за безвъзмездна финансова помощ, преглежда списъка и одобрява конкретен брой лица от целевата група, отговарящи на условията по сключения договор за безвъзмездна финансова помощ. На тази база, тя изготвя “Кратък списък” (Приложение №5) на лица от целевата група, с които ще се проведе индивидуално интервю за включване в проектните дейности по конкретния договор за безвъзмездна финансова помощ. По преценка на Кандидата, “Краткия списък може напълно да съвпада с “Дългия списък”. Комисията (Приложение №6) съставена и утвърдена със Заповед на Директора на ДБТ (Приложение №7) разглежда заявленията на заявилите участие представители на целевата група, провежда индивидуални интервюта и извършва окончателното класиране на подходящите за включване в проектните дейности по конкретния договор за безвъзмездна помощ представители на целевата група. След провеждането на подбора на представители на целевата група, ДБТ изготвя Протокол (Приложение №8), удостоверяващ решението на комисията. В протокола се записват имената на номинираните кандидати, както и на резервите, в случай че такива бъдат определени. Протоколът се подписва от всички страни, участващи в комисията по подбора. В случай, че към момента на стартиране на процедурата за подбор, след подадена заявка, в ДБТ няма достатъчен брой регистрирани и отговарящи на всички критерии, заложени по проекта, лица от целевата група, ДБТ издава писмо на Кандидата, с което удостоверява това (Приложение № 9 и 10). При липса на представители на целевата група, регистрирани на територията на дадена Дирекция „Бюро по труда”, които да отговарят на заложените от бенефициента изисквания е възможно да бъдат включени кандидати от Дирекция „Бюро по труда” в съседните общини, но в рамките на допустимите области. В този случай представителите на целевата група, които желаят да участват в проект извън собственото си населено място, ще бъдат информирани, дали разходите за транспорт по време на участието им в проекта са поети от бюджета на проекта или са за тяхна сметка. Отказът на представител на целевата група за участие в проекта се процедира съгласно чл. 20, ал.4, т.4 от Закона за насърчаване на заетостта. При отказ по уважителни причини, лицето следва да представи копие на официален документ удостоверяващ обстоятелството възпрепястващо участието му в проекта. Окончателният списък на одобрените кандидати се изнася на информационните табла в дирекциите “Бюро по труда”. Кандидатът по проекта подписва индивидуални споразумения/договори с избраните представители на целевата група за включване в конкретния проект, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в който ясно трябва да бъдат регламентирани правата и задълженията на страните по договора. Кандидатът ще инициира нова процедура за подбор на представители на целевата група, спазвайки последователно всички стъпки в случай, че по време на изпълнение на проекта представител на целевата група отпадне от обучение. Кандидатът ще осигури замяна на лицето, преди започването на обучението или на етап от обучението, в който е възможно да покрие минимално необходимия хорариум за вземане на документ за завършване на курса. В случай, че по време на изпълнение на проекта представител на целевата група отпадне от заетост, Кандидатът ще го замени с лице, притежаващо същата квалификация, която са получили останалите лица от целевата група. Ако замяната е невъзможна поради обективни причини ВО може да представи пред ДО Заявление за промяна в Договора, която да включва редукция на броя на лицата от целевата група и в съответствие с това пропорционално намаляване на преките и непреките разходи в бюджета за изпълнение на проекта. ДБТ предоставя на Водещата организация оригинали на всички документи от процедурата /Приложения № 1, 3 (и придружаващите ги документи), 4, 7, 8, 9 и 10 (ако е приложимо) с приемо-предавателен протокол. Копия на същите се съхраняват в ДБТ.
4. Осигуряване на публичност за проекта. „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ООД ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. При изпълнение на проекта, съфинансиран от ОП РЧР, както и на мерките по информация и публичност задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Всички действия за информация и публичност ще включват следните елементи: а) емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европеиския съюз; б) позоваване на ЕСФ: „Европеиски социален фонд“; в) послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стоиност от интервенцията на Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”. За постигане на публичност и повишаване информираността, в съответствие с Комуникационната стратегия и план на ОП „РЧР” е планираното използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационна табела В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави информационна табела на офиса на фирмата. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на таблата: а) логото на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 500 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. 3. Публикации в регионален вестник Бенефициентът ще изготви две публикации, една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. 4. Стикери Закупеното по проекта оборудване за създаване на нови работни места ще бъде обозначено с 53 броя стикери, поставени на видими места.
5. Професионално обучение за част от професия по втора квалификационна степен, специалност „Продавач - консултант” с код 3410201 на 12 безработни младежи Повишаването на качеството на работната сила чрез професионално обучение улеснява адаптирането й към променящите се изисквания на пазара на труда и работодателите. Осигуряването на съответствие между наличните и необходимите компетенции на безработните е от съществено значение с оглед протичащите икономически процеси в страната и сектора. Курсът ще бъде с продължителност 300 учебни часа, тъй като е за част от професията. Програмата ще отговаря най-точно на идентифицираните потребностите от професионална квалификация на служителите на „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ООД. Програмата на обучението ще отговаря на държавните образователни изисквания и цялата нормативна уредба в областта на професионалното обучение. Цели на обучението 1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления. След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: • спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд; • разпознава рисковите ситуации в процеса на трудовата си дейност и прилага адекватни поведенчески модели; • прилага изискванията за опазване на околната среда; • описва стопанското устройство на страната; • разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат; • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник; • умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения с доставчици и клиенти; • умее да работи в екип; • разбира своята роля в дейността на организацията, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си; • умее да намира информация, да създава, редактира и съхранява данни с помощта на компютър; • умее да се справя със задачи на работното място, като осъществява комуникация 2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление „Търговия на едро и дребно". След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: • описва формите, принципите и методите на търговското обслужване; • прилага нормативната уредба и стандартите за работа в търговски обект; • характеризира организацията на търговската дейност; • умее да поддържа търговския екстериор и интериор на търговския обект; • обяснява основните стоковедни характеристики на стоките; • изброява основните методи и правила за съхраняване и излагане на стоки; • познава и подбира методите за контрол върху качеството на стоките; • познава и описва технологичната последователност при доставката, приемането, съхранението и реализацията на стоките; • притежава знания и умения за планиране и отчетност на извършената работа, както и за създаване на работни приоритети; • придобие предприемачески умения; • познава и описва изискванията за документиране на доставките и продажбите на стоки. 3. Цели на обучението по специфичната за професията „Продавач-консултант" задължителна професионална подготовка След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да: • дефинира и описва качествата и характеристиките на стоките; • умее да приема парични суми, връща рестото, издава касови бележки, съставя фактури; • подбира средства и методи за насърчаване на продажбите; • умее да провежда търговски демонстрации; • умее да прилага съвременни продажбени техники; • притежава знания и умения за проучване на потребителското търсене; • обяснява правилата за продажба чрез електронната търговия; • умее да работи с търговско оборудване и инструменти. Програмата ще съдържа минимум: I. Обща професионална подготовка Здравословни и безопасни условия на труд. Трудово право Психология, етика, естетика Работа с персонален компютър II. Отраслова професионална подготовка Икономика и отчетност на търговията Управление и контрол на качеството III. Специфична професионална подготовка Мениджмънт и маркетинг на търговската дейност Стокознание Техника в търговията на дребно Търговска реклама ПРОФЕСИОНАЛНО-ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Продавач-консултантът трябва да проявява наблюдателност, бързина и вежливост при работа с клиенти, търговски нюх, концентрация на вниманието. Трябва да умее да работи в екип, да не създава конфликти с колеги и клиенти, да бъде честен, отговорен и прецизен в работата си. Срокът на обучението е 2 месеца и половина, 50 учебни дни всеки по 6 учебни часа, общ брой часове - 300 учебни часа, от които теоретичното обучение е 120 часа, а практическото обучение е 180 часа. Входящото образователно равнище е след завършено средно образование или клас от средното образование, а формата на обучение – дневна. Всеки един от предметите е отделен учебен блок, завършващ с изпит. Изпитите се определят от обучаващата институция. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на част от професия по втора степен на професионална квалификация. Завършеното професионално обучение по част от професия се удостоверява с „Удостоверение за професионално обучение" образец 3 - 37 на МОН съгласно Наредба №4 от 2005г. за документите за системата на народната просвета.
6. Обучение за придобиване на ключови компетенции КК 5. Умение за учене – „Умения за работа в екип” на 12 безработни младежи. Ключовите компетентности са важeн фактор за усъвършенстване на личностното развитие, активното гражданство и социалното включване на всеки, както и повишаване на неговата мобилност и мотивация. Наред със знанията и уменията, които водят до национално признати професионални квалификации, ключовите компетентности могат да бъдат разглеждани като степен на адаптивност на индивида спрямо потребностите на пазара на труда. Необходимостта от усъвършенстване на компетенциите на безработните именно в областта на уменията за работа в екип е идентифицирана от работодателя - „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ООД” и обусловена от професията, която ще упражняват. Ще се проведе 1 курс за 12 безработни младежи до 29 години, с продължителност 30 учебни часа. Програмата ще се съгласува предварително с избраният изпълнител от екипа на проекта, така че да отговаря най-точно на идентифицираните потребностите на целевата група и работодателя.
Оборудване на 10 нови работни места В съответствие с изискванията в Длъжностната характеристика за Длъжността, на която ще бъдат назначени е планирано закупуването на оборудване, необходимо за създаването на 10 нови работни места. Успешно завършилите професионално обучение и ключови компетенции младежи ще бъдат назначени като Специалист продажби, Категория по НКПД: Техници и други приложни специалисти Шифър на длъжността по НКПД: 3339-3004 Основните оперативни отговорности на длъжността са: - Изготвя и изпраща оферти на потенциални и/или настоящи клиенти; - Комуникира с потенциални и настоящи клиенти; - Събира информация за потенциални клиенти и създава база данни; - Провежда срещи и преговаря с клиенти; - Приема, обработва и предлага решения по постъпили рекламации и информира прекия си ръководител; - Подготвя и изпраща договори; - Периодично контактува с клиенти във връзка с проучване на удовлетвореността им; - Периодично изготвя и изпраща към прекия си ръководител справка за дейността си; - Поема и други отговорности, които попадат в обхвата на длъжността, когато е необходимо. В съотвествие с изискванията на работодателя за длъжността и дейностите, които ще изпълняват новите служители е планирано закупуването на: 1. Бюра – 10 броя 2. Ергономични офис столове – 10 броя 3. Преносими компютри – 10 броя 4. Мултифункционално устройство /принтер, скенер, копир/-3 броя 5. Офис шкафове – 10 броя 6. Архивни шкафове – 2 броя 7. Машина за подвързване - 2 броя; 8. Ламинатор - 2 броя; 9. Машина за термоподвързване - 2 броя; 10. Телефон/факс апарати – 2 броя
Осигуряване на заетост на 10 безработни младежи до 29 години, успешно завършили обученията, за период от 12 месеца На новосъздадените и оборудвани по проекта работни места ще бъдат назначени 10 безработни младежи до 29 години, успешно завършили обученията за професионална квалификация и ключови компетенции, за 12 месеца. С тях ще бъдат сключени трудови договори. Изпълнението на проекта пряко ангажира целевата група и отговаря напълно на потребностите на младежите. Те ще имат шанс да работят в млад екип, в стабилно и модерно предприятие, отговарящо на всички европейски стандарти с утвърдена политика по отношение развитието на човешките ресурси. Ще получат сигурност и доходи, които ще допринесат за преодоляване на социалната и икономическата им изолация. Субсидираната заетост е една от двете активни мерки с най-голямо нетно въздействие върху безработните. Сключването на безсрочни трудови договори с бенефициентите след приключване на шестте месеца изпитателен срок гарантира високата ефективност на предложения проект и съответствие към нуждите на целевата група. Бенефициентите ще бъдат назначени на длъжност съответстваща на преминатото професионално обучение - специалист, продажби. Категория по НКПД: Техници и други приложни специалисти. Шифър на длъжността по НКПД: 3339-3004. Съгласно кода и наименованието на основната икономическа дейност на „РАПИДО ЕКСПРЕС ЕНД ЛОДЖИСТИКС” ООД: Н53 - Пощенски и куриерски услуги, МОД за длъжността е 420 лева.
Одит След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Извършването на одит е необходимо за да се гарантира коректно и прозрачно разходване на средствата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МАКС ИНОВЕЙШЪНС - МИ 5" ООД
"Старбилд"ЕООД
"ЦИФРОНИМ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 932 BGN
Общ бюджет: 73 067 BGN
БФП: 73 067 BGN
Общо изплатени средства: 51 088 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 786 BGN
2014 29 301 BGN
2015 0 BGN
51 088 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 518 BGN
2014 24 906 BGN
2015 0 BGN
43 425 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 268 BGN
2014 4 395 BGN
2015 0 BGN
7 663 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз