Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0359-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-11006
Наименование: "Системни комуникации" ООД - нова възможност за квалификация и заетост на младежи"
Бенефициент: "Системни комуникации" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 18.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта:  повишаване адаптивността и конкурентоспособността на безработните лица;  интегриране на уязвими групи на пазара на труда – безработни младежи до 29 годишна възраст;  придобиване на практически умения от безработните лица;  повишаване на квалификацията и производителността на труда и осигуряване на заетост;  изпълнение на дългосрочната цел на фирмата ориентирана към повишаване на квалификацията;  осигуряване на квалифициран персонал за осъществяване дейността на дружеството;  създаване на добри практики и модел с цел повишаване на информираността на работодателите в страната;  създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието.
Дейности: 7. Вътрешен контрол, управление и отчетност. Подготовка: Сформиране на екип на проекта, състоящ се от: Ръководител, Счетоводител, Координатор. Назначаване на екипа на Граждански договори. Провеждане на въвеждаща среща и разпределение на задълженията. Изготвяне на детайлен план-график за провеждане на тръжни процедури. На срещата ще бъдат обсъдени и други организационни въпроси във връзка с проекта. Изпълнение: Вътрешният контрол и управление ще се осъществяват от ръководителя на проекта, според описаните му задължения. Координаторът ще изготвя и архивира протоколи от проведени оперативни срещи на екипа. В тях ще се отразяват: всички обсъждани въпроси; взетите решения; евентуалните пречки и проблеми, които възникват в процеса на обучение; всички мониторингови посещения и срещи от страна на ДО, УО, МЗ и ДБТ, както и всички препоръки и насоки дадени от тях. Ще поддържа и „Книга за мнения и препоръки” достъпна за лицата от целевата група, както и архив по проекта. Счетоводителят ще води подробен финансов отчет на изразходваните по проекта средства, за да се следи аналитично движението им. За всяка извършена услуга, ще се изисква разходно-оправдателен документ, приемно-предавателен протокол и/или договор, а при извършена доставка на оборудване и гаранционна карта. По отношение на назначените служители, ще изготвя ведомости за заплати, изчислява и плаща задължителни осигурителни вноски, подава справки и декларации към НОИ и НАП. Цялата документация ще бъде събирана и класифицирана и ще бъде на разположение в офиса при поискване за проверка. Направените разходи по проекта ще се отчитат съгласно изискванията на българското законодателство и правилата на Структурните фондове. Ръководителят, Счетоводителят и Координаторът ще изпълняват стриктно описаните си задължения в раздел II. ЕКИП ЗА УПРАЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА.
1. Подбор на представители на целевата група. Подготовка: „СИСТЕМНИ КОМУНИКАЦИИ” ООД подава „Заявка” за извършване на подбор в ДБТ и определя член от екипа по проекта, който ще участва в Комисията по подбор на подходящи за включване представители на целевата група. ДБТ изнася „Съобщение до потенциалните кандидати” на информационното табло в ДБТ и трудовите посредници уведомят представителите на целевата група за дадената възможност за включване по проекта. В проекта ще бъдат включвани безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ. Изпълнение: ДБТ приема „Заявление” от желаещите да бъдат включени в дейностите по проекта и изготвя „Дълъг списък” от подходящи кандидати. „СИСТЕМНИ КОМУНИКАЦИИ” ООД преглежда списъка и създава „Кратък списък” на одобрените и допуснати до индивидуално интервю кандидати. ДБТ утвърждава „Комисия”, която разглежда документите и провежда интервюта с представителите на целевата група. За гарантиране на пълна прозрачност ще бъде включен представител на МЗ. „Комисията” изготвя окончателно класиране в „Протокол” състоящ се от списък с номинирани кандидати и списък с резерви. „Окончателният списък” се изнася на информационното табло в ДБТ. „СИСТЕМНИ КОМУНИКАЦИИ” ООД подписва индивидуални договори с избраните представители на целевата група за включване в проекта, в който са ясно регламентирани правата и задълженията на страните. В дейността ще се вземат под внимание опитът и добрите практики на Агенция по заетостта от последните години при реализирането на мерки за насърчаване на заетостта, както и натрупания опит при изпълнение на Програма ФАР.
3. Провеждане на чуждоезиково обучение по „Английски език” Подготовка: Подбор на изпълнител по реда на ПМС 69/2013 г.- СЪБИРАНЕ НА 1 ОФЕРТА В процедурата за избор на изпълнител ще бъдат заложени хоризонталните принципи за превенция на дискриминация, равенство между половете и равен старт. По никакъв начин няма да се поставят ограничения за подаване на оферти от кандидати, техни представители или служители, които са основани на техните пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Изпълнение: Ще се проведе тест за определяне на входното ниво на обучаемите. Провеждане на чуждоезиково обучение по „Английски език” и полагане на финален тест с цел придобиване Сертификат за завършен курс по Английски език. Включени в обучението 12бр. одобрени представители на целевата група. Продължителността на обучението ще е минимум от 102 часа на база минимум 6 учебни часа дневно. В рамките на последният учебен ден ще бъде организиран и проведен тест на обучените лица, с цел придобиване на Сертификат за завършен курс по Английски език. През периода на обучение на включените представителите на целевата група ще се осигурят стипендии в размер от 8 лв. за всеки учебен ден на всяко едно лице. За целта на дейността, осигуряване на аналитичност и прозрачност, ще бъдат създадени лични банкови сметки и дебитни карти на обучаемите по проекта, в който ежемесечно ще се превеждат натрупаните суми от стипендии.
6. Визуализация. Подготовка: Подбор на изпълнители по реда на ПМС 69/2013 г- СЪБИРАНЕ НА 1 ОФЕРТА В процедурите за избор на изпълнител ще бъдат заложени хоризонталните принципи за превенция на дискриминация, равенство между половете и равен старт. По никакъв начин няма да се поставят ограничения за подаване на оферти от кандидати, техни представители или служители, които са основани на техните пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Изпълнение: В началото на проекта ще се проведе информационно събитие (пресконференция), на което ще бъдат поканени местни и национални медии и ще бъдат запознати с дейностите и целите на проекта, както и с финансовият принос на Общността. По време на изпълнението, ще бъде поместена информация на интернет страницата на дружеството за напредъка по проекта, с цел осигуряване на прозрачност при взимането на решения и тяхното прилагане. Върху закупеното оборудване и обзавеждане, за създаване на нови работни места на заетите след обучение лица, ще бъдат поставени обозначителни стикери. На входовете на офисите на фирмата ще бъдат залепени плакати. В заседателната зала, ще се постави информационна табела. При приключване на проекта ще бъде изготвена и разпространена брошура на проекта и второ информационно събитие (пресконференция), на което ще бъде представено постигнатото по проекта и изпълнението на заложените индикатори. Ще бъде осъществена публикация в един национален ежедневник. Всички информационни дейности и материали ще бъдат съобразени с изискванията на Оперативната програма.
5. Осигуряване на заетост Подготовка: Назначаване на трудови договори на всички лица от целевата група преминали успешно обучения, както следва: 5.1. Придобилите Удостоверения за професионално обучение - част от професия „Строителен техник” – код по списъка на професиите за ПОО: 582010 , специалност „Строителство и архитектура” – код по списъка на професиите за ПОО: 5820101 на длъжност „Техник гражданско строителство” – код по НКПД 2011: 3112-3004 на споделено работно, за 11 месеца - 6бр. лица от целевата група заложени в бюджета. 5.2. Придобилите Сертификати за завършен курс по „Английски език”, на длъжности „Експерт, телекомуникации и мрежи за данни” – код по НКПД 2011: 2153-6013 на споделено работно , за 12 месеца – 6бр. лица от целевата група и на длъжност „.Ръководител, комуникационни технологии” – код по НКПД 2011: 1330-3004 за 12 месеца – 6бр. лица от целевата група заложени в бюджета. Изпълнение: 5.1. Заетите на длъжност „Техник гражданско строителство” ще бъдат разпределени в екипи по двама и снабдени с предвиденото по проекта оборудване и обзавеждане за новоразкритите им споделени работни места. Дружеството ще предостави специализирано облекло отговарящо на нормативните изисквания за безопасен труд и част от собствените си автомобили за изпълнение на служебните им задължения. Възнаграждението заложено в бюджета на проекта, което ще получават ще бъде в размер на 455 лв. на месец, съответно и осигурителните вноски ще са на същата база. 5.2. Заетите на длъжност „Експерт, телекомуникации и мрежи за данни” ще бъдат разпределени в екипи по двама и снабдени с предвиденото по проекта високотехнологичното оборудване за новоразкритите им споделени работни места. Дружеството ще предостави специализирано облекло отговарящо на нормативните изисквания за безопасен труд и част от собствените си автомобили за изпълнение на служебните им задължения. Възнаграждението заложено в бюджета на проекта, което ще получават ще бъде в размер на 564 лв. на месец, съответно и осигурителните вноски ще са на същата база. 5.3. На заетите на длъжност „.Ръководител, комуникационни технологии” фирмата ще предостави за своя сметка обзавеждане за 6бр. работни места (бюра и столове) разположени в централният офис, както и мобилни телефони. Поради спецификата на длъжността и необходимостта от мобилност за осъществяване на контрол по обектите на фирмата, на заетите ще бъдат закупени преносими компютри заложени в бюджета на проекта, а от своя страна дружеството ще предостави част от собствените си автомобили. Възнаграждението заложено в бюджета на проекта, което ще получават ще бъде в размер на 867 лв. на месец, съответно и осигурителните вноски ще са на същата база. Заплащането на възнаграждението ще се извършва ежемесечно по банков път в личните банкови сметки създадени по проекта, с цел осигуряване на аналитичност и прозрачност на дейността. След приключване на дейностите по осигуряване на заетост „СИСТЕМНИ КОМУНИКАЦИИ” ООД няма аранжимент по осигуряване на заетост на лицата от целевата група, но по усмотрение на ръководството, на заетите, които успешно усвоят нужните практически умения, допълнителни компетенции, инструктажи и се справят с ежедневно поставените има задачи, ще им бъде предложено повишаване на възнаграждението.
4. Оборудване и обзавеждане на нови работни места Подготовка: Подбор на изпълнители по реда на ПМС 69/2013 г. - СЪБИРАНЕ НА 1 ОФЕРТА - ИЗБОР МЕЖДУ ТРИ ОФЕРТИ. В процедурите за избор на изпълнител ще бъдат заложени хоризонталните принципи за превенция на дискриминация, равенство между половете и равен старт. По никакъв начин няма да се поставят ограничения за подаване на оферти от кандидати, техни представители или служители, които са основани на техните пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Изпълнение: Оборудване и обзавеждане (Приложение Б4 от бюджета) на нови работни места за заетите след обучение лица на длъжности: - „Техник гражданско строителство”– 3бр. работни места споделени от 6 бр. служители – по двама в екип – инструменти и машини; - „Експерт, телекомуникации и мрежи за данни” – 3бр. работни места, споделени от 6бр. служители, работещи по двама в екип – високотехнологично оборудване за измерване и изграждане на оптична свързаност; - „Ръководител, комуникационни технологии” – 6бр. работни места за 6бр. служители, работещи по двама в екип – преносими компютри осигуряващи мобилност; ЦЕНИТЕ НА ЗАЛОЖЕНОТО В ПРИЛОЖЕНИЕ Б4 КЪМ БЮДЖЕТА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА СА ОПРЕДЕЛЕНИ ЧРЕЗ ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА БАЗА 2 ОФЕРТИ ОТ ДОСТАВЧИЦИ;
2. Провеждане на професионално обучение Подготовка: Подбор на изпълнител по реда на ПМС 69/2013 г. - СЪБИРАНЕ НА 1 ОФЕРТА В процедурата за избор на изпълнител ще бъдат заложени хоризонталните принципи за превенция на дискриминация, равенство между половете и равен старт. По никакъв начин няма да се поставят ограничения за подаване на оферти от кандидати, техни представители или служители, които са основани на техните пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Изпълнение: Провеждане на професионално обучение по част от професия „Строителен техник” – код по списъка на професиите за ПОО: 582010 , специалност „Строителство и архитектура” – код по списъка на професиите за ПОО: 5820101 и полагане на изпит с цел придобиване на Удостоверение за професионално обучение. Включени в обучението ще са 6 бр. одобрени представители на целевата група. Продължителността на обучението ще е минимум от 630 часа на база минимум 8 учебни часа дневно и задължително включен модул свързан с опазването на околната среда или управлението на отпадъците. В рамките на една календарна седмица ще бъде организиран и проведен изпит на обучените лица, с цел придобиване на Удостоверение за професионално обучение. През периода на обучение на включените представителите на целевата група ще се осигурят стипендии в размер от 8 лв. за всеки учебен ден на всяко едно лице. За целта на дейността, осигуряване на аналитичност и прозрачност, ще бъдат създадени лични банкови сметки и дебитни карти на обучаемите по проекта, в който ежемесечно ще се превеждат натрупаните суми от стипендии.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 265 718 BGN
Общ бюджет: 235 680 BGN
БФП: 235 680 BGN
Общо изплатени средства: 234 365 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 235 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 144 BGN
2014 0 BGN
2015 181 222 BGN
234 365 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 200 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 172 BGN
2014 0 BGN
2015 154 038 BGN
199 211 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 972 BGN
2014 0 BGN
2015 27 183 BGN
35 155 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз