Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0036-C0001
Номер на проект: 58231-С009
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване на инфраструктурата за третиране на отпадъците в общините Омуртаг, Върбица и Котел
Бенефициент: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.10.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Омуртаг
Описание
Описание на проекта: Проектът включва дейности, които ще доведат до доизграждане на инфраструктурата на Регионален център за контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци - гр. Омуртаг (РЦКОТБО) в т.ч. подобряване на инфраструктурата за третиране на отпадъците в общините Омуртаг, Върбица и Котел. Ще бъдат извършени проучвания за морфологичния състав на отпадъците и тяхното количество на територията на трите общини. С прединвестиционните проучвания ще бъде уточнено местоположението на претоварните станции (за общини Котел и Върбица), съоръженията за предварителното им третиране на отпадъците, вкл. инсталации за компостиране, сепариране и сортиране, ще бъдат актуализирани инженерните проучвания, в т. ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др.
Дейности: Предварителни проучвания: 1: Разработка на прединвестиционните проучвания; 2: Актуализация на експертните анализи, хидроложки и геоложки проучвания и друга техническа документация. 1: Разработка на прединвестиционните проучвания Консултантът осъществява предварителните проучвания, съобразени напълно с изискванията на Наредба 4 към ЗУТ, Закона за управление на отпадъците(обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г.), Наредба № 7/24.08.2004 за изискванията на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ бр. 81/2004 год.) и Наредба № 8/24.08.2004 год.за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ бр. 83/2004 год.) и ще съдържат: 1. изготвяне на морфологичен анализ и анализ за количеството и вида на генерираните отпадъци на територията на трите общини 2. Обследване на съществуващата система за управление на отпадъците на територията на общините Омуртаг, Котел и Върбица. Изготвяне на технико-икономическа обосновка за целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т. ч. за избор на подходящ негов вариант 3. Уточняване на местоположението на общинските претоварни станции и на съоръженията и инсталации за компостиране, за предварително третиране (вкл. сепариране и сортиране) 4. Обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициативата, в т. ч. откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги 5. Проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство 2: Актуализация на експертните анализи, хидроложки и геоложки проучвания и друга техническа документация
Същински проучвания - актуализация на съществуващите подробни технически и работни инвестиционни проекти Дейността ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Същият ще актуализира наличните технически и работни инвестиционни проекти за доизграждане на инфраструктурата на РЦКОТБО – Омуртаг съгласно новите изисквания на Наредба 4 към ЗУТ, Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г.), Наредба № 7/ 24.08.2004 за изискванията на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ бр. 81/2004 год.) и Наредба № 8/24.08.2004 год.за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ бр. 83/2004 год.) и съобразно новите данни от предварителните проучвания.
Дейности относно издаването на необходимите разрешителни/документи с оглед законосъобразното изпълнение на проекта: 1: Дейности във връзка с процедурите по издаване на комплексно разрешително по глава VІІ, раздел ІІ от ЗООС, оценка на съвместимостт Дейност 1: 1. Попълване на комплект документи, задължителни за процедурата по издаване на комплексно разрешително по глава VІІ, раздел ІІ от ЗООС, съгласуването им с ИАОС – София и издаване на Комплексно разрешително. 2. Подготовка на документи, задължителни за извършване на оценка на съвместимостта, съгласуването им с РИОСВ – Шумен и издаване на необходимите разрешителни/ решения по ЗООС и ЗБР; Дейност 2: Дейности по издаване на разрешителни за строеж; Част от дейностите ще се извършат от екипа за изпълнение на проекта и включват: * Становище за съгласуване на обект РЦКОТБО – Омуртаг от РИОКОЗ- гр.Търговище; * Становище от „В и К” ООД гр.Търговище; * Становище от ”ЕОН-България” клон Търговище; * Становище от отдел КАТ при РДВР- Търговище за съгласуване на транспортно комуникационната схема. Изготвянето на доклад по оценка за съответствие на инвестиционния проект от консултантска фирма с лиценз от МРРБ за надзор в проектирането и строителството ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/.
Дейности по подготовка на документация за успешното кандидатстване на Неправителствената организация, включваща трите общини, която ще се изгради в хода на реализацията на проекта, на следващ етап за финансиране на инвестиционния проект пред ОП „Окол 1: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект 2: Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект
Управление на проекта Още на този етап – кандидатстване за средства по проекта Бенефициентът – община Омуртаг и нейните партньори – общините Котел и Върбица са сформирали екип, който ще ръководи изпълнението на проекта и ще отговаря пряко за постигане на заложените в проекта цели и резултати. Екипът като цяло се състои от служители на общините, експерти от администрациите, които са запознати с изискванията на ЗООС, ЗУО, ЗУТ, изискванията на националното законодателство относно нормите на проектиране, състоянието на мрежата и възможните проблеми, които могат да възникнат в процеса на изпълнение на проекта. От друга страна съгласно спецификата на проекта и факта, че общината няма специфичен опит в управлението на проекти, е предвидено управлението на проекта да се възложи на външен независим експерт – Ръководител на проекта, който да гарантира успешното управление на проекта.
Дейности за информация и публичност Дейността ще се извърши от подизпълнител, който ще бъде избран чрез търг по Закона за обществени поръчки /ЗОП/. Подизпълнителят публикува 6 публикации за проекта в местни и национални медии; провежда пресконференция за оповестяване на стартирането проекта с минимум 30 участници; изготвения 30 информационни дипляни за дейностите по проекта; изготвя 50 плаката за информиране и публичност; изготвя 2 табели с логото на ЕС, съдържащи информация за проекта; провежда заключителна пресконференция за оповестяване на постигнатите резултати от изпълнението на проекта с минимум 30 участници, изготвени 50 плаката и 30 мултимедийни дискове предоставящи информация за постигнатите резултати по проекта.
Одит на проекта Извършване на цялостна проверка на разходите по проекта за действителност, надеждност и обоснованост с адекватни разходно – оправдателни документи, за законосъобразност и целесъобразност на разходите. В одитния сертификат одиторът ще сертифицира, че приложените сметки /приходна и разходна/ са коректни, надеждни и подкрепени с подходящите документи, и ще идентифицира допустимите разходи, извършени в съответствие с договора за безвъзмездна помощ.
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Община Котел
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 719 520 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз