Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.15-0005-C0001
Номер на проект: 08-1217/16.10.2013
Наименование: „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе”
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.09.2013
Начална дата: 16.10.2013
Дата на приключване: 01.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Реализиране на устойчив модел за трайна деинституционализация на деца от 0 до 3 годишна възраст, настанени в Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за подкрепа на семейството и превенция на риска от изоставяне на децата.
Дейности: 3.Подбор и назначаване на персонала ангажиран в новоразкритите социални услуги и подбор на целевата група потребители. • Подбор на персонала. Подборът на персонала, който ще предоставя новите социални услугите в преструктурираното ДМСГД – Русе ще се извърши от комисия, назначена от Кмета на Община Русе, в която ще участва и социалния работник, разработил критериите и методиката за подбор на персонала. Подборът на кандидати ще се извърши на две нива – по документи и интервю. Одобрените кандидати ще бъдат допуснати до интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа с деца от 0 до 3 години с увреждания и изпаднали в ситуация на риск, както и с техните семейства; Устойчивост на вниманието при работа; Точност на възприемане на инструкциите; Способност за вземане на решения в критични ситуации; Устойчивост на стрес и напрежение; Бърза адаптация; Устойчива работоспособност. С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор за изпълнение на възложените им дейности. Ще бъде дадена възможност на персонала на преструктурираното ДМСГД, който е преминал обучение за работа в новите интегрирани здравно-социални услуги, да участва в подбора, като при добра тяхна мотивация за работа ще имат предимство пред останалите кандидати. За да бъдат подходящо подбрани ползвателите на услугата и персонала на Звеното ще бъдат назначени двама социални работника, които в рамките на първите три месеца от реализирането на проекта ще приемат заявления на кандидатите за ползване на социалната услуга, ще осъществяват взаимодействие с екипа от ОЗД към ДСП – Русе, изработващ оценките на потребностите на желаещите да ползват услугата, участват в комисия за подбор и класиране и администрират цялостно социалната услуга в Звеното за услуги в домашна среда. Социалните работници ще бъдат ангажирани за период от 15 месеца. • Подбор на потребителите. Подборът на децата и лицата, желаещи да ползват новоразкритите социални услуги в преструктурираното ДМСГД - Русе, ще се извърши по критерии и методика за подбор на потребителите, разработена от назначения социален работник – експерт по подбора на потребителите. Желаещите потребители да ползват съответната социална услуга подават заявление, като прилагат необходимите документи, удостоверяващи правото им да кандидатстват по проекта. Заявленията за ползване на услуга от деца от 0 до 3 години се подават от техните родители, настойници / попечители или от лицата определени да се грижат за тях, в случаите на предприета мярка за закрила по реда на чл. 26 от ЗЗД /настаняване в семейство на близки или роднини или в приемно семейство/ или лицата, полагащи грижи за тях, съгласно ЗЗД. Социалният работник, на база постъпилите заявления, изготвя оценка на потребностите на желаещите да ползват услугата. За децата с тежки увреждания, настанени в ДМСГД се взима предвид направената оценка на потребностите по проект „Посока:семейство”. В резултат на изготвените оценки, сформирана Комисия със Заповед на Кмета на Община Русе, в която участва и социалният работник, извършване подбор и класиране на заявилите желания да ползват социалната услуга, съобразно потребностите на клиента и възможностите на социалната услуга. В случай, че кандидатите са повече от разкрития капацитет, лицето се вписва в списъка на чакащите до освобождаване на свободно място. С класираните кандидати ще се сключи договор за ползване на услугата, съгласно Правилника за прилагане на Закона за Закрила на детето и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Екипът по подбора, в който влизат и психолога и медицинския специалист ще си партнират с ОЗД към ДСП – Русе, които ще популяризират услугите и ще насочват нуждаещи се деца и семейства. За всеки потребител ще се води досие, в което ще се съхранява съответната лична информация, събрана за преценка на обстоятелствата и необходимост от ползване на съответната социална или интегрирана услуга.
4. Разкриване и функциониране на новоразкритите иновативни услуги за деца от 0 до 3 годишна възраст на територията на Община Русе. Създаването на функционална мрежа от седем нови социално-здравни услуги има за цел да изгради добри практики в осигуряването на превантивни и алтернативни услуги, което да допринесе за промяна в системата на грижи за деца от 0 до 3 години. Друга приоритетна цел е създаване на устойчив модел за закриване на институции чрез разработване и прилагане на модели на алтернативни услуги каквито са новоизградените седем услуги: Център за настаняване от семеен тип, Звено „Майка и бебе“, Дневен център за деца с увреждания, Семейно-консултативен център, Център за майчино и детско здраве, Център за приемна грижа и подкрепа на осиновяването и Център за психично здраве за деца. Чрез функционирането на новите социлани услуги ще се обърне особено внимание върху основните причини, кото водят до изоставяне и социално изключване на децата в ранна възраст и ще се подсили работата по превенция, за да се намали броя на децата в риск от изоставяне или институционализация • Назначаване на допълнителни специалисти с различна професионална насоченост за изпълнение на дейностите по проекта: За да бъдат подходящо избрани децата от целевата група за потребители на новоразкритите социални услуги в преструктурираното ДМСГД - Русе и извършен качествен подбор на персонала ще бъдат назначени 2- социални работници - експерти по подбора. Единият – експерт по подбора на потребителите ще разработи критерии и методика за подбор на децата и лицата от целевите групи, съобразно спецификата на всяка една от седемте социални услуги и ще разработи индивидуални оценки на потенциалните потребители, не включващи децата настанени в ДМСГД и оценени по проект „Посока:семейство”. Вторият социален работник - експерт по подбора на персонала ще подпомогне процеса на подбор на персонала, който ще бъде назначен в новите социални услуги като за целта ще разработи Методика за подбор на персонала и цялата съпътстваща документация за провеждане на подбора, както и разработване на длъжностни характеристики, Правила за предоставяне на седемте социални услуги и процедурите към тях. В процеса на подбор на целевата група деца /родители ще участват 1 психолог и 1 медицински специалист, които ще дават съответните насоки на социалния работник – експерт по подбора на потребителите, съобразно своите професионални компетентности. Психологът и медицинският специалист ще участват в разглеждането на първоначално постъпилите заявления за ползване на конкретната услуга от новоразкритите 7 нови услуги в сградата на закрития ДМСГД – Русе. Ролята на двамата специалисти е да придобият първоначална представа за кандидатите, като съвместно със социалния работник – експерт по подбора на потребителите ще изискат необходимата документация, разписана в методиката за всяка услуга, с цел установяване на техните индивидуални потребности и необходимост от ползване на услугата. За подпомагане на цялостния процес на разкриване и функциониране на новите социални услуги за деца от 0 до 3 год. ще бъде нает 1 Консултант, който ще предоставя компетентни съвети, чужд опит и добри практики при разкриване на подобни социални услуги, както и психологическо и социално консултиране и препоръки за подобряване на организацията на работа на персонала, който ще предоставя социалните услуги, спрямо конкретните потребности на потребителите. Ангажимента на консултанта е текуща по времето на реализиране на проекта, с цел проследяване предоставянето на услугите. Той консултира екипите и преценява дали, организацията на работа в тях се отразява добре на децата, ползващи социалните услуги. С цел доброто ефективното функциониране и развиване на новоразкритите социални услуги за деца от 0 до 3 г. възраст, ще бъде нает 1 Методик, който ще даде нохау за методологията и същността на всичките услуги и особено на тези които са иновативни. Неговите компетенции са насочени към методична помощ по отношения на услугата във всички нейни аспекти – организационни и социално-психологически, както и ефекта спрямо потребителите и персонала. В резултат на извършената работа и изследване на функционирането на всяка една от разкритите социални услуги ще бъде разработена изцяло нова методология, която не е съществувала до момента.
2. Информираност и публичност Информационната кампания предвижда провеждането на 1 пресконференция в началото на проекта и 1 заключителна конференция. Предвижда се и изработване и разпространение на рекламни материали – брошури, дипляни и информационни табели. В рамките на проекта ще се проведе медийна кампания която включва участие в радиопредавания, публикация във вестници и поддържане на актуална информация за реализирането на всяка една дейност по проекта на сайта на Община Русе. По този начин ще бъдат информирани заинтересованите страни и максимален брой лица, което осигурява проектната устойчивост. Методите за визуализация, които са предвидени в кампанията включват изработването на 2 информационни табели по схема BG051РО001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, при спазване на изискванията за визуализация. Табелите ще бъдат поставени на входа на преструктурираното ДМСГД и на офиса на проекта. В заключителния етап на проекта ще бъде проведена финална конференция, на която ще се посочат постигнатите резултати вследствие на изпълнение на проекта и възможните варианти за осигуряване на устойчивост на новоразкритите 7 иновативни, интегрирани социални услуги. Провеждането на информационна кампания ще гарантира прозрачност на проектната инициатива и равен достъп на целевите групи по проекта до нея.
1.Организация и управление на проекта • Сформиране на екип за управление на проекта. Сформираният екип ще гарантира успешното реализиране и изпълнение на проекта, чрез обединяването на мотивирани и отговорни специалисти в тясно сътрудничество помежду си и с представителите на целевата група. Разпределението на задачите и отговорностите между членовете на екипа, ще бъде както следва – ръководител, счетоводител, координатор на проекта, технически сътрудник, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на проекта от 1 до 14 месец, с изключение на координатора, който ще бъде назначен за 13 месеца. Екипът ще провежда периодични срещи за уточняване на извършените до момента дейности по проекта, систематизиране и подготовка на техническата и финансова документация. • Избор и назначаване на допълнителни специалисти с различна професионална насоченост за изпълнение на дейностите по проекта: За да бъдат подходящо избрани децата от целевата група за потребители на новоразкритите социални услуги в преструктурираното ДМСГД - Русе и извършен качествен подбор на персонала ще бъдат назначени 2- социални работници - експерти по подбора. Единият – експерт по подбора на потребителите ще разработи критерии и методика за подбор на децата и лицата от целевите групи, съобразно спецификата на всяка една от седемте социални услуги и ще разработи индивидуални оценки на потенциалните потребители, не включващи децата настанени в ДМСГД и оценени по проект „Посока:семейство”. Вторият социален работник - експерт по подбора на персонала ще подпомогне процеса на подбор на персонала, който ще бъде назначен в новите социални услуги като за целта ще разработи Методика за подбор на персонала и цялата съпътстваща документация за провеждане на подбора, както и разработване на длъжностни характеристики, Правила за предоставяне на седемте социални услуги и процедурите към тях. В процеса на подбор на целевата група деца /родители ще участват 1 психолог и 1 медицински специалист, които ще дават съответните насоки на социалния работник – експерт по подбора на потребителите, съобразно своите професионални компетентности. Психологът и медицинският специалист ще участват в разглеждането на първоначално постъпилите заявления за ползване на конкретната услуга от новоразкритите 7 нови услуги в сградата на закрития ДМСГД – Русе. Ролята на двамата специалисти е да придобият първоначална представа за кандидатите, като съвместно със социалния работник – експерт по подбора на потребителите ще изискат необходимата документация, разписана в методиката за всяка услуга, с цел установяване на техните индивидуални потребности и необходимост от ползване на услугата. За подпомагане на цялостния процес на разкриване и функциониране на новите социални услуги за деца от 0 до 3 год. ще бъде нает 1 Консултант, който ще предоставя компетентни съвети, чужд опит и добри практики при разкриване на подобни социални услуги, както и психологическо и социално консултиране и препоръки за подобряване на организацията на работа на персонала, който ще предоставя социалните услуги, спрямо конкретните потребности на потребителите. Ангажимента на консултанта е текуща по времето на реализиране на проекта, с цел проследяване предоставянето на услугите. Той консултира екипите и преценява дали, организацията на работа в тях се отразява добре на децата, ползващи социалните услуги. С цел доброто ефективното функциониране и развиване на новоразкритите социални услуги за деца от 0 до 3 г. възраст, ще бъде нает 1 Методик, който ще даде нохау за методологията и същността на всичките услуги и особено на тези които са иновативни. Неговите компетенции са насочени към методична помощ по отношения на услугата във всички нейни аспекти – организационни и социално-психологически, както и ефекта спрямо потребителите и персонала. В резултат на извършената работа и изследване на функционирането на всяка една от разкритите социални услуги ще бъде разработена изцяло нова методология, която не е съществувала до момента. • Подготовка и провеждане на процедури в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовата нормативна уредба, за избор на изпълнител за доставка и представен график по ЗОП. • Мониторинг и контрол Екипът за управление на проекта ще изготви процедура за мониторинг и контрол. Мониторингът ще се извършва на четири нива: - екипът за управление на проекта ще осъществява мониторинг и ще следи изпълнението на заложените индикатори за изпълнение и качество на дейностите; - Управителят на ЦНСТ и НЖ ще осъществява периодичен контрол за спазване на старндартите и критерии за качество при предоставяне на съответната социална услуга; - мониторинг от външни представители – граждани – близки и роднини на потребителите, мониторинг от представители на МТСП, АСП и регионален координатор по ОПРЧР. Членове на Областна комисия по социално подпомагане и човешки ресурси ще осъществява периодичен мониторинг на качеството на предоставяните услуги в ЦНСТ и НЖ, в рамките на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 599 967 BGN
Общ бюджет: 200 300 BGN
БФП: 200 300 BGN
Общо изплатени средства: 175 985 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 200 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 119 993 BGN
2015 55 992 BGN
175 985 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 170 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 101 994 BGN
2015 47 593 BGN
149 587 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 999 BGN
2015 8 399 BGN
26 398 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 3 Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността - К-2
Индикатор 4 Минимален брой закрити ДМСГД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз