Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0022-C0001
Номер на проект: 58-111-22-213
Наименование: Изграждане на нови клонове към съществуващата канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница”
Бенефициент: Община Лозница
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 23.12.2008
Дата на приключване: 26.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Лозница
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение е за изграждане на нови клонове към съществуващата канализационна мрежа, за реконструкция на компрометирани съществуващи канализа-ционни клонове, реконструкция на водопроводите, по улиците, на които ще се изграждат нови канализационни клонове и реконструкция на ПСОВ в гр. Лозница. На настоящия етап техническата проектна документация е във фаза: идеен проект.
Дейности: Дейност 6: Финасови разходи, допустими съгласно ПМС № 249/17.10.2007 г. Финасови разходи, допустими съгласно ПМС № 249/17.10.2007 г.
Дейност 7: Мерки за публичност Мерки за информация публичност
Дейност 3: Организация и управление на проект Организация и управление на проект
Дейност 2: Подготовка на проект Подготовка на проект
Дейност 1: Покупка и изграждане на съоръжения и оборудване Покупка и изграждане на съоръжения и оборудване
Дейност 4: Подготовка на обект и строителни дейности Подготовка на обект и строителни дейности
Дейност 5: Разходи за обучение, във връзка с експлоатация и поддръжка Разходи за обучение, във връзка с експлоатация и поддръжка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 148 590 BGN
Общ бюджет: 10 816 028 BGN
БФП: 10 746 429 BGN
Общо изплатени средства: 13 114 540 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 746 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 014 859 BGN
2010 1 999 062 BGN
2011 2 940 687 BGN
2012 - 230 996 BGN
2013 8 203 577 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 812 649 BGN
13 114 540 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 584 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 611 887 BGN
2010 1 599 249 BGN
2011 2 352 550 BGN
2012 - 184 797 BGN
2013 6 562 861 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 450 119 BGN
10 491 632 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 162 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 402 972 BGN
2010 399 812 BGN
2011 588 137 BGN
2012 - 46 199 BGN
2013 1 640 715 BGN
2014 0 BGN
2015 - 362 530 BGN
2 622 908 BGN
Финансиране от бенефициента 2 897 782 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Новоизградена канализационна мрежа - Лозница
Индикатор 2 Реконструирана/подменена водоснабдителна мрежа - Лозница
Индикатор 3 Изграждане на ПСОВ - Лозница
Индикатор 4 Еквивалент жители присъединени към съществуваща ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз