Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0065-C0001
Номер на проект: 13-13-66
Наименование: Подобряване на процеса на създаване и изпълнение на политики от община Камено
Бенефициент: Община Камено
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 18.10.2013
Дата на приключване: 18.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на създаване и изпълнение на политики от община Камено
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта В рамките на тази дейност екип от ръководител, координатор и счетоводител – служители на община Камено ще организира цялостното изпълнение на проекта, включително подготовка на техническо задание, организиране на оценителна комисия и избор на изпълнители, проследяване на индикаторите по отделните дейности и тяхното изпълнение, координиране на дейностите по проекта, които са собствено изпълнение на общината, изготвяне, предаване и архивиране на междинните, годишния и окончателния доклади по проекта, както и цялостната документация по проекта, координация и комуникация с УО на ОПАК. Екипът по проекта ще отговаря за комуникацията с избраните изпълнители и ще следи за качественото, количествено и навременно изпълнение на заложените в договорите резултати. В бюджета на проекта са заложени разходи за две командировки на екипа за мониторинг на проекта и/или във връзка с комуникация и координация с УО на ОПАК.
Дейност 2 Оптимизиране на социалната политика на община Камено В рамките на тази дейност ще бъдат разработени Стратегия за насърчаване на младежта в община Камено и правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на социалната политика, провеждана от община Камено. Правилата и методиките ще бъдат насочени основно в сферата на образование, заетост, младеж. Те ще бъдат използвани при мониторинга и оценката на разработваната стратегия за насърчаване на младежта на община Камено. При разработването на правилата ще бъдат използвани резултатите от проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране”. Правилата и методиките ще се основават на модел който задължително ще включва: Разработване на документи, определящи целите на политиките за развитие; Формулиране на мерки за изпълнение на целите на политиките за развитие, ресурсно осигуряване и планиране на изпълнението; Управление на изпълнението на планираните мерки за развитие; Мониторинг и оценка на изпълнението на политиките за развитие; Обществени консултации в различните етапи на процеса на управление на развитието.
Дейност 3 Разработване на План за развитие на община Камено 2014-2020 г. По тази дейност ще бъде разработен на План за развитие на община Камено 2014-2020 г. Разработването на плана ще бъде в съответствие със изискванията към съдържанието му, заложено в Методически указания на МРРБ за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012–2022), Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014–2020), Областните стратегии за развитие (2014–2020) и Общинските планове за развитие (2014–2020). Той ще включва: 1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината, вкл. SWOT анализ и анализ разходи-ползи по отношение на ОПР; 2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана; 4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; В рамките на тази дейност, като част от разработването на самия план, ще бъдат организирани и следните публични събития: - Кръгла маса в началото на разработването на ОПР, на която обществеността ще може да изкаже своите очаквания от ОПР, проблемите, които следва да бъдат адресирани и разрешени, начините по които това може да бъде изпълнено и т.н. - Обществено обсъждане - след разработване на окончателен проект на ОПР Камено 2014-2020г. той ще бъде публикуван на Интернет страницата на общината и ще бъде организирано обществено обсъждане на документа, като всички мнения, препоръки и констатации ще бъдат внимателно обсъдени и евентуално взети предвид, преди одобрението на плана от Общинския съвет на община Камено.
Дейност 4 Публичност на проекта По проекта ще бъдат проведени две пресконференции за представяне на проекта и резултатите от него, както и помощта получавана по линия на ОПАК и Европейския социален фонд. Ще бъдат разработени отпечатани 500 брошури за проекта, както и ще бъдат публикувани 2 материала в местни вестници. Те ще бъдат публикувани в началото и в края на проекта с цел представяне на очакваните резултати и отчитане на постигнатото. Документите разработени по проекта ще бъдат публикувани след приключването му, на Интернет страницата на община Камено.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 692 BGN
Общ бюджет: 62 049 BGN
БФП: 62 049 BGN
Общо изплатени средства: 62 049 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 538 BGN
2014 46 510 BGN
2015 0 BGN
62 049 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 208 BGN
2014 39 534 BGN
2015 0 BGN
52 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 331 BGN
2014 6 977 BGN
2015 0 BGN
9 307 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Д1: Изготвени междинни доклади,
Индикатор 3 (Д) По Д1: Изготвен финален доклад
Индикатор 4 (Д) По Д2: Разработена Стратегия за насърчаване на младежта в община Камено; Разработен пакет правила и методики мониторинг, контрол и последваща оценка на социалната политика, в сферата на образование, заетост, младеж
Индикатор 5 (Д) По Д3: Разработен Общински план за развитие на община Камено 2014-2020 г.
Индикатор 6 (Д) По Д4: Проведени пресконференции; Публикувани материали в медии
Индикатор 7 (Д) По Д4: Изработени и отпечатани брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз