Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0031-C0001
Номер на проект: 58231-С006
Наименование: Подготовка на инвестиционен проект „Регионално депо за неопасни отпадъци – община Перник”
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 15.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: С настоящото проектно предложение Община Перник кандидатства за техническа помощ за подготовката на инвестиционен проект за изграждане и развитие на екологичната инфраструктура за управление на отпадъците (проектиране и/или нови проектни решения за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци, включващо съоръжения и инсталации за компостиране, площи за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради, изграждане на съоръжения за оползотворяване на материали, изграждане на системи за вентилация и събиране и оползотворяване на газовете, план за безопасност и здраве,разработки за проект за закриване и рекултивация, план за мониторинг и всички необходими части по Наредба 4 за обем и съдържание на проектите в инвестиционния процес).
Дейности: Проектиране, включително разработване/ актуализиране на идеен, технически, работен проект”Регионално депо за неопасни отпадъци – община Перник” Изработване на качествен и пълен инвестиционен проект за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Перник Преглед на съществуващата документация. Дейността е свързана с техническите, финансовите и социално-икономическите аспекти. Обект на анализ са подробния устройствен план, съответните инвестиционни планове и предишни планове и проекти. За успешното изпълнение на тази дейност изпълнителят на дейността разчита на съдействието на Общинската администрация Съществуващата документация се анализирана с оглед значението й за конкретния инвестиционен проект и се изработва оценка на моментното състояние на обекта Актуализиране на съществуващата документация, според Наредба 4 на Закона за устройство на територията. оценка на алтернативните подходи за постигане на специфичните цели на проекта. Тези алтернативи ще бъдат съпоставени въз основа на технически, екологични, социални и икономически анализи като от тях ще бъде избрана най-подходящата алтернатива. Изборът на алтернатива се обосновава с резултатите от извършените анализи. Подходите за съпоставка на различните алтернативни стратегически и технически варианти ясно се описват,инвестиционните и оперативни разходи се извличат от подробните технически анализи. За всеки приоритетен компонент, идентифициран като попадащ в рамките на инвестиционните мерки се анализират различните алтернативни решения. Специално внимание се отделя на допусканията за техническите параметри гарантира се, че направените измерения съответстват на текущата ситуация. В случай, че някое решение е неподходящо, се излагат причините за това и се предлагат алтернативни решения. Възприетите критерии за избор на предпочетените проектни мерки се описват подробно, като се описва и методологията на тяхното прилагане.
Експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга техническа документация След оценка на моментното състояние на обекта,се извършва експертен оглед на място, оценяват се измененията,деформациите, ерозията,влиянието на климатичните фактори до момента на преработката.Извършват се подробни геоложки и хидроложки проучвания и се изготвя съответния подробен хидроложки доклад какъвто до момента липсва . Вземат се необходимите проби и се прилагат всички мерки за успешното завършване на работата на проектанта
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите включени в инвестиционния проект Изготвя се необходимата документация за възлагане на следните обществени поръчки за услуги по ЗОП за:  Избор на Изпълнител за проектиране, включително разработване/ актуализиране на идеен, технически, работен проект  Избор на Изпълнител за експертни анализи, хидроложки и геоложки проучвания, технически планове и друга техническа документация  Избор на одитор.  Избор на изпълнители за подготовка, изработване и разпространение на печатни материали във връзка с мерките за информация и публичност  Избор на изпълнител за юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за устройство на територията  Избор на изпълнител за извършване на дейности за издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма,раздел ІІ от ЗООС и/или разрешения по чл.37 от ЗУО, процедурите за ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни по ЗООС и Закона за биологичното разнообразие  Избор на изпълнител за изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ на ползите и разходите на бъдещия инвестиционен проект  Избор на изпълнител за попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект  Избор на изпълнител за Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите включени в инвестиционния проект
Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект
Изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ на ползите и разходите на бъдещия инвестиционен проект В случай че проекта е на обща стойност над 5 млн. евро без ДДС за него ще се изготвя и анализ за ползи разходи, който е част от икономическия анализ. Финансовите и икономически анализи се оформят в отделен документ, който да се приложи впоследствие към Формуляра за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013г.» за изпълнение на инвестиционния проект. Този документ представя информация за начина на изчисляване (методика и източници) на показателите, необходими за попълване във Формуляра за кандидатстване за инвестиционния проект. Финансовите и икономически анализи, както и анализът разходи - ползи за проекта се изготвят в съответствие с Ръководството за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи на ЕК от 2002 г. и с Указания към методиката за изготвяне на анализ за разходите и ползите на ЕК, Нов програмен период 2007-2013 г., Работен документ 4 на ЕК
Юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за устройство на територията Юридическо представителство при възникнали спорове, съобразяване на проекта с действащото национално законодателство,участие в комисиите за оценка и подбор на изпълнители
Дейности във връзка с процедурите за издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма,раздел ІІ от ЗООС и/или разрешения по чл.37 от ЗУО, процедурите за ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни по ЗООС и Закона Издаване на комплексно разрешително по реда на глава седма,раздел ІІ от ЗООС и/или разрешения по чл.37 от ЗУО, процедурите за ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите разрешителни по ЗООС и Закона за биологичното разнообразие
Одит на проекта 1.Операциите са в съответствие със критериите за избор и оценка на изпълнители, заложени в техническите спесификации; 2. Декларираните разходи отговарят на счетоводните записи и съпровождащата документация;3.Декларираните разходи са в съответстние с Договора за безвъзмездна помощ по проекта 4. Гарантиране на правилното функциониране на създадената система за управление и контрол по проекта 5. Изготвяне на доклад за извършен одит на изпълнението на проекта във връзка с окончателното плащане по договора за техническа помощ
Мерки за информация и публичност, включително подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на ЕС Дейността включва провеждането на : 1. Конференции - – начална ;след подписване на договора за техническа помощ за оповестяване на целите и очакваните резултати на проекта и заключителна –за отчитане на постигнатие резултати и ползите за обществото- еднодневни 2.Работен семинар – еднодневен, в хода на проекта ; за докладване на напредъка по проекта и обсъждане на евентуални рискове 3.Изработване и разпространение на информационни материали- Дипляни,флаери,брошури, плакати
Партньори
Партньори:
Община Брезник
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 674 400 BGN
Общ бюджет: 591 807 BGN
БФП: 591 807 BGN
Общо изплатени средства: 591 807 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 591 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 288 235 BGN
2010 251 285 BGN
2011 5 247 BGN
2012 47 040 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
591 807 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 503 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 245 000 BGN
2010 213 592 BGN
2011 4 460 BGN
2012 39 984 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
503 036 BGN
В т.ч. Национално финансиране 88 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 235 BGN
2010 37 693 BGN
2011 787 BGN
2012 7 056 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 771 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз