Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0028-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/028-02
Наименование: Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.09.2013
Начална дата: 18.10.2013
Дата на приключване: 18.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Укрепване на капацитета на Община Габрово и постигане на висока проектна готовност чрез разработване на качествени инвестиционни проекти, готови за кандидатстване за последващо финансиране по оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014-2020 и усвояване на финансовите ресурси по СФ. Специфични цели на проекта: 1. Община Габрово да разполага с разработени готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност (работни проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) (project pipeline), с които да може да кандидатства за финансиране със средства по линия на оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 2014 – 2020. 2. Община Габрово да има списък от "готови за финансиране проекти", включени в Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово.
Дейности: дейност 2 Осигуряване на информация и публичност по проекта.
дейност 7 Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на образователната инфраструктура в град Габрово
дейност 10 Одит на проекта
дейност 5 Проект за Интегриран градски транспорт на град Габрово
дейност 1 Организация и управление на проекта.
дейност 4 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на ОП
дейност 3 Организиране и провеждане на кръгли маси
дейност 8 Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на културната инфраструктура в град Габрово
дейност 6 Разработване на инвестиционни проекти за подобряване на градската среда в град Габрово
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 660 BGN
Общ бюджет: 445 684 BGN
БФП: 445 684 BGN
Общо изплатени средства: 326 022 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 445 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 192 381 BGN
2015 133 641 BGN
326 022 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 378 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 163 524 BGN
2015 113 595 BGN
277 119 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 857 BGN
2015 20 046 BGN
48 903 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз