Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0276-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-07004
Наименование: "Нови работни места за младежи във Франчайзинг БГ"
Бенефициент: "ФРАНЧАЙЗИНГ БГ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 15.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да създаде нови работни места във ФРАНЧАЙЗИНГ БГ ЕООД, като обучи, наеме и създаде добри условия на труд на безработни младежи до 29-годишна възраст. Чрез новонаетите служители ще се повиши конкурентноспособността на фирмата, както и качеството на предлаганите продукти и услуги
Дейности: Дейност №4 Осигуряване на заетост Поради разрастващата дейност на фирмата, като франчайзинг консултант, франчайз брокер и франчайз медия, „ФРАНЧАЙЗИНГ БГ” ЕООД има необходимост да наеме нови служители, които да предоставят качествени услуги на своите увеличаващи се клиенти. Осигуряването на заетост за младежи до 29 годишна възраст ще бъде за период от 12 месеца и ще спомогне от една страна лицата от целевата група да натрупат професионален опит в популяризирането и реализацията на най-успешния бизнес модел в глобалния свят и не на последно място ще се повиши конкурентоспособността на компанията. Успешно завършилите обучението лица, ще бъдат назначени на трудово правоотношение на длъжност „Специалист разработване на франчайз верига”. Длъжността е свързана с представяне на възможностите, които предоставя франчайз бизнеса, а именно получаване на ноу-хау на разработен бизнес модел и работа за своя сметка под марката на франчайзодателя. Предоставя се информация относно ползата от франчайзиране на бизнеса, а именно: консултиране при създаване на цялостния франчайз пакет, определянето на първоначалната и месечните франчайзингови такси, таксите за реклама, както и в цялостната допълнителна инвестиция, която трябва да направи франчайзополучателят. От друга страна представителите на целевата група ще рекламират и презентират вече разработен франчайз, директно на потенциалните франчайз партньори. Специалистите за разработване на франчайз верига подпомагат потенциалните франчайз партньори да открият най-подходящият за тях франчайз, в зависимост от инвестиционните им възможности Основните задължения за длъжността „Специалист разработване на франчайз верига” са: - Намира и контактува с потенциални за фирмата клиенти, като за целта изготвя необходимите за това презентационни материали; - Изготвяне на оферти за развитие на франчайз верига; - Провеждане на търговски преговори; - Следи и анализира нуждите на клиентите и състоянието на пазара; - Извършване на огледи и избор на място за търговски обект по: локация, човекопоток, видимост, площ, помещения. Консултира клиентите при: - Изграждане на търговски обект: интериор, екстериор, оборудване, разрешителни и др. - Контрол и обработка на данни – софтуер, видеонаблюдение; - Политика за човешките ресурси: бюджетиране, подбор, обучение, мотивация; - Описание на каталог/меню и технологията на изготвяне на артикулите в него, цени. - Мениджмънт на търговския обект: даване на заявки и приемане на стока, мениджмънт на персонала, фирмени правила, добри практики, чек листи, стандарти за работа. Работата е свързана с множество посещения „на място” при франчайзодателя и франчайзполучателя, за което е предвидено и съответното оборудване за работа извън офиса (преносим компютър, фотоапарат, мултимедиен проектор и др.).
Дейност №3 Доставка на оборудване и обзавеждане за обособяване на новоразкритите работните места. ФРАНЧАЙЗИНГ БГ ЕООД предвижда да разкрие нови 8 работни места, които ще бъдат обособени в 2 работни помещения в офиса на фирмата. Помещенията са достатъчно просторни, ремонтирани, с приятна визия и предлагат благоприятни уловия за административна работа. За разкриване на нови осем работни места по проекта, следва да се осигури офис оборудване и обзавеждане. Необходимото оборудване и обзавеждане е подробно описано по вид, параметри, количество и единична цена в приложение Б4 на бюджета на проекта. Предвид дейността на фирмата, свързана с постоянни контакти и срещи с клиенти, не само в офиса на компанията, но и „на място” в самата франчайз верига (франчайзодателя) се предвижда да се осигурят преносими компютри за бърз достъп до необходимата информация и при огледи за избор на място - фотоапарат, с който да се заснемат търговски обекти, за успеха, на които жизнено важни са локацията, човекопотока, видимостта, площта, помещенията. Освен това, франчайзодателите са особено взискателни при изпълнение на тяхното ноу хау и процесите при изработка на продукта/ услугата. Затова е необходимо да се заснемат тези процеси при франчайзодателя и да се представят на франчайзополучателя. За презентиране пред клиентите е необходимо закупуването на подходяи осветителни тела и проектор с презентационен екран. За изпълнение на задълженията си, новонаетите младежи ще извършват проучвания в интернет за откриване на потенциални клиенти, а след това ще изготвят оферти, договори, ръководства за развитие на франчайз вериги, както и подготовка на всички съпътстващи дейността на фирмата документи. За отпечатване и подвързване на гореописаните документи, следва да се закупят лазерно мултифункционално устройство и машина за подвързване. За обособяването на работните места е предвидено закупуването на столове, бюра, контейнери, гардеробчета, стелажи, моливници, поставки за документи (вертикални и хоризонтални), закачалки за дрехи, кошчета за боклук. Предвидена е застраховка за периода на проекта за подсигуреното оборудване и обзавеждане. За изпълненето на дейността ще бъде избран доставчик на оборудването и обзавеждането по условията и реда на ПМС 55 от 12.03.2007 г.
Дейност №1 Управление, координация, мониторинг и отчитане на проектните дейности Подготвителен етап: 1. Изготвяне на подробен план за действие – Ръководителят на проекта, заедно със счетоводителя, ще подготвят и разпишат подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности. На предвиденото първо заседание членовете на екипа за управление ще се запознаят с конкретните задачи и отговорности, като се вземе конкретния опит, знания, умения и възможности да работят в екип. 2. Организиране на първа работна среща, на която ръководителят ще предложи за обсъждане разработения вече подробен план за действие. На тази среща ще се отдели специално внимание как ще се изпълняват подробно разписаните в плана дейности и плащания по тях, т.е уточняване на междинни срокове за отчитане на дейностите, изготвяне на междинни срокове за отчитане на дейностите и изготвяне на междинни отчети. Етап на изпълнение: Предвиждат се периодични заседания на членовете на екипа за управление и всички ангажирани лица. Целта на заседанията ще бъде анализ на извършените към момента дейности, получаване на обективна реализация за хода на проекта, удовлетвореност на целевите групи, подготовка на вътрешни процедури за изпълнение на проекта. Контрол, стриктно изпълнение на дейностите по проекта и ефективност на разходите чрез осъществявания вътрешен мониторинг на проекта. Членовете на екипа ще имат ясна представа относно спазването на времевия график. Резултатите от мониторинга по проекта ще дадат възможност да се реагира навреме, ако е необходимо и ако има разлика с разписаните проектни дейности. Отчитането включва подготовка и подаване на междинни отчети за протичането на проектните дейности, планиране на предстоящите, както и отчет на разходите, които вече са направени по проекта. Счетоводителят редовно ще подготвя точна финансова документация по проекта съгласно изискванията на Договарящия орган. За всяка промяна на банкова сметка, адреси, телефони и др. подобни Договарящият орган ще бъде уведомяван. В края на проектните дейности ще се изготви финален технически и финансов отчет.
Дейност №5 Информиране и публичност Предвидените дейности за популяризиране на проекта са насочени към информиране на широката общественост за дейностите по проекта и финансовото подпомагане, което му е отпуснато от фондовете на Европейския съюз, за неговата реализацията. Всички използвани материали, ще съдържат задължителните елементи за информиране и публичност на помощта от фондовете на ЕС. В тази насока се предвиждат: За целите на проекта ще се изработи табела с номера и наименованието на проекта, ще бъде поставена на видно място в административния офис на фирмата; За популяризиране на проекта ще се осъществят общо 3 публикации в интернет. За популяризиране на проекта ще бъдe изработена, отпечатан и разпространени 300 броя брошури. За закупеното по пректа оборудване/обзавеждане се предвижда да се изготвят лепящи стикери; Популяризирането на проекта ще се осъществи като се подготвят хартиени пликове с информационни материали – тефтер, химикал, брошура с информация за проекта. Предвижда се информационните материали да бъдат раздадени сред клиенти и партнюори на фирмата. Съгласно правилата на Регламент /ЕК/ №1828/ 2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент /ЕО/ № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европийския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, всички информационни и рекламни материали, както и всеки продукт – резултат от проекта, ще носят символи на ЕС и ЕСФ в указания формат в Ръководството за изпълнение на дейности по информиране и публичност по ОП РЧР. За Изработването на материалите за информиране и публичност се предвижда да бъде направен избор на външен изпълнител по условията и реда на ПМС 55 от 12.03.2007 г.
Дейност №2 Подбор на целевата група и провеждане на обучение по ключова компетентност 5 „Умения за учене“. Подбор на целевата група – съвместно със служителите от ДБТ ще бъдат проведени интервюта с представили на целевата група и избор на 8 лица, чиито профил (професионален опит и/или образование) отговаря в най-голяма степен на изискванията за работа във фирмата; Подборът на лицата от целевата група ще бъде направен на база техния професионален опит и/или образование в областите: икономика, маркетинг, реклама, търговия, мениджмънт и др., мотивирани и с желание за работа и кариерно развитие в сферата на развитие на франчайз вериги. Избрани ще бъдат лицата, чиито профил отговаря в най-голяма степен на дейностите и изискванията за работа във фирмата. Провеждане на обучение по ключова компетентност 5 „Умение за учене” на тема: "Мотивационно обучение: Как да развия франчайз верига?". Планирано е обучението да преминат 8 лица, представители на целевата група. Хорариумът е от 30 учебни часа, като обучението ще е в 5 дни по 6 учебни часа на ден. За всеки представител на целевата група е предвидено да получи стипендия от 8 лева за всеки присъствен учебен ден. В учебната програма са застъпени следните теми: • Как се изгражда франчайз верига - управление и реализация на процесите по разработване на ноу хау на успешен бизнес, бизнес план, инструкции; • Как се привличат франчайзополучатели - работа с клиенти и постигане на високи нива удволетвореност; • Съвети и добри практики; • Планиране и анализиране изпълнението на бизнес задачите; • Предоставяне на консултации и по всички останали елемнти от Франчайз пакета: избор на търговска марка, обект, наем, ноу хау, контрол, определяне на първоначална такса, месечни такси, такси за маркетингов и рекламен фонд; срокове; запазена територия; определяне на доставчиците; какво се случва след края на договора. Обучението представлява мотивационно обучение за усвояване от безработните лица на знания и умения за работа в екип, за планиране на своите задачи, креативност и адаптивност във връзка със сферата на дейност на фирмата, включително и търговски функции за управление и реализация на търговските процеси при изграждането на франчайз верига, което го класифицира към ключова компетентност 5 „Умение за учене” от Европейската референтна рамка за учене през целия живот. Учебните занаятия ще се провеждат в залата за обучения на ФРАНЧАЙЗИНГ БГ. Необходимите за обучението материали ще бъдат осигурени от доставчик, избран по реда на ПМС № 55/2007 г. Лекторът, провеждащ обучението има необходимата квалификация и дългогодишен стаж като преподавател. Обучението ще бъде водено от Веселин Димитров (преподавател по проекта). Той работи в компанията от края на 2009 г., като мениджър конференции, сминари и обучения. Основните дейности, с които се занимава обхващат разработване, организиране и водене на търговски, мениджърски, франчайзинг семинари и обучения. Провеждането на предложената програма за обучение ще повиши квалификацията и компетентността на целевата група. Не на последно място, осигуряването на достъп до съвременни методи на обучение по актуални теми ще подобри адаптивността и пригодността на младежите към икономика основана на знанието и ще подобри качеството на техния трудов живот. Необходимостта от провеждане на заложеното в проекта обучение на тема: "Мотивационно обучение: Как да развия франчайз верига?" е продиктувана от характера на задълженията, произтичащи от новоразкритите позиции, които са пряко свързани с общуване и работа с клиенти, както и спазване на единни стандарти на предоставяне на консултантски услуги за развитие на успешен бизнес модел. Добавената стойност, която кандидатът търси от предстоящото обучение е да постави участниците в ситуации, близки до тези от ежедневната им работа с цел изработване на практични методи за справяне с тях и последващо пренасяне на опита, получен в учебна среда, в аналогични реални казуси. Темата на обучението е с насоченост към поддържане на високи стандарти в комуникацията и работата с клиенти, пряко кореспондиращи на нивото на продажбените умения, които следва да притежават новонаетите служители на ФРАНЧАЙЗИНГ БГ ЕООД. Обучението е насочено към важността на екипната комуникация за изпълнение на заложените фирмени цели и постигането на клиентска удовлетвореност. С поставяне на акцента върху уменията за общуване с клиенти, участниците в обучението следва да анализират наличните ресурси, с които разполагат и да променят начина на планиране, разпределяне на задачи, както и да отчитат взаимосвързаността между различните членове на един екип. Обучението ще подпомогне заложените цели за усъвършенстване ключови компетенции на подбраните младежи за общуване с клиентите по начин, който осигурява последователност и ефективност. При изготвянето на програмата на планираното в проекта обучение са взети под внимание и областите, които в най-голяма степен ще предоставят възможност за по-нататъшното развитие на служителите в компанията и при реализацията на техния трудов живот като цяло. След приключване на обучението ще се проведе практически изпит за установяване на постигнатите резултати за всички лица. Успешно положилите изпит ще получат сертификат.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 434 BGN
Общ бюджет: 88 885 BGN
БФП: 88 885 BGN
Общо изплатени средства: 88 885 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 086 BGN
2014 51 488 BGN
2015 19 311 BGN
88 885 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 373 BGN
2014 43 765 BGN
2015 16 415 BGN
75 552 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 713 BGN
2014 7 723 BGN
2015 2 897 BGN
13 333 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз