Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0400-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-01012
Наименование: "Нови работни места в "Ти Би Ай Инфо" ЕООД"
Бенефициент: "Ти Би Ай Инфо" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 08.10.2013
Дата на приключване: 01.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на нови работни места за безработни младежи до 29-годишна възраст
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта включва: Организация и управление на изпълнението на дейностите по проекта; Организация на цялостната дейност на екипа за управление на проекта; Правилна комуникация, включително с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта; Спазването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта в организацията; Организиране провеждането на процедурите за възлагане на дейности на изпълнители съгласно ПМС 69/2013, попадащи в обхвата на проекта, включително изготвяне на тръжни досиета и осъществяването на предварителен и последващ контрол от страна на Междинното звено, когато е приложимо; Наблюдение и контрол върху изпълнението на сключените договори с изпълнителите по проекта; Осчетоводяване и проверка на всички фактури / документи с еквивалентна доказателствена стойност, представени от изпълнителите на дейностите по проекта; Спазване на графика за изпълнение на проекта; Вътрешен мониторинг и контрол; Съхранение и архивиране на цялата информация, свързана с проекта.
2. Информираност и публичност Като бенефициент на ОП РЧР, Ти Би Ай Инфо носи отговорност за информирането на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете на ЕС като предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта. Методите за информиране и публичност по проекта, които Ти Би Ай Инфо ще изпълни по проекта ще са съгласно изискванията в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР”. Всички действия за информация и публичност, предназначени, както за бенефициентите, така и за широката общественост ще включват следните елементи: а) емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз; б) позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд“; в) послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”.
3. Предоставяне на професионално обучение В подготовката на дейността се включва: ð процедура по избор на представители на целевата група, които да бъдат включени в дейностите по проекта – съвместно с ДБТ; ð избор на изпълнител – лицензиран център, който да проведе обучението за младежите. Същинското изпълнение на дейността включва провеждането на обучението, за което ще се следи: ð Входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете с цел получаване на свидетелство за професионална квалификация или удостоверение при провеждане на обучение по част от професия, след приключване на курса за квалификация да са в съответствие с изискванията на ЗПОО и ЗНЗ; ð При по-голям брой лица (например повече от 15 лица), включени в обучение, лицата следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида обучение за постигане на максимална ефективност; ð Изисквания към обучаващите (преподавателите) – обучението по придобиване или повишаване на професионалната квалификация се осъществява от лица, на които завършеното образование, придобитата специалност, присъдената квалификация и правоспособност е в съответствие с нормативната уредба и държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по съответната професия; ð Курсът да води до придобиване на квалификационна степен или обучението да е по част от професия, удостоверени чрез съответен документ; ð При провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация, минималната продължителност на обученията за съответната квалификационна степен и/или част от професия е съгласно ЗПОО и следва да бъде не по-малка от посочената в чл. 5, ал.2. т.1 от ПМС 251/21.10.2009 г. и т. 2.2.1. „Размер на безвъзмездната финансова помощ” от настоящите Насоки за кандидатстване. Курсът следва да води до придобиване на квалификационна степен или обучението да е по част от професия, удостоверени чрез съответен документ.
4. Предоставяне на обучение по ключови компетентности В подготовката на дейността се включва: ð процедура по избор на представители на целевата група, които да бъдат включени в дейностите по проекта – съвместно с ДБТ (съвпада с подготовката на предходната дейност); ð избор на изпълнител, който да проведе обучението за младежите. Същинското изпълнение на дейността включва провеждането на обучението, за което ще се следи: ð Целта на обучението е придобиване на познания по ключови компетентности, обучения за изграждане на умения по компютърна грамотност; ð При по-голям брой лица (например повече от 15 лица), включени в обучение, лицата следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида обучение за постигане на максимална ефективност; ð Преподавателите по ключови компетентности следва да притежават релевантно образование и/или професионален опит в съответната област за конкретното обучение; ð При провеждане на обучения по ключови компетентности, продължителността на обученията за съответната ключова компетентност, следва да бъде не по-малка от посочената в чл. 5, ал.2. т.2 от ПМС 251/21.10.2009 г.; ð Обучението за ключови компетенции, следва да завърши със съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения.
5. Закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места за представителите на целевите групи В подготовката на дейността се включва: ð избор на изпълнител – доставчик. Същинското изпълнение на дейността включва доставката на необходимото оборудване и обзавеждане: ð Офис бюра; ð Офис столове; ð Компютри; ð Мултифункционално устройство; ð Принтер. Оборудването и обзавеждането е необходимо, тъй като в противен случай новоназначените лица нямат да имат осигурени работни места, където да изпълняват задълженията си. Предназначението на закупеното оборудване ще се запази от Ти Би Ай Инфо за срок от минимум 5 години след приключване на проекта.
6. Осигуряване на заетост Ти Би Ай Инфо ще осигури заетост за всички успешно завършили обучение представители на целевата група за период от 6 месеца. Подготовката на дейност включва: ð Оформяне на трудови договори и длъжностни характеристики; ð Запознаване на новоназначените лица с вътрешния ред в Ти Би Ай Инфо. Изпълнението е осигуряването на платена заетост и възможност за работа в Ти Би Ай Инфо на успешно завършилите обученията представители на целевата група.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ВАЛДЕКС ООД
АСАП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 154 965 BGN
Общ бюджет: 149 841 BGN
БФП: 149 841 BGN
Общо изплатени средства: 149 824 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 85 182 BGN
2015 64 642 BGN
149 824 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 405 BGN
2015 54 946 BGN
127 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 777 BGN
2015 9 696 BGN
22 474 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз