Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0415-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-01020
Наименование: "Създаване на проектантско конструкторско бюро за компютърно проектиране и бързо прототипиране"
Бенефициент: НТС по машиностроене
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 11.10.2013
Дата на приключване: 01.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се подобри професионалната адаптивност и качество на живот на младите машинни инженери чрез включването им в иновационните процеси в сектор „Машиностроене” за подобряване на неговата производителност и конкурентоспособност.
Дейности: 1. Формиране на целева група Дейността ще започне още преди стартирането на проекта и през първия месец след приемането на проектното предложение със следното: - осъществяване на контакти с техническите университети и вземане на имената и адресите на завършилите през последните 3-4 години от специалностите: „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето”, „Индустриални технологии”, „Машиностроителна техника и технологии”, „Машиностроене”, „Инженерен дизайн”; - установяване на контакти с тях, изясняване на професионалната им реализация и отправяне на покана към безработните и към тези, които не работят по специалността си да се присъединят към целевата група; - издирване чрез „Бюрата по труда” на регистрирани безработни младежи до 29 години, завършили висше образование по една от посочените по-горе специалности; - провеждане на събеседване и интервюта с лицата, изявили желание за включване в целевата група, преминаване на обучение по ключова компетентност и осигуряването на заетост;
Наименование на дейност № 2 Предоставяне на обучение на целевата група по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” Провеждане на процедура по ПМС 69 чл.12 (1), т.3. Подготовка на техническо задание, изпращане до потенциални изпълнители, регистрирани в Агенцията по заетостта за извършване на обучения по ключова компетентност № 4, оценка на оферти, избор на изпълнител. Провеждане на обучението „Модулиране със специализиран софтуер SolidWorks по учебен план, съдържащ следните основни теми: - равнинни скици; - създаване и редактиране на фичери (формите и операциите, изграждащи детайла); - чертежи и създаване на шаблонен файл; - сглобяване и работа със сглобени единици; - разработване на сглобени единици „top-down”; - работа с различни техники на сглобяване; - конфигурации в сборки – допълнителни възможности; - основни насоки за работа с 2D блокове; - получаване на реалистични изображения; Обучението ще завърши с изпит и издаване на „Сертификат за преминато обучение”
Наименование на дейност № 3 Осигуряване на компютърно обзавеждане и програмни продукти и създаване на 5 работни места Провеждане на процедура по ПМС 69 чл.12 (1), т.3. Подготовка на техническо задание, изпращане до потенциални изпълнители, оценка на оферти, избор на изпълнител. Доставка на : - хардуерни конфигурации – 5 броя; Лиценза на софтуерния продукт позволява: Инсталиране на хардуерните продукти. Подписване на предавателно приемателни протоколи.
Наименование на дейност № 4 Осигуряване на заетост на лицата от целевата група, завършили обучение по ключова компетентност Дейността ще започне с назначаване на лицата, преминали обучение по ключовата компетентност на длъжност „Инженер конструктор”, код 6042, разясняване и подписване на длъжностни характеристики, инструктажи, запознаване с работните места и други дейности, регламентирани от закона и характера на работата. Под ръководството на Ръководител проект и консултанти, определени от членовете на НТСМ ще се възлагат конкретни задачи за изпълнение за развитие и усъвършенстване на ключовите компетентности на назначените лица : - създаване на техническа документация и прототипи на два иновационни продукта. - пробиране на възможностите за предлагане на техническата документация и прототипите на заинтересовани МСП от машиностроенето; - извършване на конкретни инженерно технически услуги, възложени от 3 МСП за компютърно проектиране на единични детайли и сглобени конструкции - участия на лицата от целевата група като преподаватели по практика в провеждани от НТСМ обучения по ключова компетентност за работа със специализирания софтуер.
Наименование на дейността: 5 Осигуряване на информираност и публичност на проекта Провеждане на процедура по ПМС69, чл.12(1) т.3; Подготовка на техническо задание, изпращане до потенциални изпълнители, оценка на оферти, избор на изпълнител за извършване на всички дейности по информираност и публичност по време на изпълнението на проекта. Изпълнителят ще извърши следното: - ще организира провеждането на информационно мероприятие за представяне на проектното предложение, цели и очакваните резултати пред заинтересованите страни и национални медии; - ще подготви и изработи обяснителни табели и плакати и информационно-графичен текст за поставяне на всички документи и материали, които ще се използват при всички дейности от проекта; - при приключване на проекта ще организира и проведе информационно мероприятие за представяне на резултатите от проекта пред заинтересовани страни и национални медии
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 52 222 BGN
Общ бюджет: 37 678 BGN
БФП: 37 678 BGN
Общо изплатени средства: 41 575 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 444 BGN
2014 20 808 BGN
2015 10 323 BGN
41 575 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 878 BGN
2014 17 687 BGN
2015 8 774 BGN
35 339 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 567 BGN
2014 3 121 BGN
2015 1 548 BGN
6 236 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз